• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน จัดโครงการอบรม “พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน จัดโครงการอบรม “พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์และโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก จำนวน 150 คน ณ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จรูญ พัชนี วิทยากรอบรมยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้จัดการบริษัท EV Garage Thailand ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน หลักการออกแบบและการดัดแปลง การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ รวมไปถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้นักศึกษาได้ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางสำหรับการดัดแปลงและบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี