คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการชุมชนติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ประจำปี ๒๕๖๔”

วันพุธ​ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ​ และคณาจารย์​ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชา​ต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา​
ลงพื้นที่บริการชุมชนติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนชุมชนในการดำเนินงานปีนี้ ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ประจำปี ๒๕๖๔” ณ บ้านนางเหริญ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยโครงการนี้จะทำการบูรณาการองค์​ความรู้​จากมหาวิทยาลัย​สู่ชุมชนเพื่อสร้างชุมชน​เข้มแข็ง ยั่งยืน และมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านระบบ​คอมพิวเตอร์​และการสื่อสาร ด้านไฟฟ้า ด้านการผลิตสินค้าท้องถิ่น และการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นด้วยการสร้างตลาดออนไลน์​

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน ส่งโครงงานร่วมประกวด ชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรในงาน “Project Day”

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อ : การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสาวไหมเปลือกนอก
?เจ้าของผลงาน
จักกริช ยังไธสง
อัษฎางค์ เพวงค์
?อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.มาโนช ริทินโย
ผศ.ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
อาจารย์อมรศักดิ์ มาใหญ่
อาจารย์ ดร.วรรณนิศา นุชคุ้ม
…………………
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ #1
ชื่อ : รถเก็บลูกกอล์ฟ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
?เจ้าของผลงาน
ธรรยวิทย์ เสือสูงเนิน
ณัฐพงศ์ ทับทิม
?อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พินิจ ศรีธร
อาจารย์ ดร. มงคล ด่านบำรุงตระกูล
……………….
รองชนะเลิศอันดับที่ #2
ชื่อ : ไม้พลาสติกจากฝาขวดน้ำดื่มผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา
?เจ้าของผลงาน
ปัณฑิตา ไทยมณี
กฤษฎาพร พิมพ์กลาง
ณัฐกานต์ รัตนสุข
พิชชาภา แพะขุนทด
ธีระยุทธ มุ่งครอบกลาง
?อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. นวลละออง สระแก้ว
อาจารย์ ดร. ณัฐกฤตา ประเสริฐโสภา
อาจารย์ ดร. พัชราภรณ์ สมดี
อาจารย์ ดร. วิษณุ เจริญถนอม
…………………
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ #3
ชื่อ : เครื่องนับเม็ดยาด้วยคอมพิวเตอร์วิชัน
?เจ้าของผลงาน
เอกลักษณ์ เกษสันเทียะ
นัทธพงศ์ นามวงษา
?อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ประจวบ อินระวงค์
…………………
รางวัลชมเชย
ชื่อ : รถเข็นไต่บันได
?เจ้าของผลงาน
สมิทธิ์ บุญภิญโญ
วิกานดา อ่างสูงเนิน
ยศกร กรอบเพ็ชร
พุธิตา สีดาเสถียร
ภัทรสิทธิ์ นาคบุญธรรม
?อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ
อาจารย์ ดร. สาวิตรี ประภาการ
จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
…………………

โครงการ “ Retreat มทร. อีสาน ๒๕๖๔ : เหลียวหลังแลหน้า เพื่ออนาคตอีสาน”

วันที่ ๒-๕ เมษายน ๒๕๖๔
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี พร้อม รศ.ดร. บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้าสาขาทั้ง ๑๓ สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เข้าร่วมโครงการ “ Retreat มทร. อีสาน ๒๕๖๔ : เหลียวหลังแลหน้า เพื่ออนาคตอีสาน” เพื่อศึกษาความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับใช้และการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การบูรณาการ การเรียนการสอนให้ผู้บริหารและบุคลากรนำความรู้ด้าน Smart Agriculture Technology ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนด้านการเกษตร และร่วมกันพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) พิจารณาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี ๒๔๖๔ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากร รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประธาน ทปนอ.มทร. กล่าวบรรยายพิเศษ “อนาคตของมหาวิทยาลัยไทย” และเป็นประธานในโครงการ
ขอบคุณข้อมูล|ภาพข่าว : PR RMUTI

โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน “งานซ่อมบำรุงอาคาร งานก่อสร้าง หมวดโครงหลังคา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล นาคทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน “งานซ่อมบำรุงอาคาร งานก่อสร้าง หมวดโครงหลังคา” ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนบ้านโนนประดู่ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และชุมชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมและนำองค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาเผยแพร่ให้ความรู้ในการซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ และปัจจัยพื้นฐาน ให้กับชุมชน ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมสืบต่อไปรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม

คณะอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรม “ห้องสมุดมนุษย์สัญจร “

คณะอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรม “ห้องสมุดมนุษย์สัญจร “ ณ โรงเรียนบึงพญาปราบ จังหวัดนครราชสีมา
“กิจกรรมห้องสมุดมุนษย์สัญจร” เป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัย สู่น้องๆในโรงเรียน จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แผนกงานห้องสมุด
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนบึงพญาปราบ จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขา เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Structure of Data Center Cabling Basic and Best Practice”

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขา เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Structure of Data Center Cabling Basic and Best Practice”
จัดโดย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ บริษัท ไอที กรีน จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ห้องอบรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
________________________________
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ชิติสรรค์ วิชิโต
อาจารย์วิทยา ศรีกุล

โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ : การผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา
โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ นี้ ดำเนินโครงการโดย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม และบูรณาการร่วมกับศิษย์เก่าวิศวกรรมโทรคมนาคม คณาจารย์และนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน สำนักหอสมุดเบญญาลัย และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา
ในโครงการได้ดำเนินการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ทำให้ลดค่าเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งมีราคาแพงมาก ทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วจากนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ชิ้นนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ผลการอบรมวิชา พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/12/ผลการอบรมวิชา-พลวัตทางสังคมการกับดำรงชีว.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา พลวัตทางสังคมการกับดำรงชีว”]

ผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/11/ผลการอบรมวิชา-การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม”]

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/11/ผลการอบรมวิชา-กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภา.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภา”]

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/11/ผลการอบรมวิชา-ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานท.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานท”]

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/11/ผลการอบรมวิชา-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร”]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร
โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมและตรวจห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวฯ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๒ หลักสูตร ในวันนี้ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และสาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรทุกท่านเป็นอย่างสูง
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิถีผู้ประกอบการ (The entrepreneur way) พร้อมปฏิรูปการศึกษา ตั้งเป้าสร้างวิศวกรสู่ผู้ประกอบการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดงานเสวนาหัวข้อ “วิถีผู้ประกอบการ (The entrepreneur way)” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคาร 36 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมให้คำแนะนำและบอกเล่าประสบการณ์ ได้แก่ คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง CLASS CAFE คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด ดร.กฤช นฤสิงห์สำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน และ คุณจตุพล บุญเจือ ประธานกรรมการ บริษัท บุญเจือ จำกัด (ศิษย์เก่าวิศวฯ) ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสวนาร่วมกันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่ผลิตวิศกรสู่ตลาดแรงงาน เป็นการสร้างวิศกรสู่ผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ครงการแข่งขันประกวด “เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา


วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน #จัดโครงการแข่งขันประกวด “เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน และ คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นสู่การพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นก้าวแรกสำหรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไปได้ และสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑๕ ทีม แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิศวกรรมโยธา กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า และกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล

โครงการ “หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ประจำปี ๒๕๖๓ ” (ระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์​ -​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๓)


วัน​พฤหัสบดี​ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์​ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชา​ต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา​ ลงพื้นที่บริการชุมชนวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนชุมชน ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ประจำปี ๒๕๖๓ ” (ระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์​ -​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๓) โดยโครงการนี้จะทำการบูรณาการองค์​ความรู้​จากมหาวิทยาลัย​สู่ชุมชนเพื่อสร้างชุมชน​เข้มแข็ง ยั่งยืน และมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านระบบ​คอมพิวเตอร์​และการสื่อสาร ด้านไฟฟ้า ด้านการผลิตสินค้าท้องถิ่น และการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นด้วยการสร้างตลาดออนไลน์​ ณ บ้านนางเหริญ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม​ ๒๕๖๓
บรรยากาศ​การฝึกอบรม “โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย” ของคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน นครราชสีมา​ เพื่อให้อาจารย์​ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยการป้องกันอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์​หรือเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ รวมทั้งทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวในการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย ตระหนักถึงความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัย​ตระหนักถึงความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัย และให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย​

ณ อาคารปฏิบัติการ​คณะวิศวกรรมศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ (อาคาร ๓๖)​
เวลา ๑๓.๐๐ น.

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
จัดโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ ห้องประชุมเพรชไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36

เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อม มีคุณภาพและลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมุ่งสาระการเรียนรู้ที่ประสบการณ์การทำงาน กระบวนการการนำเสนอของนักศึกษาเป็นสำคัญ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษา

26 มิถุนายน 2562
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมกับ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ในสาขามีประสบการณ์ทางด้านระบบสายสัญญาณ โดยจัดงาน “INTERLINK CAMPUS TOUR 2019”
โดยกิจกรรม มีการสอนเทคนิคการปฏิบัติการเข้าหัวสายสัญญาณ การบรรยาย ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงและปฏิบัติงานจริง
#EARMUTI #มทรอีสาน
#เรียนรู้จริง #บัณฑิตนักปฏิบัติArchives
#TelecommunicationEngineeringRmuti

สัมมนาเชิงปฏิบัติ จากบริษัท Schneider Electric

25 มิถุนายน 2562
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับบริษัท Schneider Electric
จัดอบรมการเรียนรู้ให้กับ นักศึกษาของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ในเรื่อง “ระบบการควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
โดยได้รับความอนุเคราะห์ 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัทมาให้การบรรยาย
อีกทั้งมีการเยี่ยมชม “Mobile Innovation Bus”
พร้อมทั้งการทดลองและอธิบายการทำงาน
ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 22 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 22 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร และตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อให้ทุกหลักสูตรทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง

แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบCDIO

วันที่ 12 – 14 เวลา 08.30 น.คณะวิศว มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ.บริเวณห้องจัดอบรม ชั้น 3 อาคาร 36 นอกจากนี้ยังมีการอบรมเทคนิคการสอนแบบ Active learning โดยได้รับองค์ความรู้จาก Mr.Cheah Sin Moh ผู้เชี่ยวชาญด้าน Active Learning จากประเทศสิงคโปร์ เป็นวิทยากรให้กับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 50 ท่าน ให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

โครงการอบรม “หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ

โครงการอบรม “หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ เรียนการสอนแบบ CDIOสำหรับสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2562 ณ สิงค์โปร์โพลีเทคนิค สาธารณรัฐสิงคโปร์ และระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม 26 ท่าน จาก 4 มหาวิทยาลัย Rmuti,Rmutp,Ruts และ Rmut โดยการเยี่ยมชมหน่วยงานอัจฉริยะและ Fablab การเชื่อมโยง CDIO กับ การวิเคราะห์ Mapping ใน มคอ. 2 การออกแบบรายวิชาแนะนำวิชาชีพ การออกแบบรายวิชาโครงงานพหุสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนการสอน จุดประสงค์มุ่งเน้นผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ (Learning Outcomes) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก ดังนี้ 1) Conceive สามารถคิดวิเคราะห์และชี้ปัญหาได้ 2) Design สามารถออกแบบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ 3) Implementสามารถดำเนินการประยุกต์หรือแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงได้ 4) Operateสามารถพัฒนาและควบคุมระบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์)

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัมนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เปรมานนท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและหลักสูตรวิศวกรรมศาลามหาบัณฑิต)

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและหลักสูตรวิศวกรรมศาลามหาบัณฑิต) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 18-203 อาคาร 18 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. นายมงคล ตรีกิจจานนท์ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย (Advanced Skill Development for Persons of High-Speed Train in Thailand)”

วันที่ 13 – 17 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย โครงการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย (Advanced Skill Development for Persons of High-Speed Train in Thailand)” : โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้ามล้อรถไฟ ในวันที่ 13-17 มีนาคม 2562 ช่วงที่ 1 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ บริษัทแอโร่ฟลูอิด จังหวัดปทุมธานี และ โรงซ่อมรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้สอนด้านระบบขนส่ง ทางราง มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างเป็นรูปธรรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบห้ามล้อรถไฟ รวมถึงระบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางให้เป็นแรงงานขั้นสูง ตรงกับความต้องการของรัฐบาล เพื่อรองรับด้านการซ่อมบำรุงในอนาคต โดยมีคณาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษาตอนล่าง รวมทั้ง บุคลากรของบริษัทต่าง ๆ จำนวน 32 ท่าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนิลกาฬ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และมีแนวปฏิบัติในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่ออบรมการจัดการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่ออบรมการจัดการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 16-17 กุมภาพันธ์ และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
โดยการจัดการอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการอบรมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 ในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ และได้ทราบทิศทางในการพัฒนาของคณะ

โครงการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางรถไฟ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางรถไฟ” ภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางรถไฟ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการจัดการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศึกษาดูงานที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำนักงานก่อสร้างกรมทางหลวง และสำนักงานก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 40 คน จากหน่วยงานราชการและเอกชน ต่าง ๆ

โครงการ“พัฒนาบุคลากรฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางด้านระบบขนส่งทางราง”

วันที่ 12 – 21 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางด้านระบบขนส่งทางราง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรสายอาชีวศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมปฏิบัติการในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับพัฒนาให้เป็นแรงงานขั้นสูงให้ตรงกับความต้องการของรัฐบาล เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็น บุคลากรสายสอนระดับอุดมศึกษา และ ระดับอาชีวศึกษา โดยการจัดฝึกอบรมดังกล่าว จะมี 2 ช่วงเวลาในการจัดโครงการ

ช่วงที่ 1 : วันที่ 12-18 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ช่วงที่ 2 : วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) , การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย , พิพิธภัณฑ์รถไฟ

โครงการอบรมนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ วันที่ 15-16 กันยายน 2561

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ณ ห้อง 18-220 อาคาร 18

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ESTACON. 2018

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ESTACON. 2018 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธาน โดยการร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเวที นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด และ ผอ.วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องจักรกลและระบบอัติโนมัติ สถาบันไทย -เยอรมัน

โครงการ การจัดทำ มคอ.3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

วันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการ“การจัดทำ มคอ.3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความชัดเจน เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ. 3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียตริจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้าน CDIO ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. ดร. รุ่งนภา ศรานุชิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ( ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย )
3. อ. เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ( ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย )

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน Work Base Learning, Active Learning, Innovation และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านวิศวกรรม

วันที่ 3 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน Work Base Learning, Active Learning, Innovation และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

โครงการอบรมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2564 ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2564 ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ และได้ทราบทิศทางในการพัฒนาของคณะ

โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อยกร่าง/วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อยกร่าง/วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานนท์ สุขละมัย จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
2. อาจารย์พฤศยน นินทนาวงศา จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
3. นายดิสพล ผดุงกุล จาก สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยบริษัทเรืองณรงค์จำกัด
4. นายวัฒนา สมานจิตร จาก สมาคมสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางบริษัทเรลเวย์เทสติ้งแอนเเทรนนิ่ง จำกัด
5. นายวุฒิไกร วะชังเงิน จาก ศูนย์บริหารโครงการพิเศษ 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ รศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลคะแนนประเมินประจำปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน การดำเนินงานระดับดี

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันประกวดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านพลังงาน

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันประกวดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านพลังงานที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านพลังงานซึ่งกันและกัน และเพื่อเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติอันนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้
1. จีโอโพลิเมอร์พรุนลดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. พื้นผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. เครื่องฉีดน้ำเคลื่อนที่อัตโนมัติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4. ระบบควบคุมไฟทางเดินภายในอาคารด้วยโครงข่ายตัวตรวจจับ Smart Indoor Light with Network Sensor
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. เครื่องต้นแบบรดน้ำอัตโนมัติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. สวิทช์ไฟแสงสว่างตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor Switch Lamp)
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7. การศึกษาออกแบบและสร้างใบพัดเครื่องสูบน้ำชนิดไหลตามแนวแกน
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2561

โครงการจิตอาสาพัฒนาและนำแสงเสียงสู่วัด

แผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาและนำแสงเสียงสู่วัด ในระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 ณ วัดบ้านดอน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมกับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา และเพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาสู่การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิฑอณร์ สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชาวชุมชนบ้านดอน ร่วมในพิธีเปิด   ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรม และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2561 ณ ห้อง 1321 อาคาร 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท  เทียนน้อย

(วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

2) ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช

(หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

3) นายนรชัย  เมืองไทย

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพสาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

4) นายปรีชา บุญญาภิชาติกาล

(บริษัทเอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2561  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวนมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day และร่วมแสดงความยินดีสำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลกิจกรรม 7ส ดีเด่น

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมแสดงความยินดีสำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลกิจกรรม 7ส ดีเด่น โดยในปีนี้ คณะได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทที่ 1 ประเภทห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และประเภทที่ 2 ประเภทห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสำนักงานคณบดี

 

โครงการ “พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรคณะ” เรื่อง “การวัดผลประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 9 มีนาคม 2561  แผนกงานแผนและประกันคุณภาพฯ ได้จัดโครงการ “พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรคณะ” เรื่อง “การวัดผลประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมนิลกาฬ 36-602 ชั้น 6 อาคาร 36  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแลกเปลี่ยน แบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน นำมาพัฒนาเพื่อให้เข้าใจแนวทางการสร้างแบบประเมินผลการเรียนสำหรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ธรรมถาวร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2561  แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการ “สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และการแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจศึกษา”  ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ   เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา  ตลอดจนก่อให้เกิดการคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป  โดยในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 329 คน จาก 11 สาขาวิชา ซึ่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดลง เมื่อในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”
กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 36
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
6. ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
7. ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร มหาวิทยาลัยบูรพา
8. นายประทีป ตันติพงศ์ บริษัท เอฟไอทีที จำกัด
9. นายนภดล อ่อนจังหรีด บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอวิส (จำกัด)
10. นายนรภัทร จันทนิภามาศ บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (๒๐๐๐) จำกัด
11. นายสายัณห์ ปล้องงูเหลือม บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

IMG_5331 IMG_5332 IMG_5335 IMG_5337 IMG_5338 IMG_5341 IMG_5342 IMG_5343 IMG_5358

โครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย อาคาร 36 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย อาคาร 36  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมจากสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์   จังหวัดนครราชสีมา คุณนิยม  สวมชัยภูมิ และคุณถาวร  เอื้ออุไรเลิศ  โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน  250  คน

หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0001 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0002 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0003 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0004 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0005 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0006 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0007 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0008 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0009 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0010 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0011 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0012 หนีไฟ EA_๑๘๐๒๐๘_0013

การประชุม เรื่อง การจัดทำหลักสูตรภายใต้กรอบ CDIO Phases INNOVATING เพื่อสร้าง LEARNING SPACE และ FAB LAB

การประชุม เรื่อง การจัดทำหลักสูตรภายใต้กรอบ CDIO Phases INNOVATING เพื่อสร้าง LEARNING SPACE และ FAB LABของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิทยากร อาจารย์สิปปวิชญ์ กำบัง จาก คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องสืบค้น ชั้น 3 อาคาร 36
CDIO_๑๘๐๑๒๕_0002 CDIO_๑๘๐๑๒๕_0003 CDIO_๑๘๐๑๒๕_0007 CDIO_๑๘๐๑๒๕_0012IMG_4745IMG_4749IMG_4790IMG_4798IMG_4807IMG_4811

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอสำหรับสหกิจศึกษา ณ สิงคโปร์โพลีเทคนิค สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ สำหรับสหกิจศึกษา จึงได้มีการจัดทำโครงการเข้าเยี่ยมชมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอสำหรับสหกิจศึกษา ณ สิงคโปร์โพลีเทคนิค สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจะมุ่งเน้นให้บุคลากรเข้าใจและนำหลักการแบบซีดีไอโอ มาทำการจัดการเรียนการสอน สำหรับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถทั้งในด้านการคิด การออกแบบ การสร้างดำเนินการ และการควบคุมระบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในด้านสหกิจการศึกษา ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาดูงานห้องเรียนและสถานที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ ณ สิงคโปร์โพลีเทคนิค
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาแบบซีดีไอโอ
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบซีดีไอโอ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาสมรรถนะในด้านทักษะปฏิบัติงานอย่างมีระบบในระดับสากล
5. เพื่อฝึกอบรมระบบการจัดการสอนแบบซีดีไอโอที่ได้มาตรฐานและเป็นสากลสำหรับสหกิจศึกษา

69017 69018 69019 69020 69021 69022 69023 69024 69025 69026
20171207_๑๗๑๒๐๗_0001 20171207_๑๗๑๒๐๗_0002 20171207_๑๗๑๒๐๗_0003   20171207_๑๗๑๒๐๗_0006
20171207_๑๗๑๒๐๗_0007 20171207_๑๗๑๒๐๗_0008  20171207_๑๗๑๒๐๗_0005

โครงการงานมหกรรมวิศวะ-ตะโกราย (Engineering Expo 2017) เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้จัดทำโครงการงานมหกรรมวิศวะ-ตะโกราย (Engineering Expo 2017) เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร  การจัดการกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมวิชาการ สื่อการเรียนรู้ เครื่องมือ เครื่องจักร  ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ของอาจารย์และนักศึกษา  การบริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้เข้าใจถึงการสร้างองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง   และเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นทางด้านวิศวกรรม รวมถึงการนำเสนอหลักสูตรด้านวิศวกรรมที่สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลกด้วยการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นอกจากนี้ ในงานยังจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ การแข่งขันโครงสร้างสะพานกระดาษ และการแข่งขัน Tech Talk : เทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสถาบันการศึกษา  และทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจร่วมทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น

1 2 3 4 5 6 7 8 9

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ บทความแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ในโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2017 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2017 ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ เวทีเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบูทนิทรรศการองค์ความรู้ และนางสาวชดาษา  เนินพลกรัง ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน เรื่อง การจัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tool)  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น โดยมีผู้ช่วยคณบดีด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดร.อภิญญา  อินทร์นอก และนางสาวจิราภา  พร้อมสันเทียะ นางสาวนฤมล  ตั้งสุณาวรรณ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

51388 107239 KM ราชภัฎ โคราช_๑๗๑๑๑๓_0003 KM ราชภัฎ โคราช_๑๗๑๑๑๓_0017 KM ราชภัฎ โคราช_๑๗๑๑๑๓_0022 KM ราชภัฎ โคราช_๑๗๑๑๑๓_0024 KM ราชภัฎ โคราช_๑๗๑๑๑๓_0025 KM ราชภัฎ โคราช_๑๗๑๑๑๓_0004

ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “มทร.อีสาน บูชาสายธาร ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน”

แผนกงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  “มทร.อีสาน บูชาสายธาร ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน”

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
——————————————-
โดยมีผลการประกวดแข่งขันในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้
——————————————-
>> กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวฐิกิญารัตน์ สันทัดนา ENG.05
>> กระทงเล็กประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ENG.10
>> กระทงเล็กประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ ประเภทสวยงาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ENG.02
—————————————-
>> กระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
>> กระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รองชนะเลิศอันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

 

ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0002 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0001 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0003 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0004 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0005

 

ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0008

ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0009 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0010 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0012

ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0013 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0017 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0018 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0019

ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0020 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0016 ประเพณีลอยกระทง_๑๗๑๑๐๖_0015

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุม    เพชรไพลิน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ         กรอบแนวคิด และเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา  ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ    ที่เกี่ยวข้องและเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

IMG_3539 IMG_3549 IMG_3555 IMG_3557 IMG_3563 IMG_3573 IMG_3594

 

การอบรมการแข่งขันการสร้างแบบจำลองทางอุตสาหกรรมและการบริการด้วยโปรแกรม Flexsim

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการอบรมการแข่งขันการสร้างแบบจำลองทางอุตสาหกรรมและการบริการด้วยโปรแกรม Flexsim ในระหว่างวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิลกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   กล้าแสดงออก ทั้งยังกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงานเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้  ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติและนำประสบการณ์ดังกล่าวไปพัฒนาในด้านการเรียนเพื่อต่อยอดไปสู่ภาคการทำงานในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพ

20171106_๑๗๑๑๐๖_0023 20171106_๑๗๑๑๐๖_0028 20171106_๑๗๑๑๐๖_0031

คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

CDIO 20 ต.ค.60_๑๗๑๐๒๔_0004 CDIO 20 ต.ค.60_๑๗๑๐๒๔_0005 CDIO 20 ต.ค.60_๑๗๑๐๒๔_0006 CDIO 20 ต.ค.60_๑๗๑๐๒๔_0008 CDIO 20 ต.ค.60_๑๗๑๐๒๔_0009 CDIO 20 ต.ค.60_๑๗๑๐๒๔_0001 CDIO 20 ต.ค.60_๑๗๑๐๒๔_0007

โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม”เรื่องรากฐานระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษา”

19 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม”เรื่องราฐานระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษา”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคมและให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรม

IMG_3970 IMG_3973 IMG_3975 IMG_3978 IMG_3981 IMG_3982 IMG_3984 IMG_3987 IMG_3992 IMG_3996 IMG_4002 IMG_4003 IMG_4007

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 18 -19 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุม   เพชนไพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน  สหกิจศึกษา และเพื่อให้คณาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชาต่อไป ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอและการแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

IMG_3378 IMG_3381 IMG_3390 IMG_3398 IMG_3449 IMG_3457 IMG_3485 IMG_3493 IMG_3504 IMG_3516

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละหลักสูตรตลอดจนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
1508210204321

1508210205707

1508210207315

1508210208594

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อมแก๊สปกคลุม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อมแก๊สปกคลุม

วันที่  21-23  กันยายน 2560

ณ โรงฝึกปฏิบัติการงานเชื่อมและโลหะแผ่น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

21766696_896806653808280_8008251707601451463_n 21686308_896806813808264_7241307369774909687_n 21761444_896806850474927_9129113476698046377_n 21766833_896807050474907_6612971967857050070_n 21618005_896806993808246_1237960521527631708_n

ศูนย์ซ่อมบำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนสะพานหิน ตำบลหนองแวง อ.เทพาลักษณ์ จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ซ่อมบำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนสะพานหิน ตำบลหนองแวง อ.เทพาลักษณ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2560 กำกับและควบคุมโครงการโดยหัวหน้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เอกชัย เพือสันเทียะ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0001 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0002 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0003 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0005 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0006 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0004 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0007

การประชุมครูแนะแนว “บัณฑิตนักปฎิบัติ Thailand 4.0″ วันที่ 1 กันยายน 2560

การประชุมครูแนะแนว “บัณฑิตนักปฎิบัติ Thailand 4.0″ วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยแผนกงานวิชาการและวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชุมครูแนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ รวมถึง การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560

ประชุมครูแนะแนว_๑๗๐๙๐๑_0003 ประชุมครูแนะแนว_๑๗๐๙๐๑_0007 ประชุมครูแนะแนว_๑๗๐๙๐๑_0008 ประชุมครูแนะแนว_๑๗๐๙๐๑_0013 ประชุมครูแนะแนว_๑๗๐๙๐๑_0021

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560    ณ ห้องประชุมบุษราคัม

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 36

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

1.ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

2.รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

3.นายสุเทพ  ฤทธิ์เดช (ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคโนบิวเดอร์ 2001)

วิพากษ์หลักสูตรCE_๑๗๐๙๐๑_0008 วิพากษ์หลักสูตรCE_๑๗๐๙๐๑_0011 วิพากษ์หลักสูตรCE_๑๗๐๙๐๑_0012

โครงการการจัดทำ มคอ. 3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมที่3: การบูรณาการการเขียนมคอ.3. พัฒนาเป็นเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการการจัดทำ มคอ. 3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  กิจกรรมที่3: การบูรณาการการเขียนมคอ.3  พัฒนาเป็นเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 16-18. ส.ค. 60  ณ. บ้านดินวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา มคอ.3 เพื่อพัฒนาสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  มีผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าร่วมคลินิกการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2560 จำนวน19 คน และได้รับเกียรติจาก รศ.สมสิน วางขุนทด  รศ.กาญนา  ตันสุวรรณรัตน์ และ รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

36720 36721 36722 36723 36725 การจัดทำเอกสารประกอบ_๑๗๐๘๑๗_0001 การจัดทำเอกสารประกอบ_๑๗๐๘๑๗_0003 การจัดทำเอกสารประกอบ_๑๗๐๘๑๗_0004 การจัดทำเอกสารประกอบ_๑๗๐๘๑๗_0006 การจัดทำเอกสารประกอบ_๑๗๐๘๑๗_0007 การจัดทำเอกสารประกอบ_๑๗๐๘๑๗_0009 การจัดทำเอกสารประกอบ_๑๗๐๘๑๗_0010 การจัดทำเอกสารประกอบ_๑๗๐๘๑๗_0011 การจัดทำเอกสารประกอบ_๑๗๐๘๑๗_0012

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพก่อนทำงาน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพก่อนทำงาน” วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วุทยา สืบเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการอบรม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา , สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ , สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ , สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  เข้าร่วมจำนวน 200 คน

183725 183726 183723

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Siemens Solid Edge Synchronous Technology CAD Workshop

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Siemens Solid Edge Synchronous Technology CAD Workshop” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้กับบุคลากรสายสอนให้มีสมรรถนะทักษะที่สูงขึ้นเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต และ ได้รับเกียรติจากคุณกฤษดาพร ทองเอม ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งอาจารย์และนักศึกษารวม 30 คน

IMG_2704 IMG_2684 IMG_2694 IMG_2698 IMG_2701 IMG_2706 IMG_2708 IMG_2711 IMG_2714

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. จัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. จัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร และผู้ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาติไทยและต่างชาติ ได้ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อขยายผลแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมโยธาให้แพร่หลายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเป็นกลไกขับเคลื่อนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0004 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0026 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0033 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0044 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0082 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0116 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0118 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0122 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0126 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0148 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0165 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0184 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0194 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0199

โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม เรื่อง การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนมัธยม วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม เรื่อง การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนมัธยม ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้สูงขึ้น โดยการให้ความรู้และทักษะทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในโครงการบริการวิชาการและเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงานและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ และเป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนให้กับอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ

1499316096578 1499316105228 1499316078342 1499316082140 1499316087682 1499316461089 1499316463091 1499316080488 1499316086831

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิลกาฬ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิลกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานจัดทำการจัดการความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ที่ถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฏีและวิธีปฏิบัติของการจัดการความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด แบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์, พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร
จัดการองค์ความรู้_๑๗๐๗๐๖_0024จัดการองค์ความรู้_๑๗๐๗๐๖_0026จัดการองค์ความรู้_๑๗๐๗๐๖_0027จัดการองค์ความรู้_๑๗๐๗๐๖_0035จัดการองค์ความรู้_๑๗๐๗๐๖_0042จัดการองค์ความรู้_๑๗๐๗๐๖_0044จัดการองค์ความรู้_๑๗๐๗๐๖_0045จัดการองค์ความรู้_๑๗๐๗๐๖_0057จัดการองค์ความรู้_๑๗๐๗๐๖_0063จัดการองค์ความรู้_๑๗๐๗๐๖_0065

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ณ บุหงาส่าหรี รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2560

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ณ บุหงาส่าหรี รีสอร์ท  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งแต่วันที่  27 – 30 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ระยะ 4 ปีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้บุคลากรของคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในการจะพัฒนาคณะให้ดียิ่งขึ้น

IMG_1837 IMG_1846 IMG_1847 IMG_1855 IMG_1859 IMG_1872 IMG_1873 IMG_1890 IMG_1894 IMG_1898 IMG_1903 IMG_1914 IMG_1918 IMG_1921 IMG_1954 IMG_1966 IMG_1967 IMG_1975 IMG_1982

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีศีลธรรม มีระเบียบวินัย กตัญญูรู้คุณ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมตะราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมทั้งสิ้น 950 คน

1 2 3 4 5 19532735_1493423064052373_629916923_o 19549434_1493423054052374_1174706521_o 19576462_1493423084052371_918721704_o 19578964_1493423074052372_569004717_o

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนและต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยเนื้อหาของการปรับพื้นฐานได้แก่วิชาหลักที่นักศึกษากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ลงทะเบียนเรียน ได้แก่ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งต้องการปรับระดับความรู้ของนักศึกษาให้มีระดับความรู้ที่เท่าเทียมกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการความรู้ทางวิชาการแก่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ หัวข้อ “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ด้วย เกจบล็อก ” และ “การสอบเทียบชุดควบคุมอุณหภูมิ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  บริการความรู้ทางวิชาการแก่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ หัวข้อ “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ด้วย   เกจบล็อก ” และ “การสอบเทียบชุดควบคุมอุณหภูมิ” ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

S__94363665 S__94363666 S__94363671 S__94363673

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ความสำคัญของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แนะนำวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างเครือข่ายวิศวกรและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิศวกรรุ่นพี่ สู่วิศวกรรุ่นน้อง รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

IMG_1883 IMG_1884 IMG_1885 IMG_1886 IMG_1887 IMG_1888

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาการในสาขาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และความรู้เรื่องการดำรงชีวิตในสังคมการทำงาน และให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของสหกิจศึกษา

IMG_1762 IMG_1766 IMG_1769 IMG_1778 IMG_1781 IMG_1783 IMG_1819 IMG_1820 IMG_1843

โครงการประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองนักศึกษาได้ทราบ
1  2  34

5

6

บริษัทดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด ได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษาในด้านการใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งมีอาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ และวิศวกรรมวัสดุ เข้าร่วมรับฟัง

18817609_1774871309470818_1894830457_o 18817612_1774871382804144_137985705_o 18817935_1774871272804155_431399371_o

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560

LOGO EA โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560   ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง จังหวัดระยอง

โครงการ Youth Engineering Camp เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการ Youth Engineering Camp จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมค่าย ได้เรียนรู้จากการทดลองในด้านวิศวกรรมศาสตร์และมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เข้าใจกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ สร้างประสบการณ์ ความเข้าใจ และฝึกการทำงานอย่างเป็นทีม นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอีกด้วย

IMG_1209 IMG_1217 IMG_1234 IMG_1242 IMG_1260 IMG_1264 IMG_1273 IMG_1277 IMG_1279 IMG_1285 IMG_1286 IMG_1291 IMG_1296 IMG_1297 IMG_1309

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 “e-Camp2016″

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจัดโครงการติดต่อกันเป็นทชปีที่ 14 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC แลงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังนี้ 1. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจและเป็นการให้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นด้านอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นรากฐานต่อการพัฒนาประเทศ 3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 4. เพื่อให้ได้ผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนต่างๆ จำนวน 13 แห่ง จาก 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สมุทรสงคราม ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 กิจกรรมในค่ายมีการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้ความรู้พื้นฐานไฟฟ้ามาจากไหน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด เทคนิคการบัดกรี การประกอบวงจร ดิจิตอลพื้นฐาน Arduino และโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และกิจกรรมสันทนาการในแต่ละวันตลอดระยะเวลาในค่าย โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินการกิจกรรมของนักศึกษา

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านรายละเอียดของ รายวิชา (มคอ.3) สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบูรณาการเขียน มคอ.3 เพื่อพัฒนาเป็นเอกสารประกอบการสอน

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559

ณ โรงแรมเคนซิงตัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

IMG_9707 IMG_9757 IMG_9759 IMG_9763 IMG_9777 IMG_9783 IMG_9787 IMG_9819 IMG_9823 IMG_9825 IMG_9827 IMG_9834 IMG_9837 IMG_9839 IMG_9846 IMG_9849

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2559

 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2559

โดยมีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจทั้งสิ้น 23 หลักสูตร ดังนี้

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ

วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ทล.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.ม. วิศวกรรมเครืองกล

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

วศ.บ. วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

วศ.บ. วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

ทล.บ.การจัดการผังเมือง

ทล.บ.การจัดการผังเมือง(ต่อเนื่อง)

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล้กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

IMG_9119 IMG_9086 IMG_9083 IMG_9071 IMG_9140

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

IMG_8892 IMG_8869 IMG_8874 IMG_8888 IMG_8858

การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559

การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7

วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559

ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส นครราชสีมา

IMG_0008 IMG_0009 IMG_0155 IMG_0157 IMG_0158 IMG_0164 IMG_7075 IMG_7077 IMG_7078 IMG_7083 IMG_7125 IMG_7172 IMG_7198 IMG_7273 IMG_7294 IMG_7317 IMG_7326 IMG_7330 IMG_7352 IMG_7360 IMG_7361 IMG_8048 IMG_8053 IMG_8086 IMG_8107 IMG_8108 IMG_8139 IMG_8155 IMG_8160 IMG_8173 IMG_8184 IMG_8254 IMG_8370 IMG_8373 IMG_8385 IMG_8414 IMG_8496 IMG_8503 IMG_8534 IMG_8621 IMG_8647 IMG_8704 IMG_8793 IMG_8806 IMG_8992 IMG_9002 IMG_9004 IMG_9032 IMG_9074 IMG_9078 IMG_9085 IMG_9089 IMG_9099 IMG_9188 IMG_9433 IMG_9450 IMG_9454 IMG_9462 IMG_9463 IMG_9468 IMG_9472 IMG_9478 IMG_9494 IMG_9501 (1) IMG_9501 IMG_9524 IMG_9685 IMG_9714 IMG_9987

โครงการประชุมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557-2560

โครงการประชุมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557-2560

ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559

ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์คือ “เชี่ยวชาญวิชาชีพ  ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์สู่สังคม” และมีพันธกิจ 5 ด้านคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ การบริการวิชาการและถ่ายทอด การทำนุบำรุงศาสนา และการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคณะ  ให้เป็นที่ยอมรับและบรรลุปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะดังที่ตั้งไว้ คณะได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี และจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกๆ ปี เพื่อเป็นการวัดความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ เพื่อสื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงบุคลากรทราบ และที่สำคัญอย่างยิ่งการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี ยังเป็นการพิจารณายุทธศาสตร์ และนโยบายจากรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ ซึ่งจะถ่ายทอดมายังมหาวิทยาลัย และคณะ ตามลำดับ คณะจะต้องทำการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์โดยรวมของสังคมที่มีความคาดหวังหรือจุดหมายปลายทางที่คณะตั้งไว้

IMG_2580-2 (Medium) IMG_2583-2 (Medium) IMG_2589-2 (Medium) IMG_2598-2 (Medium) IMG_2601-2 (Medium) IMG_2605-2 (Medium) IMG_2607-2 (Medium) IMG_2608-2 (Medium) IMG_2609-2 (Medium) IMG_2617-2 (Medium) IMG_2619-2 (Medium) IMG_2626-2 (Medium) IMG_2629-2 (Medium) IMG_2630-2 (Medium) IMG_2634-2 (Medium) IMG_2636-2 (Medium) IMG_2648-2 (Medium) IMG_2663-2 (Medium) IMG_2664-2 (Medium)

ea-sub

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานบุคลากร วันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 ณ หาดตื้นคลื่นสวยรีสอร์ท จ.จันทบุรี

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานบุคลากร

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2559

ณ หาดตื้นคลื่นสวยรีสอร์ท  จ.จันทบุรี

 IMG_8211 (Medium) IMG_8213 (Medium) IMG_8214 (Medium) IMG_8236 (Medium) IMG_8244 (Medium) IMG_8244 IMG_8265 (Medium) (2) IMG_8273 (Medium) IMG_8282 (Medium) IMG_8283 (Medium) IMG_8284 (Medium) IMG_8288 (Medium) IMG_8290 (Medium) IMG_8320 (Medium) IMG_8328 (Medium) IMG_8342 (Medium) IMG_8344 (Medium) IMG_8353 (Medium) IMG_8354 (Medium) IMG_8364 (Medium) IMG_8365 (Medium) IMG_8366 (Medium)IMG_8368 (Medium)IMG_8373 (Medium)

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย

ศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา มทร.อีสาน และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ ๖๑ รูป

ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

1. 1.1.. 1.2. 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 3. 4

โครงการ “การนำงานวิจัยไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนใน มคอ.3″ วันที่ 3 มิถุนายน 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาตร์ มทร. อีสาน

จัดอบรม “การนำงานวิจัยไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนใน มคอ.3″

โดยได้เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากร

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.

ณ  ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36)

IMG_6997-1 IMG_6999 IMG_7009-1 IMG_7010-1 IMG_7015-1 IMG_7016 IMG_7023-1 IMG_7025 IMG_7028-1 IMG_7030 IMG_7034

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนช่างเทคนิคด้านระบบขนส่งทางราง วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. อีสาน

ดำเนินโครงการช่วงที่ 2 ของโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนช่างเทคนิคด้านระบบขนส่งทางราง ให้กับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค เป็นการฝึกปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางราง ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร ฟ ท จำกัด กรุงเทพมหานคร

วันที่  1-3 มิถุนายน 2559

13305067_1750730381815523_6377383540464862660_o 13308703_1750730205148874_572992159600062765_o 13320927_1750730171815544_1253480559432925335_o 13323338_1750730168482211_1004536151502972353_o 13323648_1750730208482207_5523368154799721461_o 13329313_1750730165148878_6333249952103305034_o

โครงการการพัฒนาเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค

โครงการการพัฒนาเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค

วันที่ 18-19  พฤษภาคม 2559  เวลา 08.00 -21.00 น.

ณ ห้อง 36-602 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว , คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย, ดร.อรรถพล เก่าประเสริฐ , ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน และ ผศ.ดร.เทอดเกียรติ  ลิมปิทีปราการ  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

2 3

4 5 6

7 8 92- 18-19 พค.59 โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค3- 18-19 พค.59 โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค

ea-sub

โครงการการพัฒนาศักยภาพกำลังคนช่างเทคนิคด้านระบบขนส่งทางราง กิจกรรมย่อยที่ 1 การฝึกอบรมวิชาการด้านระบบขนส่งทางราง

โครงการการพัฒนาศักยภาพกำลังคนช่างเทคนิคด้านระบบขนส่งทางราง กิจกรรมย่อยที่ 1 การฝึกอบรมวิชาการด้านระบบขนส่งทางราง

วันที่ 10- 11 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.00 -21.00 น.

ณ ห้อง 36-602 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพกำลังคนช่างเทคนิคด้านระบบขนส่งทางราง กิจกรรมย่อยที่ 1 การฝึกอบรมวิชาการด้านระบบขนส่งทางราง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

IMG_7436 IMG_7439 IMG_7440 IMG_7441 IMG_7443 IMG_7444 IMG_7446 IMG_7448 IMG_7449 IMG_7451 IMG_7452 IMG_7453 IMG_7454 IMG_7456 IMG_7457 IMG_7458 IMG_7459

ea-sub

โครงการอบรมการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย อาคาร36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ea-sub

โครงการอบรมการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย อาคาร36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในวันที่ 31 มีนาคม 2559

ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวในการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทราบวิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ความสำคัญของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แนะนำวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม สร้างเครือข่ายวิศวกรและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิศวกรรุ่นพี่ สู่วิศวกรรุ่นน้อง รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร ที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก่

  1. นายอุทัย คำเสนาะ รองประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
  3. นายอิสรา ประภาสวัสดิ์ อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

1 2 3 4 5 6 7 8

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา” วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา” เมื่อวันที่  เพื่อให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นใหม่

Read More

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 27-29 มกราคม 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้อาจารย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างบทเรียนช่วยสอนและสนับสนุนอาจารย์ในการนำเอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ มาผลิตเป็นสื่อมัลติมีเดีย และเพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเฉพาะวิชาชีพใช้ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองสำหรับนักศึกษา

catscats

โครงการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ea-sub

โครงการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 24 ธันวาคม 2558

ปัจจุบันการทำงานมีการแข่งขันกันสูงมาก หน่วยงานต่างๆ จึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากร เพื่อสนองตอบกับความเติบโตขององค์การ โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรและการสร้างทีมงาน จะมุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีมจากระบบของกิจกรรม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตน พัฒนาทีมของหน่วยงาน และดัดแปลงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงาน ทีมงานจึงเป็นหัวใจสำคัญยิ่งในการช่วยให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็นไปตามเป้าประสงค์ การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของทีมให้ได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสิ่งที่จะช่วยได้เป็นอย่างดี คือ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารทีมงาน

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp) ประจำปี 2558

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp) ประจำปี 2558

วันที่  19 – 23  ตุลาคม  2558

    ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทยในด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้เจริญก้าวหน้าทันโลกได้  ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และการลงมือปฏิบัติจริงของเยาวชนไทยรุ่นใหม่   ในการนี้ทางชุมนุมนักอิเล็กทรอนิกส์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา  ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC)  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของประเทศไทยในเขตภาคอีสานตอนล่าง5จังหวัดได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิและนครราชสีมาได้เกิดความสนใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และการลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้อง  โดยความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้นต่อไป

02 01 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 10.1 09 08 07 06 05 04 03

 

 

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เดินตามรอยงานวิจัยในแบบศาสตราจารย์” Road to be Professor

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เดินตามรอยงานวิจัยในแบบศาสตราจารย์” Road to be Professor

โดย ศาสตราจารย์ผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ จาก 3 พระจอมฯ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 13.00-19.00 น.
ณ อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยใน มทร.อีสาน และหน่วยงานที่สนใจ และเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้มีบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งกำหนดทิศทางการจัดทำโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

IMG_4340 IMG_4341 IMG_4347 IMG_4352 IMG_4353 IMG_4355 IMG_4356 IMG_4357 IMG_4358 IMG_4361 IMG_4362 IMG_4363 IMG_4364 IMG_4368 IMG_4370 IMG_4371 IMG_4372 IMG_4373 IMG_4374 IMG_4375 IMG_4376 IMG_4377 IMG_4378 IMG_4379 IMG_4380 IMG_4382  IMG_4385 IMG_4386 IMG_4387  IMG_4389 IMG_4390 IMG_4391 IMG_4393 IMG_4398 IMG_4399 IMG_4400 IMG_4401 IMG_4402 IMG_4403 IMG_4404 IMG_4406 IMG_4407 IMG_4408 IMG_4411 IMG_4231 IMG_4232 IMG_4233 IMG_4235 IMG_4236 IMG_4238 IMG_4242 IMG_4243 IMG_4245 IMG_4248 IMG_4249 IMG_4250 IMG_4251 IMG_4254 IMG_4255 IMG_4256 IMG_4257 IMG_4258 IMG_4259 IMG_4260 IMG_4261 IMG_4262 IMG_4263 IMG_4264 IMG_4265 IMG_4266 IMG_4267 IMG_4268 IMG_4269 IMG_4270 IMG_4271 IMG_4272 IMG_4273 IMG_4275 IMG_4277 IMG_4278 IMG_4279 IMG_4280 IMG_4281 IMG_4282 IMG_4285 IMG_4286 IMG_4287 IMG_4288 IMG_4289 IMG_4290 IMG_4291 IMG_4292 IMG_4293 IMG_4294 IMG_4295 IMG_4296 IMG_4297 IMG_4313 IMG_4314 IMG_4315 IMG_4316 IMG_4317 IMG_4318 IMG_4320 IMG_4322 IMG_4326 IMG_4328 IMG_4330 IMG_4336 IMG_4338

การแข่งขันหุ่นยนต์ย่าโมโรโบคอน และโครงการค่ายวิชาชีพแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

การแข่งขันหุ่นยนต์ย่าโมโรโบคอน และโครงการค่ายวิชาชีพแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

27 – 29 สิงหาคม 2558

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาและพัฒนาทักษะ ทางด้านเทคโนโลยีการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการนำหุ่นยนต์ อัตโนมัติมาปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์หรือนำหุ่นยนต์มาปฏิบัติงานแทนมนุษย์ ในงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย จึงได้มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีทางด้าน หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ระบบเซนเซอร์ และการเขียนซอฟต์แวร์ ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ภายใต้หัวข้อ“ Yamo Robocon 2015 ในภารกิจ กล่องปริศนาอาเซียน ” รูปแบบสนามและเกมส์การแข่งขัน จะเน้นให้ผู้เข้าแข่งขัน ประยุกต์อัลกอริทึมในการควบคุมและบังคับหุ่นยนตร์ของผู้เข้าแข่งขันให้ว่างบนกล่องต่างๆ
IMG_3231

IMG_3232

IMG_3233

IMG_3234

IMG_3235

IMG_3236

IMG_3237

IMG_3238

IMG_3240

IMG_3241

IMG_3244

IMG_3245

IMG_3246

IMG_3247

IMG_3249

IMG_3252

IMG_3253

IMG_3254

IMG_3258

IMG_3260

IMG_3261

IMG_3264

IMG_3274

IMG_3275

IMG_3281

IMG_3283

IMG_3284

IMG_3286

IMG_3287

IMG_3288

IMG_3294

IMG_3297

IMG_3298

IMG_3299

IMG_3300

IMG_3302

IMG_3308

IMG_3309

IMG_3314

IMG_3321

IMG_3322

IMG_3324

IMG_3347

IMG_3380

IMG_3381

IMG_3383

IMG_3384

IMG_3386

IMG_3388

IMG_3390

IMG_3391

IMG_3397

IMG_3230

โครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้

โครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้

วันที่ 26 สิงหาคม 2558

ณ อาคาร 35 ชั้น 4 ห้องประชุม 500 ที่นั่ง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตระหนักถึง การเสริมสร้างและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่บัณฑิต มีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบในการใช้คุณธรรมกำกับความรู้ในการประกอบสัมมาชีพ ประกอบวิชาชีพ  นักศึกษาพึงได้รับการอบรมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณควบคู่กับการศึกษาอย่างเพียงพอ เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สามารถดำรงตนเป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมสามารถครองตนอย่างมีคุณธรรม   ชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง และเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศ  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงจัดโครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้  ขึ้นเพื่อเป็นการปรับปรุงและปูพื้นฐานทางศีลธรรมขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม  นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ รักสะอาด มีมารยาทดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ปฏิบัติตนสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย  ส่งผลให้นักศึกษาอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

IMG_3125 IMG_3127 IMG_3129 IMG_3130 IMG_3131 IMG_3133 IMG_3135 IMG_3136 IMG_3141 IMG_3142 IMG_3143 IMG_3144 IMG_3145 IMG_3151 IMG_3154 IMG_3155 IMG_3156 IMG_3157 IMG_3158 IMG_3160 IMG_3161 IMG_3163 IMG_3165 IMG_3166 IMG_3169 IMG_3170 IMG_3171 IMG_3172 IMG_3173 IMG_3174 IMG_3175 IMG_3176 IMG_3177 IMG_3179 IMG_3180 IMG_3181 IMG_3182 IMG_3184 IMG_3186 IMG_3187 IMG_3188 IMG_3191 IMG_3192 IMG_3193 IMG_3195 IMG_3200 IMG_3202 IMG_3203 IMG_3211 IMG_3212 IMG_3214 IMG_3215 IMG_3218 IMG_3220 IMG_3221 IMG_3223 IMG_3224

 

 

โครงการประชุมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 – 2560

โครงการประชุมสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2557 – 2560

ณ บ้านไร่คุณนาย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม  2558

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

ประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2558

วันที่ 19 สิงหาคม 2558

IMG_2844_1920x1280 IMG_2790_1920x1280 IMG_2791_1920x1280 IMG_2792_1920x1280 IMG_2795_1920x1280 IMG_2796_1920x1280 IMG_2798_1920x1280 IMG_2799_1920x1280 IMG_2800_1920x1280 IMG_2801_1920x1280 IMG_2803_1920x1280 IMG_2804_1920x1280 IMG_2805_1920x1280 IMG_2806_1920x1280 IMG_2810_1920x1280 IMG_2811_1920x1280 IMG_2813_1920x1280 IMG_2814_1920x1280 IMG_2815_1920x1280 IMG_2817_1920x1280 IMG_2818_1920x1280 IMG_2819_1920x1280 IMG_2820_1920x1280 IMG_2821_1920x1280 IMG_2822_1920x1280 IMG_2823_1920x1280 IMG_2824_1920x1280 IMG_2825_1920x1280 IMG_2826_1920x1280 IMG_2827_1920x1280 IMG_2828_1920x1280 IMG_2830_1920x1280 IMG_2831_1920x1280 IMG_2832_1920x1280 IMG_2833_1920x1280 IMG_2835_1920x1280 IMG_2836_1920x1280 IMG_2837_1920x1280 IMG_2838_1920x1280 IMG_2840_1920x1280 IMG_2841_1920x1280 IMG_2842_1920x1280 IMG_2843_1920x1280 IMG_2844_1920x1280 IMG_2845_1920x1280 IMG_2846_1920x1280 IMG_2847_1920x1280 IMG_2848_1920x1280 IMG_2851_1920x1280 IMG_2852_1920x1280 IMG_2854_1920x1280 IMG_2855_1920x1280 IMG_2856_1920x1280 IMG_2861_1920x1280 IMG_2863_1920x1280 IMG_2865_1920x1280 IMG_2866_1920x1280 IMG_2868_1920x1280

โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อสร้างกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง

โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อสร้างกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2558

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อสร้างกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง เนื่องจากการมีเส้นทางรถไฟที่ครอบคลุมพื้นที่และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างคุ้มค่า ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยจากการลดอุบัติเหตุของการจราจร นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคม จะเป็นปัจจัยในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้างและบำรุงรักษา การสื่อสารและควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนรถไฟ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความสามารถในการแข่งขันและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้มีการเพิ่มระดับของการวิจัยและพัฒนา โดยสรุปคือการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลาย

IMG_0524_1920x1280 IMG_0528_1920x1280 IMG_0529_1920x1280 IMG_0532_1920x1280 IMG_0533_1920x1280 IMG_0535_1920x1280 IMG_0536_1920x1280 IMG_0537_1920x1280 IMG_0538_1920x1280 IMG_0541_1920x1280 IMG_0542_1920x1280 IMG_0545_1920x1280 IMG_0547_1920x1280 IMG_0548_1920x1280 IMG_0550_1920x1280 IMG_0552_1920x1280 IMG_0554_1920x1280 IMG_0555_1920x1280 IMG_0560_1920x1280 IMG_0562_1920x1280 IMG_0566_1920x1280 IMG_0568_1920x1280 IMG_0570_1920x1280 IMG_0573_1920x1280 IMG_0575_1920x1280 IMG_0577_1920x1280 IMG_0578_1920x1280 IMG_0580_1920x1280 IMG_0582_1920x1280 IMG_0583_1920x1280 IMG_0584_1920x1280 IMG_0585_1920x1280 IMG_0586_1920x1280 IMG_0587_1920x1280  IMG_0589_1920x1280 IMG_0590_1920x1280  IMG_0596_1920x1280 IMG_0597_1920x1280 IMG_0598_1920x1280 IMG_0599_1920x1280  IMG_0602_1920x1280 IMG_0604_1920x1280 IMG_0607_1920x1280 IMG_0608_1920x1280 IMG_0609_1920x1280 IMG_0611_1920x1280 IMG_0612_1920x1280 IMG_0613_1920x1280 IMG_0614_1920x1280 IMG_0616_1920x1280 IMG_0617_1920x1280 IMG_0618_1920x1280 IMG_0619_1920x1280 IMG_0622_1920x1280 IMG_0624_1920x1280 IMG_0625_1920x1280 IMG_0626_1920x1280 IMG_0631_1920x1280 IMG_0637_1920x1280 IMG_0638_1920x1280 IMG_0640_1920x1280 IMG_0641_1920x1280 IMG_0642_1920x1280 IMG_0643_1920x1280 IMG_0644_1920x1280 IMG_0645_1920x1280 IMG_0647_1920x1280 IMG_0648_1920x1280 IMG_0649_1920x1280 IMG_0650_1920x1280 IMG_0651_1920x1280 IMG_0652_1920x1280 IMG_0653_1920x1280 IMG_0654_1920x1280 IMG_0655_1920x1280 IMG_0656_1920x1280 IMG_0657_1920x1280 IMG_0658_1920x1280 IMG_0659_1920x1280 IMG_0661_1920x1280 IMG_0663_1920x1280 IMG_0665_1920x1280 IMG_0666_1920x1280 IMG_0668_1920x1280 IMG_0675_1920x1280 IMG_0676_1920x1280 IMG_0680_1920x1280 IMG_0683_1920x1280 IMG_0684_1920x1280 IMG_0687_1920x1280 IMG_0689_1920x1280 IMG_0690_1920x1280 IMG_0691_1920x1280 IMG_0694_1920x1280 IMG_0695_1920x1280 IMG_0697_1920x891 IMG_0702_1920x1280 IMG_0704_1920x1280 IMG_0705_1920x1280 IMG_0706_1920x1280 IMG_0709_1920x1280 IMG_0710_1920x1280 IMG_0712_1920x1280 IMG_0714_1920x1280 IMG_0715_1920x1280 IMG_0716_1920x1280 IMG_0717_1920x1280 IMG_0718_1920x1280 IMG_0719_1920x1280 IMG_0721_1920x1280 IMG_0722_1920x1280 IMG_0723_1920x1280 IMG_0724_1920x1280 IMG_0725_1920x1280 IMG_0726_1920x1280 IMG_0727_1920x1280 IMG_0728_1920x1280 IMG_0729_1920x1280 IMG_0730_1920x1280 IMG_0731_1920x1280 IMG_0732_1920x1280 IMG_0733_1920x1280 IMG_0734_1920x1280 IMG_0735_1920x1280 IMG_0736_1920x1280 IMG_0737_1920x1280 IMG_0738_1920x1280 IMG_0739_1920x1280 IMG_0741_1920x1280 IMG_2664_1920x1280 IMG_2665_1920x1280 IMG_2668_1920x1280 IMG_2669_1920x1280 IMG_2671_1920x1280 IMG_2674_1920x1280 IMG_2675_1920x1280 IMG_2677_1920x1280 IMG_2680_1920x1280 IMG_2681_1920x1280 IMG_2684_1920x1280 IMG_2686_1920x1280 IMG_2687_1920x1280 IMG_2690_1920x1280 IMG_2691_1920x1280 IMG_2693_1920x1280 IMG_2695_1920x1280 IMG_2697_1920x1280 IMG_2700_1920x1280 IMG_2702_1920x1280 IMG_2704_1920x1280 IMG_2705_1920x1280 IMG_2707_1920x1280 IMG_2709_1920x1280 IMG_2712_1920x1280 IMG_2714_1920x1280 IMG_2715_1920x1280 IMG_2717_1920x1280 IMG_2719_1920x1280 IMG_2721_1920x1280 IMG_2722_1920x1280 IMG_2724_1920x1280 IMG_2725_1920x1280 IMG_2726_1920x1280 IMG_2727_1920x1280

 

 

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมย่อยที่2 : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.4) ในรายวิชาของกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ด้านรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อยที่2 : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.4) ในรายวิชาของกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 10 สิงหาคม  2558  เวลา 8.00-17.00น.
ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_1477 IMG_1478 IMG_1479 IMG_1480 IMG_1481 IMG_1482 IMG_1483 IMG_1484 IMG_1485 IMG_1486 IMG_1487 IMG_1488 IMG_1489 IMG_1490 IMG_1491 IMG_1492 IMG_1493 IMG_1494 IMG_1495 IMG_1496 IMG_1497 IMG_1498 IMG_1499 IMG_1500 IMG_1501 IMG_1502 IMG_1503 IMG_1504 IMG_1505 IMG_1506 IMG_1507 IMG_1509 IMG_1510 IMG_1511 IMG_1512 IMG_1513 IMG_1514 IMG_1515 IMG_1516 IMG_1517 IMG_1518 IMG_1519 IMG_1521 IMG_1522 IMG_1523 IMG_1524 IMG_1526 IMG_1527 IMG_1528 IMG_1529 IMG_1532 IMG_1533 IMG_1535 IMG_1536 IMG_1537 IMG_1538 IMG_1540 IMG_1541 IMG_1542 IMG_1543

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 7 สิงหาคม 2558  เวลา 8.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร 19 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_2513 IMG_2514 IMG_2516 IMG_2517 IMG_2520 IMG_2523 IMG_2525 IMG_2526 IMG_2527 IMG_2528 IMG_2529 IMG_2530 IMG_2531 IMG_2532 IMG_2533 IMG_2534 IMG_2535 IMG_2536 IMG_2537 IMG_2538 IMG_2539 IMG_2540 IMG_2541 IMG_2542 IMG_2543 IMG_2546 IMG_2549 IMG_2550 IMG_2552 IMG_2553 IMG_2556 IMG_2560 IMG_2561 IMG_2563 IMG_2564 IMG_2566 IMG_2567 IMG_2568 IMG_2569 IMG_2570 IMG_2571 IMG_2572 IMG_2576 IMG_2577 IMG_2578 IMG_2579 IMG_2580 IMG_2581 IMG_2582 IMG_2585 IMG_2586

โครงการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2557

 โครงการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดการอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 27 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สร้างทักษะ แนวปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

IMG_2437 IMG_2439 IMG_2440 IMG_2441 IMG_2442 IMG_2443 IMG_2444 IMG_2445 IMG_2447 IMG_2448 IMG_2449 IMG_2450 IMG_2452 IMG_2453 IMG_2455 IMG_2456 IMG_2457 IMG_2458 IMG_2459 IMG_2460 IMG_2461 IMG_2462 IMG_2463 IMG_2464 IMG_2465 IMG_2466 IMG_2467 IMG_2468 IMG_2471 IMG_2473 IMG_2476 IMG_2478 IMG_2479 IMG_2480 IMG_2481 IMG_2482 IMG_2488 IMG_2490 IMG_2491 IMG_2492 IMG_2494 IMG_2496 IMG_2509 IMG_2510 IMG_2511 IMG_2433 IMG_2435 IMG_2436

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และลดใช้พลังงานแก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และลดใช้พลังงานแก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุมไฟฟ้า 18220 อาคารเรียนรวมวิชาไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และลดใช้พลังงานแก่บุคลากร เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานให้มากยิ่งขึ้น

IMG_2295 IMG_2297 IMG_2298 IMG_2300 IMG_2301 IMG_2302 IMG_2303 IMG_2306 IMG_2307 IMG_2308 IMG_2309 IMG_2311 IMG_2312 IMG_2314 IMG_2315 IMG_2316 IMG_2317 IMG_2318 IMG_2321 IMG_2322 IMG_2327 IMG_2328 IMG_2329 IMG_2330 IMG_2331 IMG_2332 IMG_2333 IMG_2334 IMG_2335 IMG_2336 IMG_2337 IMG_2340 IMG_2343 IMG_2344 IMG_2345 IMG_2351 IMG_2352 IMG_2353 IMG_2354 IMG_2357 IMG_2358 IMG_2359 IMG_2361 IMG_2364 IMG_2369 IMG_2370 IMG_2372 IMG_2373 IMG_2374 IMG_2375 IMG_2377 IMG_2378 IMG_2379 IMG_2380 IMG_2382 IMG_2383 IMG_2384 IMG_2385 IMG_2386 IMG_2388 IMG_2390 IMG_2392 IMG_2393 IMG_2397 IMG_2402 IMG_2408 IMG_2409

โครงการ “บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา”

 โครงการ “บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา”

วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558

ณ ชั้น 6 อาคาร 36 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

แผนกงานพัฒนานักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น เนื่องด้วยปัจจุบันนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความหลากหลายทางด้านภูมิหลังของครอบครัว ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ประกอบกับการได้รับอิสระเสรีมากขึ้น ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดปัญหาการปรับตัวในการเรียนและการดำเนินชีวิต เช่นการไม่ประสบผลสำเร็จในการศึกษา ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น มีปัญหาการคบเพื่อน การทะเลาะวิวาท การพนัน เป็นต้นอาจารย์ที่ปรึกษานับเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา เป็นตัวแทนของคณะในการทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความสำคัญและเครื่องมือในการให้คำปรึกษา รวมทั้งควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี

 

IMG_2029 IMG_2030 IMG_2031 IMG_2033 IMG_2036 IMG_2038 IMG_2039 IMG_2040 IMG_2042 IMG_2043 IMG_2046 IMG_2047 IMG_2048 IMG_2049 IMG_2050 IMG_2051 IMG_2053 IMG_2054 IMG_2055 IMG_2057 IMG_2060 IMG_2063 IMG_2066 IMG_2068 IMG_2070 IMG_2071 IMG_2073 IMG_2074 IMG_2075 IMG_2076 IMG_2078 IMG_2081 IMG_2083 IMG_2084 IMG_2085 IMG_2086 IMG_2087 IMG_2088 IMG_2089 IMG_2090 IMG_2091 IMG_2093 IMG_2094 IMG_2095 IMG_2096 IMG_2098 IMG_2099 IMG_2101 IMG_2102 IMG_2103 IMG_2104 IMG_2106 IMG_2107 IMG_2108 IMG_2110 IMG_2111 IMG_2112 IMG_2113 IMG_2114 IMG_2115 IMG_2116 IMG_2117 IMG_2119 IMG_2120 IMG_2122 IMG_2123 IMG_2124 IMG_2125 IMG_2126 IMG_2127 IMG_2128 IMG_2129 IMG_2131 IMG_2133 IMG_2135 IMG_2136 IMG_2139 IMG_2141 IMG_2142 IMG_2144 IMG_2145 IMG_2146 IMG_2147 IMG_2150 IMG_2165 IMG_2166 IMG_2168 IMG_2169 IMG_2172 IMG_2173 IMG_2175 IMG_2176 IMG_2177 IMG_2178 IMG_2179 IMG_2180 IMG_2181 IMG_2182 IMG_2184 IMG_2185 IMG_2186 IMG_2187 IMG_2188 IMG_2189 IMG_2190 IMG_2191 IMG_2192 IMG_2193 IMG_2194 IMG_2195 IMG_2196

อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

IMG_1938 IMG_1939 IMG_1940 IMG_1941 IMG_1943 IMG_1945 IMG_1946 IMG_1948 IMG_1949 IMG_1950 IMG_1951 IMG_1952 IMG_1953 IMG_1954 IMG_1955 IMG_1956 IMG_1957 IMG_1958 IMG_1959 IMG_1960 IMG_1961 IMG_1962 IMG_1964 IMG_1965 IMG_1966 IMG_1967 IMG_1968 IMG_1971 IMG_1972 IMG_1973 IMG_1974 IMG_1976 IMG_1977 IMG_1978 IMG_1979 IMG_1980 IMG_1981 IMG_1982 IMG_1984 IMG_1985 IMG_1987 IMG_1988 IMG_1992 IMG_1993 IMG_1994 IMG_1995 IMG_1996 IMG_1997 IMG_1998 IMG_1999 IMG_1933 IMG_1934 IMG_1935 IMG_1937

โครงการ “พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”

โครงการ “พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”

วันที่ 29 มิถุนายน 2558

ในยุคของข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน องค์กรที่มีข้อมูลถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วจะเป็นองค์กรที่สามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความได้เปรียบองค์กรอื่นที่ไม่อาจนำข้อมูล ข่าวสารและความรู้ที่ครอบครองอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อองค์กร ในหน่วยงานราชการ การจัดการความรู้ในองค์กรจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์กรที่สำคัญที่ ก.พ.ร. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานราชการต่างๆ นำมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้และข้อมูลในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรความเป็นเลิศ หน่วยงานหลายๆหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการจัดตั้งทีมจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อให้การจัดการความรู้ในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและเกื้อหนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ การแปลงทฤษฏีด้านการจัดการความรู้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้หน่วยงานจัดทำการจัดการความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ที่ถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฏีและวิธีปฏิบัติของการจัดการความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด แบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์, พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร มีความพร้อมปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”ขึ้น

IMG_1767 IMG_1768 IMG_1769 IMG_1771 IMG_1772 IMG_1774 IMG_1775 IMG_1776 IMG_1777 IMG_1778 IMG_1779 IMG_1784 IMG_1785 IMG_1786 IMG_1788 IMG_1789 IMG_1791 IMG_1792 IMG_1793 IMG_1794 IMG_1795 IMG_1796 IMG_1797 IMG_1798 IMG_1799 IMG_1800 IMG_1801 IMG_1802 IMG_1803 IMG_1806 IMG_1807 IMG_1808 IMG_1810 IMG_1811 IMG_1812 IMG_1813 IMG_1816 IMG_1817 IMG_1822 IMG_1824 IMG_1826 IMG_1830 IMG_1831 IMG_1832 IMG_1834 IMG_1837 IMG_1839 IMG_1841 IMG_1843 IMG_1844 IMG_1845 IMG_1846 IMG_1848 IMG_1849 IMG_1850 IMG_1851 IMG_1852 IMG_1853 IMG_1854 IMG_1855 IMG_1857 IMG_1858 IMG_1860 IMG_1862 IMG_1863 IMG_1864 IMG_1865 IMG_1866 IMG_1867 IMG_1868 IMG_1870 IMG_1871 IMG_1872 IMG_1874 IMG_1875 IMG_1876 IMG_1880 IMG_1881 IMG_1882 IMG_1886 IMG_1887 IMG_1888 IMG_1890 IMG_1891 IMG_1893 IMG_1894 IMG_1895 IMG_1896 IMG_1899 IMG_1900 IMG_1904 IMG_1909 IMG_1913 IMG_1914 IMG_1916 IMG_1918 IMG_1921 IMG_1922

โครงการผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้

โครงการผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2557

ณ ห้องเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้นำนักศึกษามีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินงานกิจกรรมด้านต่างๆของนักศึกษาและเป็นแรงผลักดันให้งานกิจกรรมของนักศึกษามีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้นำนักศึกษาเองจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกล้าแสดงออก รวมทั้งจะต้องเป็นบุคคลที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้นำนักศึกษาจึงได้จัดโครงการ ผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้ ขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษา มีภาวะความเป็นผู้นำและสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม