ผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/12/ผลการอบรมวิชา-สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ”] [pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/12/ผลการอบรมวิชา-คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ใน.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ใน”]

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/12/ผลการอบรมวิชา-คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ใน.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ใน”]

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/12/ผลการอบรมวิชา-การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังค.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังค”]

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/12/ผลการอบรมวิชา-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมั.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมั”]

ผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/11/ผลการอบรมวิชา-การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม”]

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/11/ผลการอบรมวิชา-กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภา.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภา”]

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/11/ผลการอบรมวิชา-ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานท.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานท”]

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/11/ผลการอบรมวิชา-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.pdf” title=”ผลการอบรมวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร”]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร
โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมและตรวจห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวฯ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๒ หลักสูตร ในวันนี้ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และสาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรทุกท่านเป็นอย่างสูง
 

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 4 ปี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 4 ปี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

[pdf-embedder url=”http://ea.rmuti.ac.th/2015/wp-content/uploads/2020/08/กำหนดการการอบรมเทียบโอนผลการเรียน-ประจำป-2.pdf” title=”กำหนดการการอบรมเทียบโอนผลการเรียน ประจำป”]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ RAE.63231

2.วิศวกรรมการผลิต PE.63231

3.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE.63231

4.วิศวกรรมเครื่องกล ME.63231A

5.วิศวกรรมเครื่องกล ME.63231B

6.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6323131

7.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.62231

8.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231A

9.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231B

10.วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ TDE.63231

11.วิศวกรรมโทรคมนาคม TE.63231

12.วิศวกรรมไฟฟ้า EE.63231

13.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.63231A

14.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.63231B

15.วิศวกรรมโยธา CE.63231A

16.วิศวกรรมโยธา CE.63231B

17.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.63231A

18.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.63231B

19.วิศวกรรมอุตสาหการ IE.62231

บริษัท ไทย โตโย เดนโซ จำกัด

เรียนจบแล้ว!! #มีงานทำทันที วิศวะฯ มทร.อีสาน นครราชสีมา
———————————————
บรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาสาขาวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับเข้าทำงาน ของ บริษัท ไทย โตโย เดนโซ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ตึก 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา

#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
#นครราชสีมา #เรียนต่อ #หลักสูตร #ราชมงคล #วิศวะ #ปี1 #มหาลัย

โครงการ “พาน้องสานฝันสู่วิศวกร” โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์​ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
อาจารย์​ ดร.วารี ศรีสอน ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้า​หน้าที่​ และผู้แทนนักศึกษา​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ทำโครงการ “พาน้องสานฝันสู่วิศวกร” ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และพาน้องๆ มัธยมโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี


ประกาศผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพเฉพาะ เมื่อเดือนตุลามคม – พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ให้ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านรายวิชาละ 300 บาท (ชำระเงินเฉพาะรายวิชาที่อบรมผ่าน เท่านั้น)
รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะ หรือสาขาวิชาที่สังกัด
พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด
ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธันวาคม  2562

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเทียบโอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกงานวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2 )

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม-ผลการอบรม
-วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม-ผลการอบรม
-วิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ-ผลการอบรม
-วิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน-ผลการอบรม
-วิชา คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต-ผลการบอรม
-วิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม-ผลการอบรม
-วิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ-ผลการอบรม
-วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ผลการอบรม
-วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ-ผลการอบรม
-วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่-ผลการอบรม

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์จำนวน 22 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ณ วัดถ้ำกระบอก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 05.00 – 21.00 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์จำนวน 22 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ณ วัดถ้ำกระบอก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีครับ

น้องๆ ปี1 พี่ๆ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์​ฯ ร่วมทำบุญตักบาตร สดชื่น สดใส ยามเช้าในวันนี้ โดยมี รศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ฯ เป็นประธานจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย​

วิศวฯตะโกรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2562
ณ บริเวณโดยรอบ มทร.อีสาน
———————————————————–
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
#นครราชสีมา

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
จัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 62
ณ ห้องประชุมตะโกราย 2
อาคาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 850 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมการดำเนินชีวิตในรั้วมหาลัย
กิจกรรมนักศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัย

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2562

18 มิ.ย.2562คณะวิศวฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับการบรรยายเรื่อง “กรอบแนวคิดและความสำเร็จในการปฏิบัติสหกิจศึกษา”
โดย อ.วรรณณา หอมจะบก (ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษาและเคือข่าย) อีกทั้งยังการบรรยาย
จากตัวแทนสถานประกอบการ 
คุณบรรจง มะณีศรี จากบริษัท โคราชไซซัน จำกัด มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการคาดหลังของสถานประกอบการต่อการรับนักศึกษา
ยังมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “สหกิจรุ่นเก่า เล่าประสบการณ์ โดยมีผู้ดำเนินการ โดย น.ส.มะลิวัลย์ เหวชัยภูมิ และ นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน
ได้พา เล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับการทำงานการใช้ชีวิตอยู่ในคนหมู่มาก ปรับตัวเข้ากับสังคม

การจัดสอบประเมินมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มุ่งเน้นด้านการพัฒนากำลังคน และผลักดันให้เกิดระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรม ด้านความรู้ให้กับบุคลากรด้านไอที อีกทั้งเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับมาตรฐานสากล ในการจัดสอบประเมินมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการสอบ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 และอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกค่ายจิตอาสา

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน และวัดทุ่งแขวน ตำบลหนองเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้กล่าวรายงานคือ ท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล นาคทอง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการได้แก่ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งแขวนนักศึกษาและอาจารย์ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟในห้องเรียน ซ่อมแซมประตูโรงเรียนและสนามเด็กเล่น ทำแปลงผักระบบรดน้ำอัตโนมัติ และวัดทุ่งแขวนนักศึกษาและอาจารย์ได้ทำการปูกระเบื้องศาลาสวดศพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรเทียบโอน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดเทพบุตรเรืออีโปง

นายพัชรพงษ์ แอบจะบก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรเทียบโอน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดเทพบุตรเรืออีโปง ปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561. จัดโดย เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด MISTER.&MISS UNIVERSITY NAKHON RATCHASIMA 2018

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด MISTER.&MISS UNIVERSITY NAKHON RATCHASIMA 2018 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์ นครราชสีมา
นายอิตาลี จรัสภิญโญ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง MISTER UNIVERSITY NAKHON RATCHASIMA 2018
นายพัชรพงศ์ วงษ์กันหา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MISTER UNIVERSITY NAKHON RATCHASIMA 2018

โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงประเภทสวยงาม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รองชนะเลิศอันดับ 2 กระทงประเภทสวยงาม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
รองชนะเลิศอันดับ 3 กระทงประเภทสวยงาม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

การประกวดนางนพมาศและหนุ่มราชมงคลอนุรักษ์ไทย
นายวศิน ถาดสระน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 หนุ่มราชมงคลอีสานอนุรักษไทย
นางสาวอมร รัตน์พันธุชิน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางนพมาศ

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มทร.อีสาน กิจกรรม AIS เสียงดี มีทุนการศึกษา
นายอุรเคนทร์ ชินเกษม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรเทียบโอน)
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มทร.อีสาน กิจกรรม AIS เสียงดี มีทุนการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ แชมป์โซน Rozhok (ภาคอีสาน) ในการแข่งขัน PUBG Mobile Campus Survival Series ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ แชมป์โซน Rozhok (ภาคอีสาน) ในการแข่งขัน PUBG Mobile Campus Survival Series ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ในชื่อทีม PEACE VILA ซึ่งมีสมาชิก 4 คน ประกอบไปด้วย นายเสถียรพร ออมไธสง นายกฤษณะ บุญศร นายปริญญา วงษ์ศรีวอ และนายวีรพันธ์ วงษา
สำหรับทีม PEACE VILA ผ่านการแข่งขันรอบออฟไลน์ระดับภูมิภาค 128 ทีม และผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายจาก 4 โซน ได้รับสิทธิ์เป็น 1 ในตัวแทนทีมจากภาคอีสานที่จะเข้าไปชิงแชมป์(ในระดับประเทศ) ในงาน Thailand Game Show 2018 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561 ณ รอยัลพารากอนฮอล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

โครงการ EA RMUTI Freshy Star Contest 2018

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับแผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ EA RMUTI Freshy Star Contest 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการร่วมทำกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดในโครงการได้แสดงความสามารถของตนเอง ได้ฝึกทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้ปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้งได้ฝึกทักษะทางด้านบุคลิกภาพ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การจัดประกวดเป็นรอบดังนี้

1. รอบเก็บตัวผู้เข้าประกวด 17 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพระณารายณ์วรวิหาร และลานอนุเสวรีย์ท้าวสุรนารี

2.รอบความสามารถพิเศษ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคาร 35

3.รอบวันตัดสินการประกวด วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโคราช ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา  โดยได้รับเกียรติจาก นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 1,500 คน

โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “วิศวะ ราชมงคลอีสาน ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 4” ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “วิศวะ ราชมงคลอีสาน ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 4” ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งสร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ แค่แสดช่อที่ 14 ตะโกราย 63
2. กิจกรรมร่วมร้องเพลงสถาบัน ณ อนุสรณ์สถาน ดร.วทัญญู ณ ถลาง
3. กิจกรรมสานสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์
4. กิจกรรมโชว์เพลงเชียร์สาขาวิชา17สาขาวิชา
5. กิจกรรมโชว์เชียร์กลาง
6. กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตชมรมวงดรตรีพื้นถิ่นอีสาน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2561

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน, ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.วารี ศรีสอน โดยได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1.เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกข้าวตอกตกเกรด ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคบรรยาย โดย นายคุณากร เปรุนาวิน, นางสาวลลิตา แปรกระโทก และนายอิสระ ดุกขุนทด ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

2.เครื่องซอยมะพร้าวเส้นใส่กระยาสารท ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคนิทัศน์ โดย นายคณิตศร ทะเลดอน, นายจักรพล ชายกลาง, นายสิทธิโชค สมดี และนายพลกฤต ปุ่นนอก ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

3.โรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือโดยการให้น้ำด้วยระบบควบคุมหัวอัลตร้าโซนิคแบบอัตโนมัติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคนิทัศน์ โดย นายอานนท์ หุ้มไธสง, นายนครินทร์ ทวยไธสง และนายพิษณุ ลาวัล ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

 

โครงการจิตอาสาพัฒนาและนำแสงเสียงสู่วัด

แผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาและนำแสงเสียงสู่วัด ในระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 ณ วัดบ้านดอน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมกับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา และเพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาสู่การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิฑอณร์ สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชาวชุมชนบ้านดอน ร่วมในพิธีเปิด   ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรม และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง โดย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ ดร.ภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศบำรุง นายไพบูลย์ พฤษพนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ร.อ.จาตุรภพ สกุลบุญศิริ กรรมการสถานศึกษา ไลออนนลินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสโมสรไลออน เข้าร่วมงาน  มีนักศึกษาจาก 8 สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม ทาสี เสา รั้วโรงเรียน พื้นการเรียนรู้ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

1 1-1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่  29 – 31  มกราคม  2561

 

  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายศักดิ์สิทธิ์          พันทวี      

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายกรรพล ปิ่นกำลัง , นายธีรวัฒน์  พูนผล  ,นายสราวุฒิ ชนะน้อย

  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการทำความเย็นและการปรับอากาศ

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายนพรัตน์           อมัติรัตน์        

         ผู้เข้าแข่งขัน  นายสุวัฒนา  ทินราช , นายสุรศักดิ์  ใจเที่ยง

  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายเมที               สุขขี             

         ผู้เข้าแข่งขัน  นายปริญญา  กุกสันเทียะ , นายรัตนพล  ต้อนครบุรี

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                    นายศักดิ์สิทธิ์          พันทวี   

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายจิรวัฒน์           เกษร

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันออกแบบและสร้างระบบ IoT ในหัวข้อ Eary warning of disasters

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายธรรมกร           ครองไตรภพ    

         ผู้เข้าแข่งขัน    นายรังสิมันตุ์  ชาญพล , นายเสฎฐวุฒิ  สืบปรุ ,  นายอนุพนธ์  มูลหลวง,  นายพงศ์พันธ์  ปูนขุนทด

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายจัตุพล             ป้องกัน          

         ผู้เข้าแข่งขัน  นายกฤษกร   ปริชัยยะ ,นายธีรัตน์  รอดจันทร์พะเนา

  1. รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ (3D Modeling)

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายสุรเดช             สินจะโป๊ะ       

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายอนุสรณ์   ไตรสูงเนิน ,  นายชัยณรงค์   สีมาวรพงศ์พันธุ์

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขัน CNC งานกัด และงานกลึง

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายสุรศักดิ์            มะธิโตปะนำ    

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายภัควัฒน์    ใจโชติ , นายณัฐพล    เหงขุนทด

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น  คอกพิมาย   

         ผู้เข้าแข่งขัน    นายณัฐภัทร   แก้ววิจิตร ,  นางสาวแพรวา    สุนทรวีราทักษ์

ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0001 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0002 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0003 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0004 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0005 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0006 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0007 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0008 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0009 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0010 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0011 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0012 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0013 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0014 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0016 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0017 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0018 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0019 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0020 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0021 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0023

 

โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนกงานพพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ สวนลุงโชค อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วม และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเป็นการณรงค์การปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0001 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0002 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0003 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0004 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0005 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0006 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0007 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0008 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0009 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0010 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0011 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0012 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0013 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0014

แผนกงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE EA. RMUTI นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มทร.อีสาน ร่วมใจ ทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

#แผนกงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE EA. RMUTI นำนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต,  วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมกับ กองพัฒนานักศึกษา ในโครงการ มทร.อีสาน ร่วมใจ ทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา

24475025_1122269594575628_1400347681_o 24726110_1122269534575634_948744042_o 24726158_1714801511927665_1314789267_o ทำความสะอาดลานย่าโม_๑๗๑๒๐๔_0015 ทำความสะอาดลานย่าโม_๑๗๑๒๐๔_0019 ทำความสะอาดลานย่าโม_๑๗๑๒๐๔_0021 ทำความสะอาดลานย่าโม_๑๗๑๒๐๔_0037 ทำความสะอาดลานย่าโม_๑๗๑๒๐๔_0048

แผนกงานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลจาก 2 เวทีการประกวดเข้าพบผู้บริหาร รางวัลจากเวทีการประกวดโครงการ MISTER RMUTI & MISS RMUTI AND MISS RMUTI LADYBOY 2017 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 MISS RMUTI 2017
นางสาวศศิกรานต์ โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ENG.06

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 MISTER RMUTI 2017
นายมาติลท์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ ENG.09
รางวัลจากเวทีการประกวดโครงการประเพณีลอยกระทง 2560 “มทร.อีสาน บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน” วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางนพมาศ
นางสาวฐิกิญารัตน์ สันทัดนา (ENG.05)

23634353_765434113659154_241653951_o 23658398_1761685890540359_7511111268539457914_n 23634403_765434180325814_1341906391_o (1) S__1932495223659920_765434056992493_340896055_o 23660200_765433900325842_1424266864_o IMG_0353 IMG_0354 S__13959177 S__13959179

 

ศูนย์ซ่อมบำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนสะพานหิน ตำบลหนองแวง อ.เทพาลักษณ์ จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ซ่อมบำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนสะพานหิน ตำบลหนองแวง อ.เทพาลักษณ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2560 กำกับและควบคุมโครงการโดยหัวหน้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เอกชัย เพือสันเทียะ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0001 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0002 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0003 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0005 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0006 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0004 ซ่อมน้ำท่วมโคราช_๑๗๐๙๑๘_0007

โครงการจิตอาสาพัฒนาและนำแสงเสียงสู่วัดวาอาราม ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560 ณ วัดหินเงิ้มสุทธาราม อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการจิตอาสาพัฒนาและนำแสงเสียงสู่วัดวาอาราม ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560 ณ วัดหินเงิ้มสุทธาราม อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการโดยแผนกงานพัฒนานักศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่ร่วมออกค่ายในครั้งนี้ คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทำภารกิจ ซ่อมแซมห้องน้ำ (เปลี่ยนประตู/เทพื้น/ทาสี) จำนวน 4 ห้อง
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ / เมคคาทรอนิกส์ / โทรคมนาคม ทำภารกิจทาสีศาลาเอนกประสงค์ (ด้านใน/ด้านนอก/เพดาน/ประตูเหล็ก/หน้าต่าง)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำภารกิจซ่อมเครื่องขยายเสียง เดินสายไฟ/เปลี่ยนหลอดไฟในศาลาเอนกประสงค์ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

21245286_1600138553393962_1381243640_n 21268463_1600138810060603_1183552357_o 21268568_1600138520060632_1295251727_n 21277664_1600139610060523_6084047_o 21277691_1600139450060539_1224214412_o 21278032_1600139503393867_777784052_o 21284665_1600141116727039_1441693103_o 21298709_1600138856727265_2018108095_o

โครงการติวน้องก่อนสอบ ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 18220 (ชั้น 2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร 18)

แผนกงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดโครงการติวน้องก่อนสอบ ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 18220 (ชั้น 2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะ ในการทำข้อสอบให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมีการติวใน 3 วิชาดังนี้

1. วิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

2. วิชาฟิสิกส์ 1

3. วิชาเคมี

20986415_1584721468269004_36926787_n 20987634_1584721561602328_808125762_n 21013287_1584721518268999_808820269_n 21015301_1584721578268993_1119146907_n 21015425_1584721431602341_362645803_n 21017459_1584721414935676_226805406_o

โครงการประกวดดาว – เดือน “วิศวะ – สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน” ประจำปีการศึกษา 2560

แผนกงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดดาว – เดือน “วิศวะ – สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน” ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วัชรพล  นาคทอง
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดงาน และ นายประสพโชค

แสงโพดา นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน

ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกสาขาวิชา ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากโครงการประกวดดาว – เดือน “วิศวะ – สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน” ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

————————————

รางวัลชนะเลิศ
นายอาชวินกร   หอมอ้ม                           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นางสาวศศิกรานต์   โรจนไพฑูรย์ทิพย์           ENG.06

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายรัฐศาสตร์   ฝอดสูงเนิน                       ENG.17
นางสาวธัญญารัตน์   มหาวีระ                     ENG.11

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายพงศ์พล   พลชาลี                               ENG.08
นางสาวมัญฑนา   อภัยนอก                       ENG.08

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
นายเดชสิทธิ์   เพาะจะโปะ                        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
นางสาวปภาวริญย์   โสตถิภิญโญ                 ENG.14

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
นายพิสิฐพงศ์   พลจังหรีด                          ENG.10
นางสาววิลาสินี   คำเพาะ                          ENG.17

รางวัลชมเชย
นายชาติชาย   จันทร์สุวรรณ                      ENG.16
นางสาวภัสราภา   แสงพันไม้                      ENG.02

ขวัญใจสมาคม
นายอภิเชษฐ์   วงษ์ภักดี                            สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
นางสาวศศิกรานต์   โรจนไพฑูรย์ทิพย์           ENG.06

ขวัญใจ EA
นายกิตติพันธ์   เชษฐ์รัมย์                          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวศศิกรานต์   โรจนไพฑูรย์ทิพย์           ENG.06

Best Model
นายอภิเชษฐ์   วงษ์ภักดี                            สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
นางสาวศศิกรานต์   โรจนไพฑูรย์ทิพย์           ENG.06

ขวัญใจ RANMA
นายเดชสิทธิ์   เพาะจะโปะ                                สาขาวิศวกรรมการผลิต
นางสาวศศิกรานต์   โรจนไพฑูรย์ทิพย์                  ENG.06

Best Talent
นายเดชสิทธิ์   เพาะจะโปะ                                  สาขาวิศวกรรมการผลิต
นางสาวธัญญารัตน์   มหาวีระ                              ENG.11

20668517_1572056732868811_905583438_n 20731270_1572056819535469_2136123592_n 20793305_1572056932868791_1200544772_n 20731479_1572056922868792_566062632_n 20746863_1572056862868798_1009250755_o 20747169_1572056972868787_429075272_o 20747452_1572056989535452_1686368364_o 20747609_1572056786202139_774620655_o 20771626_1572056752868809_1340653170_o 20773341_1572056849535466_1278624967_o 20773485_1572056909535460_2002222137_o 20773505_1572056962868788_426646079_o 20773596_1572056769535474_1983421624_o

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมย่อยที่ 1 : บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

แผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมย่อยที่ 1 : บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย อ. วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โดยมี นักศึกษาร่วมออกค่าย 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. วิศวกรรมโยธา
2. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3. วิศวกรรมอุตสาหการ
4. วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

20374339_1557302224344262_1378523692329846162_n 20375783_1557302257677592_2193333300962837942_n 20429748_1557302117677606_859382870212076466_n 20375860_1557302121010939_371265366751003191_n S__7233558 S__7233557 S__7233559 S__7233560 S__7233561

โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “วิศวะ-สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 3″ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับแผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “วิศวะ-สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 3″ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมีการจัดกิจกรรมย่อย โชว์เชียร์กลาง “วิศวะ-สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน” ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1. กิจกรรมตักบาตร-บายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ EA แคแสดช่อที่ 13 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธาน

2. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ EA

3. กิจกรรมโชว์เชียร์กลาง “วิศวะ-สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ชั้นปีอื่นๆ พร้อมทั้งสร้างความอบอุ่น สร้างความรัก สร้างความสามัคคี และเพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะของตน

20353807_1550841214990363_598031522_o 20316780_1550841391657012_2050396971_o 20316971_1550841631656988_907872046_o 20314564_1550840868323731_484569774_o 20394523_1550841764990308_1794935575_o 20394936_1550841674990317_1874055022_o 20314854_1550856711655480_372933994_o20394638_1550856698322148_25587395_o20370656_1550856688322149_1096576455_n20348092_1550840601657091_732211485_o20747593_1572054419535709_2060845154_o20771658_1572054709535680_177754285_o20773329_1572054606202357_456392863_o

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสงอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส อาจารย์ และนักศึกษาร่วมในพิธี จำนวนกว่า 3,000 คน ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง ซึ่งกิจกรรมไหว้ครูในปีนี้มีวงดนตรีออเคสตร้าและนักร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยร่วมบรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศอันอับอุ่นตลอดพิธีการ ในโอกาสพิธีไหว้ครูปีนี้นักศึกษาได้ทำพิธีขมาอาจารย์ผู้จะครบรอบเกษียณอายุราชการปี 2560 จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน และขอขมาครู อาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีจากทุกคณะอีกจำนวนกว่า 200 ท่าน ด้วยการนำพานไหว้ครู และมาลาดอกไม้มอบให้กับครูทุกท่านเพื่อขมาบูชาครูและสำนึกในพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สั่งสอนให้ศิษย์ทุกคนเป็นดีแล้ว กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3,000 คน ที่ร่วมในพิธีได้พร้อมใจรำบูชาครูอาจารย์ด้วยสำนึกในพระคุณอย่างแท้จริง จากนั้นอธิการบดีให้เกียรติทำพิธีเจิมอุปกรณ์การศึกษาทั้งเครื่องมือและตำราเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีความประพฤติดีกีฬาเด่น รวมทั้งนักศึกษาผู้สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครูในปีนี้

 

พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0001 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0019 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0029 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0038 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0044 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0048 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0070

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรจัดกิจกรรมก้าวแรกสู่การศึกษาน้อมจิตวันทาบูชาคุณครู

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรจัดกิจกรรมก้าวแรกสู่การศึกษาน้อมจิตวันทาบูชาคุณครูขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 ทําให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี ประกอบกับการ
ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่เป็นแม่พิมพ์-พ่อพิมพ์ของชาติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีรู้วิชา และประสบการณ์การใช้ชีวิต

IMG_1986 IMG_2000 IMG_2032 IMG_2036 IMG_2042 IMG_2053 IMG_2059 IMG_2064 IMG_2073

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อชุมชน

ระหว่างวันที่ 23-25 พค. 2559

ณ โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

1 - S__22290435 2-S__12927008 4-S__12927011 5-S__12927012 6-S__12927013 7-S__12927014

โครงการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โครงการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

IMG_0320 IMG_9683 IMG_9709 IMG_9718 IMG_9719 IMG_9727 IMG_9729 IMG_9730 IMG_9732 IMG_9736 IMG_9747 IMG_9750 IMG_9782 IMG_9784 IMG_9786 IMG_9788 IMG_9790 IMG_9791 IMG_9807

โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการ”ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559

ณ สวนลุงโชค อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

12765644_1043651922362825_1724460886_o 12776652_1043651999029484_1637703757_o 12787090_1043652005696150_1903021441_o 12787264_1043651965696154_2024131900_o 12787523_1043651912362826_423908635_o 12787618_1043651975696153_1418115562_o 12788547_1043651939029490_1018480637_o 12790054_1043651902362827_1767637496_o 12809955_1043651929029491_1478515858_o 12810237_1043651969029487_456344015_o

โครงการวัดประหยัดพลังงาน

โครงการวัดประหยัดพลังงาน

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

ณ วัดใหม่สามัคคีธรรม  ต.กุดน้อย  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการวัดประหยัดพลังงานขึ้น เนื่องจากระบบไฟฟ้าภายในวัดที่นับว่าเป็นปัจจัยหลักในปัจจุบันที่ขาดไม่ได้ถูกใช้ในการดำรงธรรมของสามเณร พระสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันแต่ละวัดนั้นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเกิดจากการใช้หลอดไฟฟ้าแบบไส้และหลอดไฟฟ้าแบบใช้บัลลาสต์รวมถึงการเปิดไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนจึงทำให้ในแต่ละเดือนนั้นวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก  จากข้อมูลข้างต้นนี้ทำให้ชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์ และชุมนุมเครื่องเสียงเล็งเห็นว่าด้วยความสามารถของนักศึกษาที่ได้ศึกษามาสามารถประดิษฐ์วงจรตรวจสอบแสงสว่างมาใช้เป็นอุปกรณ์เปิดปิดไฟอัตโนมัติทำให้ต้นทุนในการเปลี่ยนระบบที่ใช้พระเปิดปิดในตอนค่ำและตอนเช้ามีค่าต่ำเมื่อเทียบกับการซื้อเครื่องสำเร็จ นอกจากนี้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้หลอดไฟแบบเก่าเปลี่ยนมาเป็นหลอดผอมT5 และหลอดตะเกียบประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมทั้งทำระบบจ่ายไฟฟ้าใช้เองจากแพงโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติจริงได้ และทำให้เกิดการต่อยอดของนักเรียนที่สร้างสิ่งประดิษฐ์จากความรู้ที่มีก้าวสู่การสร้างนวตกรรมเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานมากกว่าที่เป็นในปัจจุบัน  และยังส่งผลต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายของวัดโดยตรงและส่งผลอย่างมากในการประหยัดพลังงานของชาติถ้าขยายโครงการสู่วัดอื่นๆออกไปอีกเป็นจำนวนมาก

   _DSC0008 _DSC0009 _DSC0010 _DSC0011 _DSC0013 _DSC0017 _DSC0020 _DSC0022

ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “เชียร์กลาง วิศวะ – สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑”

ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
“เชียร์กลาง วิศวะ – สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑”

วันที่ 4 กันยายน 2558

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_3598_1920x1280 IMG_3599_1920x1280 IMG_3603_1920x1280 IMG_3604_1920x1280 IMG_3605_1920x1280 IMG_3606_1920x1280 IMG_3607_1920x1280 IMG_3608_1920x1280 IMG_3609_1920x1280 IMG_3610_1920x1280 IMG_3614_1920x1280 IMG_3616_1920x1280 IMG_3617_1920x1280 IMG_3618_1920x1280 IMG_3619_1920x1280 IMG_3621_1920x1280 IMG_3622_1920x1280 IMG_3625_1920x1280 IMG_3626_1920x1280 IMG_3628_1920x1280 IMG_3629_1920x1280 IMG_3630_1920x1280 IMG_3632_1920x1280 IMG_3633_1920x1280 IMG_3634_1920x1280 IMG_3636_1920x1280 IMG_3638_1920x1280 IMG_3640_1920x1280 IMG_3642_1920x1280 IMG_3643_1920x1280 IMG_3644_1920x1280 IMG_3645_1920x1280 IMG_3648_1920x1280 IMG_3649_1920x1280 IMG_3651_1920x1280 IMG_3652_1920x1280 IMG_3653_1920x1280 IMG_3654_1920x1280 IMG_3655_1920x1280 IMG_3656_1920x1280 IMG_3657_1920x1280 IMG_3658_1920x1280 IMG_3659_1920x1280 IMG_3660_1920x1280 IMG_3661_1920x1280 IMG_3664_1920x1280 IMG_3667_1920x1280 IMG_3668_1920x1280 IMG_3674_1920x1280 IMG_3675_1920x1280 IMG_3676_1920x1280 IMG_3678_1920x1280 IMG_3679_1920x1280 IMG_3680_1920x1280 IMG_3681_1920x1280 IMG_3682_1920x1280 IMG_3683_1920x1280 IMG_3685_1920x1280 IMG_3686_1920x1280 IMG_3687_1920x1280 IMG_3688_1920x1280 IMG_3690_1920x1280 IMG_3691_1920x1280 IMG_3692_1920x1280 IMG_3693_1920x1280 IMG_3694_1920x1280 IMG_3695_1920x1280 IMG_3696_1920x1280 IMG_3697_1920x1280 IMG_3699_1920x1280 IMG_3700_1920x1280 IMG_3701_1920x1280 IMG_3702_1920x1280 IMG_3703_1920x1280 IMG_3704_1920x1280 IMG_3711_1920x1280 IMG_3712_1920x1280 IMG_3713_1920x1280 IMG_3714_1920x1280 IMG_3715_1920x1280 IMG_3716_1920x1280 IMG_3718_1920x1280 IMG_3719_1920x1280 IMG_3720_1920x1280 IMG_3723_1920x1280 IMG_3724_1920x1280 IMG_3726_1920x1280 IMG_3727_1920x1280 IMG_3728_1920x1280 IMG_3729_1920x1280 IMG_3731_1920x1280 IMG_3732_1920x1280 IMG_3733_1920x1280 IMG_3734_1920x1280 IMG_3736_1920x1280 IMG_3737_1920x1280 IMG_3739_1920x1280 IMG_3740_1920x1280 IMG_3741_1920x1280 IMG_3742_1920x1280 IMG_3743_1920x1280 IMG_3744_1920x1280 IMG_3745_1920x1280 IMG_3746_1920x1280 IMG_3749_1920x1280 IMG_3752_1920x1280 IMG_3754_1920x1280 IMG_3756_1920x1280 IMG_3757_1920x1280 IMG_3758_1920x1280 IMG_3759_1920x1280 IMG_3761_1920x1280 IMG_3762_1920x1280 IMG_3763_1920x1280 IMG_3764_1920x1280 IMG_3765_1920x1280 IMG_3766_1920x1280 IMG_3767_1920x1280 IMG_3770_1920x1280 IMG_3772_1920x1280 IMG_3774_1920x898 IMG_3782_1920x987 IMG_3784_1920x1280 IMG_3789_1920x1280 IMG_3790_1920x1280 IMG_3792_1920x1280 IMG_3793_1920x1280 IMG_3796_1920x1280 IMG_3797_1920x1280 IMG_3798_1920x1280

การแข่งขันหุ่นยนต์ย่าโมโรโบคอน และโครงการค่ายวิชาชีพแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

การแข่งขันหุ่นยนต์ย่าโมโรโบคอน และโครงการค่ายวิชาชีพแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

27 – 29 สิงหาคม 2558

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาและพัฒนาทักษะ ทางด้านเทคโนโลยีการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการนำหุ่นยนต์ อัตโนมัติมาปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์หรือนำหุ่นยนต์มาปฏิบัติงานแทนมนุษย์ ในงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย จึงได้มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีทางด้าน หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ระบบเซนเซอร์ และการเขียนซอฟต์แวร์ ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ภายใต้หัวข้อ“ Yamo Robocon 2015 ในภารกิจ กล่องปริศนาอาเซียน ” รูปแบบสนามและเกมส์การแข่งขัน จะเน้นให้ผู้เข้าแข่งขัน ประยุกต์อัลกอริทึมในการควบคุมและบังคับหุ่นยนตร์ของผู้เข้าแข่งขันให้ว่างบนกล่องต่างๆ
IMG_3231

IMG_3232

IMG_3233

IMG_3234

IMG_3235

IMG_3236

IMG_3237

IMG_3238

IMG_3240

IMG_3241

IMG_3244

IMG_3245

IMG_3246

IMG_3247

IMG_3249

IMG_3252

IMG_3253

IMG_3254

IMG_3258

IMG_3260

IMG_3261

IMG_3264

IMG_3274

IMG_3275

IMG_3281

IMG_3283

IMG_3284

IMG_3286

IMG_3287

IMG_3288

IMG_3294

IMG_3297

IMG_3298

IMG_3299

IMG_3300

IMG_3302

IMG_3308

IMG_3309

IMG_3314

IMG_3321

IMG_3322

IMG_3324

IMG_3347

IMG_3380

IMG_3381

IMG_3383

IMG_3384

IMG_3386

IMG_3388

IMG_3390

IMG_3391

IMG_3397

IMG_3230

โครงการ “บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โครงการย่อยจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน”

โครงการ “บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โครงการย่อยจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” 

วันที่  ๗ – ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  

ณ  โรงเรียนบ้านวังม่วง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลน และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่มีต่อสังคม และให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม

11251722_896703683724317_825866798_n 11269471_896703673724318_1337834685_n 11281920_896703757057643_1567229685_n 11292821_896703793724306_2049935646_n 11303673_896703777057641_1581266281_n 11329677_896703753724310_728202767_n 11348783_896703787057640_2113576508_n 11351566_896703730390979_1065171426_n 11354998_896703790390973_1904738967_n 11356087_896703750390977_261176608_n 11358818_896703670390985_1133513751_n

โครงการ “ปลูกป่าสามัคคีเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

 โครงการ “ปลูกป่าสามัคคีเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ปลูกป่าสามัคคีเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ในวันที่  ๒๗ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์ฝึกหนองระเวียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา

 11251710_828870320520793_2101094311_n 11257623_828868980520927_2124131004_n 11258580_828869927187499_1252563914_n 11258648_828870260520799_116416185_n 11263755_828868990520926_1546082612_n 11271234_828869007187591_468917409_n 11271982_828869950520830_889531302_n 11275494_828869960520829_964460579_n 11287418_828870010520824_1862174802_n 11289513_828870000520825_451561639_n 11289936_828868987187593_45015898_n 11291927_828870343854124_403232978_n 11292792_828869020520923_533151047_n 11301376_828870250520800_1960690338_n 11303541_828870220520803_2124384743_n 11304558_828870350520790_2063243269_n 11311008_828870197187472_456310736_n 11311705_828868977187594_1735686690_n 11324067_828870317187460_111720155_n

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการการศึกษาแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อม มีคุณภาพและลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดทำมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหว่างคณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  และนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รวมถึงคณาจารย์ในสาขาวิชาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมุ่งสาระการเรียนรู้ที่ประสบการณ์การทำงาน กระบวนการการนำเสนอของนักศึกษาเป็นสำคัญ

 

IMG_1043

IMG_1045

IMG_1047

IMG_1048

IMG_1049

IMG_1050

IMG_1051

IMG_1052

IMG_1053

IMG_1054

IMG_1055

IMG_1059

IMG_1060

IMG_1061

IMG_1062

IMG_1068

IMG_1069

IMG_1070

IMG_1071

IMG_1072

IMG_1073

IMG_1076

IMG_1077

IMG_1078

IMG_1079

IMG_1080

IMG_1081

IMG_1082

IMG_1083

IMG_1086

IMG_1088

IMG_1090

IMG_1092

IMG_1097

IMG_1099

IMG_1101

IMG_1102

IMG_1103

IMG_1107

IMG_1111

IMG_1112

IMG_1114

IMG_1116

IMG_1117

IMG_1118

IMG_1119

IMG_1122

IMG_1123

IMG_1127

IMG_1134

IMG_1135

IMG_1139

IMG_1140

IMG_1143

IMG_1144

IMG_1145

IMG_1148

IMG_1149

IMG_1150

IMG_1158

IMG_1159

IMG_1162

IMG_1163

โครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม”

โครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม”

เสียงดนตรีจากสถาปัตยกรรม

25 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 – 19.00น.

ณ ครุสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้จัดโครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม”ขึ้น เพื่อบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยให้นักศึกษาและบุคลากรสร้างพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน ปรับตกแต่งพื้นที่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในงานมีกิจกรรมเสวนาพูดคุย หัวข้อ”เสียงดนตรีจากสถาปัตยกรรม” ประกวดวงดนตรี Folk Song ชิมอาหารกรีนๆ พร้อมชมการแสดงจากนักศึกษา

16511_10203448565288029_3717887398001485174_n 16512_10203448650810167_2133175918221973041_n 1010225_10203448548607612_5885406732967667962_n 1503422_10203448557287829_4424657515165735077_n 1907572_10203448566808067_201941121935600277_n 1924806_10203448652250203_2564492293018086573_n 10256945_10203448584608512_79783439640920453_n 10312533_10203448565608037_863824276011537726_n 10361321_10203448652970221_3413859430950643396_n 10408589_10203448626009547_8386543438342769217_n 10410606_10203448569168126_7501197353777365268_n 10470939_10203448628809617_4986754747144145007_n 10489651_10203448550647663_4745662712865189808_n 10647235_10203448577288329_2190076683905312553_n 10945551_10203448649730140_5087394061918547909_n 10958988_10203448654610262_3458469470242572234_n 10980712_10203448569368131_4549082247785140735_n 10981440_10203448606849068_6257714619545605598_n 10982082_10203448549527635_1689888193676878693_n  10994451_10203448600928920_445725496097973243_n 11001757_10203448645650038_949733113298872844_n 11001778_10203448552807717_330236675437934752_n 11002591_10203448567288079_8899569978968924852_n 11012376_10203448550887669_1614190241065388338_n 11013579_10203448594008747_8583029485136221954_n 11017701_10203448646690064_1744277772004450901_n 11018324_10203448569728140_2591526512155391740_n 11019578_10203448644690014_3872660959674358082_n 11021087_10203448544727515_2137983179451930864_n 11021174_10203448648890119_2536770265806637078_n 11021235_10203448547767591_8966667591773866446_n 11026236_10203448557887844_4422494808505596561_n 11032024_10203448562887969_7112814457434035490_n 11034165_10203448548407607_9163983107584286214_n 11034181_10203448582608462_763991025745088173_n 11034286_10203448550167651_5500408730971543994_n 11035299_10203448599168876_2130569813129015944_n 11035706_10203448547927595_1262849411647890829_o10408160_10203448553327730_1876291375335837885_n11001553_10203448557967846_4928906935677768364_o

โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกวัยรุ่นรักศิลปะและวัฒนธรรมไทยส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกวัยรุ่นรักศิลปะและวัฒนธรรมไทยส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เนื่องจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะจึงมีความประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะ และไม่ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความสามารถพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ โดยเน้นให้นักศึกษาอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีงามมาแต่โบราณ และเพื่อให้เยาวชนวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ไม่หลงลืมวัฒนธรรมอันดีงาม จึงได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันจัดตั้งคณะ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และนำเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

IMG_9278 IMG_9283 IMG_9284 IMG_9286 IMG_9287 IMG_9288 IMG_9290 IMG_9291 IMG_9292 IMG_9295 IMG_9297 IMG_9298 IMG_9303 IMG_9304 IMG_9305 IMG_9306 IMG_9307 IMG_9310 IMG_9312 IMG_9314 IMG_9316 IMG_9319 IMG_9320 IMG_9321 IMG_9322 IMG_9324 IMG_9326 IMG_9327 IMG_9329 IMG_9332 IMG_9333 IMG_9334 IMG_9336 IMG_9338 IMG_9339 IMG_9340 IMG_9344 IMG_9346 IMG_9347 IMG_9348 IMG_9349 IMG_9350 IMG_9351 IMG_9352 IMG_9353 IMG_9354 IMG_9355 IMG_9356 IMG_9357 IMG_9358 IMG_9360 IMG_9361 IMG_9362 IMG_9364 IMG_9366 IMG_9367 IMG_9368 IMG_9370 IMG_9371 IMG_9373 IMG_9376 IMG_9377 IMG_9379 IMG_9381 IMG_9386 IMG_9387 IMG_9388 IMG_9389 IMG_9390 IMG_9391 IMG_9395 IMG_9397 IMG_9398 IMG_9399 IMG_9401 IMG_9402 IMG_9403 IMG_9408 IMG_9411 IMG_9414 IMG_9420 IMG_9426 IMG_9435 IMG_9436 IMG_9437 IMG_9449 IMG_9452

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2557 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ”การสร้างความร่วมมือ(MOU)เครือข่าย”

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2557

และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “การสร้างความร่วมมือ (MOU) เครือข่าย”

วันที่ 9 มกราคม 2558

IMG_8167 IMG_8168 IMG_8172 IMG_8173 IMG_8174 IMG_8175 IMG_8176 IMG_8177 IMG_8178 IMG_8181 IMG_8182 IMG_8185 IMG_8186 IMG_8190 IMG_8195 IMG_8197 IMG_8201 IMG_8202 IMG_8213 IMG_8217 IMG_8218 IMG_8220 IMG_8224 IMG_8228 IMG_8232 IMG_8233 IMG_8235 IMG_8236 IMG_8240 IMG_8243 IMG_8244 IMG_8246 IMG_8249 IMG_8252 IMG_8254 IMG_8255 IMG_8259 IMG_8264 IMG_8267 IMG_8270 IMG_8272 IMG_8274 IMG_8276 IMG_8277 IMG_8278 IMG_8280 IMG_8281 IMG_8284 IMG_8286 IMG_8287 IMG_8288 IMG_8289 IMG_8293 IMG_8295 IMG_8298 IMG_8300 IMG_8302 IMG_8304 IMG_8305 IMG_8309 IMG_8312 IMG_8321 IMG_8324 IMG_8327 IMG_8329 IMG_8331 IMG_8332 IMG_8333 IMG_8334 IMG_8335 IMG_8336 IMG_8337 IMG_8338 IMG_8341 IMG_8344 IMG_8347 IMG_8351 IMG_8352 IMG_8353 IMG_8358 IMG_8360 IMG_8361 IMG_8362 IMG_8364 IMG_8366 IMG_8368 IMG_8369 IMG_8373 IMG_8376 IMG_8381 IMG_8383 IMG_8387 IMG_8394 IMG_8395 IMG_8397 IMG_8400 IMG_8403 IMG_8404 IMG_8406 IMG_8408

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

10 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมอาคาร 18 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทำงานและการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์ราบรื่น ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาจึงได้จัดโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการเรียนมากขึ้นและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

IMG_5448 IMG_5450 IMG_5451 IMG_5452 IMG_5455 IMG_5456 IMG_5460 IMG_5462 IMG_5464 IMG_5467 IMG_5470 IMG_5472 IMG_5475 IMG_5476 IMG_5478 IMG_5480 IMG_5481 IMG_5483 IMG_5486 IMG_5487 IMG_5489 IMG_5490 IMG_5492 IMG_5495 IMG_5496 IMG_5499 IMG_5500 IMG_5502 IMG_5506 IMG_5508 IMG_5510 IMG_5512 IMG_5514 IMG_5517 IMG_5518 IMG_5520 IMG_5522 IMG_5524 IMG_5526 IMG_5529 IMG_5531 IMG_5534 IMG_5536 IMG_5538 IMG_5540 IMG_5542 IMG_5544 IMG_5546 IMG_5548 IMG_5550 IMG_5552 IMG_5554 IMG_5556 IMG_5558 IMG_5560 IMG_5565 IMG_5567 IMG_5569 IMG_5571 IMG_5573 IMG_5575 IMG_5577 IMG_5579 IMG_5582 IMG_5586 IMG_5587 IMG_5593 IMG_5595 IMG_5597 IMG_5599 IMG_5601 IMG_5603 IMG_5604 IMG_5605 IMG_5606

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครู

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

เพื่อให้นักศึกษาสโมสรมีจิตสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ สร้างนิสัยให้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาสโมสร

IMG_5490 IMG_5492 IMG_5493 IMG_5497 IMG_5498 IMG_5500 IMG_5502 IMG_5503 IMG_5506 IMG_5512 IMG_5513 IMG_5520 IMG_5524 IMG_5525 IMG_5528 IMG_5530

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 19)

การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยจัดให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในฐานะพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ และจะได้รับหน่วยกิตเท่ากับ ๖ หน่วยกิต ทั้งนี้นักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการได้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาการในสาขาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และความรู้เรื่องการดำรงชีวิตในสังคมการทำงาน สหกิจศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับการปฐมนิเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของสหกิจศึกษา  แผนกสหกิจศึกษาจึงได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา โดยในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้มีนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจาก ๑๑ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐ คน

IMG_4451 (Custom) IMG_4452 (Custom) IMG_4453 (Custom) IMG_4455 (Custom) IMG_4459 (Custom) IMG_4461 (Custom) IMG_4465 (Custom) IMG_4468 (Custom) IMG_4473 (Custom) IMG_4478 (Custom) IMG_4481 (Custom) IMG_4485 (Custom) IMG_4491 (Custom) IMG_4496 (Custom) IMG_4500 (Custom) IMG_4501 (Custom) IMG_4502 (Custom) IMG_4507 (Custom) IMG_4510 (Custom) IMG_4513 (Custom) IMG_4515 (Custom) IMG_4517 (Custom) IMG_4519 (Custom) IMG_4523 (Custom) IMG_4524 (Custom) IMG_4525 (Custom) IMG_4526 (Custom) IMG_4533 (Custom) IMG_4534 (Custom) IMG_4538 (Custom) IMG_4543 (Custom) IMG_4544 (Custom) IMG_4546 (Custom) IMG_4549 (Custom) IMG_4551 (Custom) IMG_4553 (Custom) IMG_4555 (Custom) IMG_4556 (Custom) IMG_4557 (Custom) IMG_4561 (Custom) IMG_4564 (Custom) IMG_4566 (Custom) IMG_4568 (Custom) IMG_4569 (Custom) IMG_4570 (Custom) IMG_4576 (Custom) IMG_4589 (Custom) IMG_4591 (Custom) IMG_4593 (Custom) IMG_4594 (Custom) IMG_4597 (Custom) IMG_4599 (Custom) IMG_4601 (Custom) IMG_4604 (Custom)

โครงการ “ปันน้ำใจ EA สู่บ้านพักคนชราปี 2″

โครงการ “ปันน้ำใจ EA สู่บ้านพักคนชราปี 2″

วันที่ 10 เมษายน 2557

ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ.นครราชสีมา

ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ปันน้ำใจ EA สู่บ้านพักคนชราปี 2″ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักครอบครัวและสร้างนิสัยการช่วยเหลือสังคมให้แก่นักศึกษา โดยทำกิจกรรมร่วมกับคนชราเพื่อสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้นแก่คนชรา และแสดงให้เห็นว่าคนชรายังคงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการมีจิตสาธารณะของผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

DSC_0016 (Custom) DSC_1006 (Custom) DSC_0995 (Custom)  DSC_0976 (Custom) DSC_0974 (Custom) DSC_0973 (Custom) DSC_0968 (Custom) DSC_0960 (Custom) DSC_0956 (Custom) DSC_0922 (Custom)  DSC_0901 (Custom)  DSC_0870 (Custom) DSC_0867 (Custom) DSC_0862 (Custom) DSC_0812 (Custom) DSC_0809 (Custom) DSC_0024 (Custom) DSC_0023 (Custom)

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ บริษัท SCG Experience จำกัด

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ณ บริษัท SCG Experience จำกัด (เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2557

ในทุกๆภาคเรียนที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นรายวิชาสุดท้ายของนักศึกษา โดยเน้นการนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร นำมาออกแบบสถาปัตยกรรม เขียนแบบ และการทำหุ่นจำลอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาต่อสาธารณะชน ตลอดจนได้รับประสบการณ์ตรงเพิ่มเติม จึงได้จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมขึ้น โดยดำเนินต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของนักศึกษา และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีทางการศึกษาทางสถาปัตยกรรม

 1015935_10201538700542604_1131741771_o 1614521_10201538701902638_1713280675_o 1655138_10201538697102518_319510429_o 1655542_10201538696422501_2108760750_o 1781025_10201538698182545_918816745_o 1932739_10201538682662157_197116542_o 1965578_10201538699902588_1619384148_o

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

รศ.ดร.พิพัฒน์  อมตฉายา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 5  ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสถาปัตยกรรม ชั้น 1

IMG_9288 (Custom) IMG_9289 (Custom) IMG_9290 (Custom) IMG_9294 (Custom) IMG_9297 (Custom) IMG_9299 (Custom) IMG_9303 (Custom) IMG_9304 (Custom) IMG_9305 (Custom) IMG_9307 (Custom) IMG_9308 (Custom) IMG_9309 (Custom) IMG_9310 (Custom) IMG_9317 (Custom) IMG_9318 (Custom) IMG_9321 (Custom) IMG_9323 (Custom) IMG_9325 (Custom) IMG_9334 (Custom) IMG_9343 (Custom) IMG_9347 (Custom) IMG_9348 (Custom)

นิทรรศการโชว์ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน งานปล่อยแสงครั้งที่ 3 ตอน มัลออกลาย

นิทรรศการโชว์ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน งานปล่อยแสงครั้งที่ 3 ตอน มัลออกลาย

วันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 35)  ห้อง 1000 ที่นั่ง เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ภายในงานพบกับผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียทั้ง 4 ชั้นปี

ภาพบรรยากาศภายในงาน ปล่อยแสง Festival 2014 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน

IMG_8859 (Custom) IMG_8861 (Custom) IMG_8863 (Custom) IMG_8864 (Custom) IMG_8866 (Custom) IMG_8867 (Custom) IMG_8870 (Custom) IMG_8872 (Custom) IMG_8873 (Custom) IMG_8877 (Custom) IMG_8881 (Custom) IMG_8883 (Custom) IMG_8887 (Custom) IMG_8889 (Custom) IMG_8890 (Custom) IMG_8891 (Custom) IMG_8893 (Custom) IMG_8897 (Custom) IMG_8898 (Custom) IMG_8899 (Custom) IMG_8901 (Custom) IMG_8902 (Custom) IMG_8904 (Custom) IMG_8908 (Custom) IMG_8911 (Custom) IMG_8914 (Custom) IMG_8916 (Custom) IMG_8924 (Custom) IMG_8926 (Custom) IMG_8931 (Custom) IMG_8933 (Custom) IMG_8934 (Custom)