สถิติจำนวนนักศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สถิติจำนวนนักศึกษา

รายงานสถิติจำนวนนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

รวมจำนวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  3,754  คน

ไฟล์สรุปจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

63_1-2563_xxxxxxx