สถิติจำนวนนักศึกษา

รายงานสถิติจำนวนนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

รวมจำนวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  3,350  คน

ไฟล์ (Excel) จำนวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562