คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ
รองคณบดีฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางณวรรณ  วัฒนะกุล
รักษาราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี


หัวหน้าสาขา


ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา


อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสำรวจ


อาจารย์ฉกาจ เชื่อดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


ผศ.ดร.พีรวัส  คงสง
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมวัสดุ


อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล


อาจารย์ยงยุทธ์ เสียงดัง

หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร


อาจารย์สัญชัย รำเพยพัด

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ


อาจารย์เกษม พรมรินทร์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์

ผศ.วีรกุล มีกลางแสน
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมหลัง
การเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ


ผศ.ดร.พินิจ ศรีธร
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


อาจารย์ ดร.ธัชชัย พุ่มพวง

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์  โสภณ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


อาจารย์ประกาย นาดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หัวหน้าศูนย์


นางสาวณฐกร กุลกิจธนขจร

หัวหน้าศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม


อาจารย์ ดร.รุ่งวสัตน์ ไกรกลาง
หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (AMC)


อาจารย์วรรณา หอมจะบก
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม