คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์ ดร.รตินันท์ เหลือมพล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


ผศ.วัชรพล นาคทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์
รองคณบดีฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางณวรรณ  วัฒนะกุล
รักษาราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ทิพา กองศรีมา
ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ วรามิตร
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง


อาจารย์ ดร.ชยกฤต  เพชรช่วย
ผู้ช่วยคณบดีด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์

ผู้ช่วยคณบดีด้านบัณฑิตศึกษาและวิจัย


อาจารย์อมรศักดิ์     มาใหญ่
ผู้ช่วยคณบดีด้านส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ


อาจารย์ ดร.วารี ศรีสอน

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา


อาจารย์ ดร.สาวิตรี ประภาการ

ผู้ช่วยคณบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์


อาจารย์ประกาย นาดี
ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์


 


หัวหน้าสาขา


ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา


อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสำรวจ


อาจารย์ฉกาจ เชื่อดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


ผศ.ดร.พีรวัส  คงสง
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมวัสดุ


อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล


อาจารย์ยงยุทธ์ เสียงดัง

หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร


อาจารย์สัญชัย รำเพยพัด

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ


อาจารย์เกษม พรมรินทร์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์


ผศ.อนุวัธน์ นิสัยสุข
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมหลัง
การเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ


ผศ.ดร.พินิจ ศรีธร
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


อาจารย์ ดร.ธัชชัย พุ่มพวง

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์  โสภณ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


อาจารย์ประกาย นาดี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หัวหน้าศูนย์


นางสาวณฐกร กุลกิจธนขจร

หัวหน้าศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม


อาจารย์ ดร.รุ่งวสัตน์ ไกรกลาง
หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (AMC)


อาจารย์วรรณา หอมจะบก
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม