ประวัติคณะ

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพ มีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ จัดตั้งเป็นคณะฯ โดยรวมคณะวิชาเครื่องกล คณะวิชาโยธา คณะวิชาไฟฟ้า คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต และคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าด้วยกัน มีภารกิจ 4 ด้านคือ
– งานจัดการศึกษา
– งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
– งานบริการทางวิชาการแก่สังคม
– งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ตราสัญลักษณ์ของคณะ

ealogo
ตราสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นการออกแบบของนักศึกษาของคณะ ผู้ออกแบบคือ นางสาวรัตนา ชวนโพธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 เป็นการออกแบบภายใต้แนวความคิด Unity หรือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การรวมเป็นคณะเดียวกันของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนำสัญลักษณ์เฉพาะที่สื่อถึง 2 คณะ คือ ฟันเฟือง และลูกศร 4 ทิศ มาลดทอนรูปทรงและจัดรวมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งเดียว และแทรกตัวอักษรย่อ EA อันหมายถึง Engineering และ Architecture โทนสีที่เลือกใช้ สีแดงเข้ม เป็นสีประจำคณะของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีขาวและสีเหลือง ใช้สื่อความหมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ของจิตใจ ความมีคุณธรรมของนักศึกษา ซึ่งเป้นผู้ที่มีความรู้และมีคุณธรรมควบคู่กัน

วีดิทัศน์แนะนำคณะ