วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
         คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นกำลังของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
(The Faculty of Engineering and Architecture is the Engineering Force to Development toward Security, Prosperity and Sustainability.)

พันธกิจ (Mission)

1.  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

2.  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ

3.  บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างระบบบริหารจัดการคณะฯ แบบอัจฉริยะ ( Smart & Green E-Eng. Admin)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างคุณค่าการผลิตบัณฑิตและผลงานทางวิชาการ (PROFESSIONAL ENGINEERING)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  มุ่งเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ในการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม (INNOVATIVE  VALUE CREATION)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาและสร้างเครือข่ายประชารัฐ >> EA สร้างชาติ (NETWORKING)