วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เชี่ยวชาญวิชาชีพ  ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์สู่สังคม

พันธกิจ (Mission)
1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิชาชีพและเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม
3.มุ่งบริการและถ่ายทอดวิชาชีพและเทคโนโลยีสู่สังคม
4.ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5.บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
2.สร้างคุณค่าการผลิตบัณฑิต และผลงานทางวิชาการ
3.มุ่งเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย
4.พัฒนาและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ