Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

คณะกรรมการประจำคณะ


รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
ประธานกรรมการ


นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล
กรรมการ

อ-จารุพงษ์
ดร.จารุพงษ์  บรรเทา
กรรมการ


ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา
กรรมการ


ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม
กรรมการ


รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
กรรมการ


ผศ.ดร.พินิจ ศรีธร
กรรมการ

somsin
รศ.สมสิน วางขุนทด
กรรมการ

ศตคุณ
ผศ.ดร.ศตคุณ  เดชพันธ์
กรรมการ

trutr0562ZNCGIR
นางสาวสุกัญญา เชยโพธิ์
กรรมการ


นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง
กรรมการ

อ_สุจิตรา
ผศ.ดร.สุจิตรา  อุ่นเรือน
กรรมการ

อ-บัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต  กฤตาคม
กรรมการ


นายเกษม  พรมรินทร์
กรรมการ

อ-ธวัชชัย
ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา
กรรมการ

อ-จาริณี
ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ
กรรมการ


นายวีรกุล  มีกลางแสน
กรรมการ

23226820_1494397660614144_1135379262_n
ผศ.ดร.กฤติเดช  บัวใหญ่
กรรมการ

อ-นุชนาฏ
ดร.นุชนาฏ สันทาลุนัย
กรรมการ

อ-เอกชัย
นายเอกชัย  พือสันเทียะ
กรรมการ

อ-สนั่น
นายสนั่น จันทร์พรม
กรรมการ


นางณวรรณ  วัฒนะกุล
เลขานุการ


นางกัญญาภัค เอียการนา
ผู้ช่วยเลขานุการ

สุดใจ
นางสาวสุดใจ ซื่อสัตย์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปานทิพย์2
นางสาวปานทิพย์ กล้ากระโทก
ผู้ช่วยเลขานุการ