คณะกรรมการประจำคณะ


รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
ประธานกรรมการ


นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์ ดร.รตินันท์ เหลือมพล
กรรมการ


อาจารย์ ดร.จารุพงษ์  บรรเทา
กรรมการ


ผศ.วัชรพล นาคทอง
กรรมการ


ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์
กรรมการ

ผศ.ดร.จักษดา ธำรงวุฒิ
กรรมการ

somsin
รศ.สมสิน วางขุนทด
กรรมการ


ผศ.ดร.พินิจ ศรีธร
กรรมการ


ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

กรรมการ


อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
กรรมการ


อาจารย์ฉกาจ เชื่อดี
กรรมการ


ผศ.ดร.พีรวัส  คงสง
กรรมการ


อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ
กรรมการ


อาจารย์เกษม  พรมรินทร์
กรรมการ


อาจารย์สัญชัย รำเพยพัด
กรรมการ


อาจารย์ยงยุทธ์ เสียงดัง
กรรมการ


ผศ.อนุวัธน์  นิสัยสุข
กรรมการ


อาจารย์ประกาย นาดี
กรรมการ


อาจารย์ ดร.ธัชชัย พุ่มพวง
กรรมการ


ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์  โสภณ

กรรมการ


นางณวรรณ  วัฒนะกุล
เลขานุการ


นางกัญญาภัค เอียการนา

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางพรทิพย์  ไกรกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการ