คณะกรรมการประจำคณะ


รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
ประธานกรรมการ


นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน
กรรมการ

อ-จารุพงษ์
ดร.จารุพงษ์  บรรเทา
กรรมการ


ผศ.วัชรพล นาคทอง
กรรมการ


ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์
กรรมการ


รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
กรรมการ


ผศ.ดร.พินิจ ศรีธร
กรรมการ

somsin
รศ.สมสิน วางขุนทด
กรรมการ


นายศักดิ์สิทธิ์ พันทวี
กรรมการ


ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
กรรมการ


นายฉกาจ เชื่อดี
กรรมการ


นายชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ
กรรมการ


ดร.พรสวรรค์ ทองใบ
กรรมการ


นายเกษม  พรมรินทร์
กรรมการ

อ-ธวัชชัย
ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา
กรรมการ


นายยงยุทธ์ เสียงดัง
กรรมการ


นายวีรกุล  มีกลางแสน
กรรมการ

23226820_1494397660614144_1135379262_n
ผศ.ดร.กฤติเดช  บัวใหญ่
กรรมการ


ดร.ธัชชัย พุ่มพวง
กรรมการ


ดร.วิญญู ศิลาบุตร
กรรมการ


ผศ.วิทยา ศรีกุล
กรรมการ


นางณวรรณ  วัฒนะกุล
เลขานุการ


นางกัญญาภัค เอียการนา
ผู้ช่วยเลขานุการ

สุดใจ
นางสาวสุดใจ ซื่อสัตย์
ผู้ช่วยเลขานุการ