คณะกรรมการประจำคณะ | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจำคณะ


ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์
ประธานกรรมการ


ผศ.ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.กฤช นฤสิงห์สำราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์
กรรมการ


ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

กรรมการ


ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา

กรรมการ


อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ

กรรมการ


ผศ.ดร.จักษดา ธำรงวุฒิ

กรรมการ

somsin
รศ.สมสิน วางขุนทด
กรรมการ


รศ.กาณฑ์  เกิดชื่น

กรรมการ


ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง

กรรมการ


อาจารย์โกศวัต  ช่างจัตุรัส
กรรมการ


อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์  ประสมทรัพย์
กรรมการ


ผศ.ดร.พินิจ ศรีธร
กรรมการ


ผศ.วัชรพล  นาคทอง
กรรมการ


ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์  โสภณ
กรรมการ


อาจารย์ประกาย  นาดี
กรรมการ


อาจารย์ฉกาจ  เชื่อดี
กรรมการ


ผศ.ดร.พีรวัส  คงสง
กรรมการ


อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์  เล็กประดิษฐ์

กรรมการ


อาจารย์พีรณัฐ อันสุรีย์
กรรมการ


ผศ.วีรกุล มีกลางแสน
กรรมการ

อาจารย์เกษม  พรมรินทร์
กรรมการ


อาจารย์สัญชัย รำเพยพัด
กรรมการ


นางณวรรณ  วัฒนะกุล

เลขานุการ


นางกัญญาภัค เอียการนา

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางพรทิพย์  ไกรกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ