Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

คณะกรรมการประจำคณะ


รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
ประธานกรรมการ


นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน
กรรมการ

อ-จารุพงษ์
ดร.จารุพงษ์  บรรเทา
กรรมการ


ผศ.วัชรพล นาคทอง
กรรมการ


ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์
กรรมการ


รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
กรรมการ


ผศ.ดร.พินิจ ศรีธร
กรรมการ

somsin
รศ.สมสิน วางขุนทด
กรรมการ


นายศักดิ์สิทธิ์ พันทวี
กรรมการ


ผศ.ดร.สมพินิจ เหมืองทอง
กรรมการ


นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง
กรรมการ


นายชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ
กรรมการ


ดร.ติณกร ภูวดิน
กรรมการ


นายเกษม  พรมรินทร์
กรรมการ

อ-ธวัชชัย
ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา
กรรมการ

อ-จาริณี
ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ
กรรมการ


นายวีรกุล  มีกลางแสน
กรรมการ

23226820_1494397660614144_1135379262_n
ผศ.ดร.กฤติเดช  บัวใหญ่
กรรมการ

อ-นุชนาฏ
ดร.นุชนาฏ สันทาลุนัย
กรรมการ


ดร.วิญญู ศิลาบุตร
กรรมการ


ผศ.วิทยา ศรีกุล
กรรมการ


นางณวรรณ  วัฒนะกุล
เลขานุการ


นางกัญญาภัค เอียการนา
ผู้ช่วยเลขานุการ

สุดใจ
นางสาวสุดใจ ซื่อสัตย์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปานทิพย์2
นางสาวปานทิพย์ กล้ากระโทก
ผู้ช่วยเลขานุการ