คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร
โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมและตรวจห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวฯ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๒ หลักสูตร ในวันนี้ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และสาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรทุกท่านเป็นอย่างสูง
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิถีผู้ประกอบการ (The entrepreneur way) พร้อมปฏิรูปการศึกษา ตั้งเป้าสร้างวิศวกรสู่ผู้ประกอบการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดงานเสวนาหัวข้อ “วิถีผู้ประกอบการ (The entrepreneur way)” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคาร 36 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมให้คำแนะนำและบอกเล่าประสบการณ์ ได้แก่ คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง CLASS CAFE คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด ดร.กฤช นฤสิงห์สำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน และ คุณจตุพล บุญเจือ ประธานกรรมการ บริษัท บุญเจือ จำกัด (ศิษย์เก่าวิศวฯ) ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสวนาร่วมกันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่ผลิตวิศกรสู่ตลาดแรงงาน เป็นการสร้างวิศกรสู่ผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มทร.อีสาน เปิดแล้ว ! ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ พร้อมให้บริการพัฒนาทักษะบุคคลตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automatic System Learning Center)​” และการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน PLC-HMI Mitsubishi ขั้นพื้นฐาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน รวมถึงผู้บริหารจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟลคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ อาคาร 36 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 4 ปี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 4 ปี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการการอบรมเทียบโอนผลการเรียน ประจำป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ RAE.63231

2.วิศวกรรมการผลิต PE.63231

3.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE.63231

4.วิศวกรรมเครื่องกล ME.63231A

5.วิศวกรรมเครื่องกล ME.63231B

6.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6323131

7.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.62231

8.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231A

9.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231B

10.วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ TDE.63231

11.วิศวกรรมโทรคมนาคม TE.63231

12.วิศวกรรมไฟฟ้า EE.63231

13.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.63231A

14.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.63231B

15.วิศวกรรมโยธา CE.63231A

16.วิศวกรรมโยธา CE.63231B

17.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.63231A

18.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.63231B

19.วิศวกรรมอุตสาหการ IE.62231

โครงการ”การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 3 มิถุนายน 2556

โครงการ”การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากยิ้งขึ้น  จัดในวันที่ 3 มิถุนายน  2556 ณ อาคารสถาปัตยกรรม (อาคาร 22)

ประกาศผลการเทียบโอน รอบที่ 2‏

***นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเทียบโอน ให้มาสอบในวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2556 ที่อาคาร 35 ค่ะ

ยกเว้นผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชา Basic Engineering Training รอดูประกาศคณะเรื่องวันสอบอีกครั้ง***

สรุปรายชื่อผู้มีผ่านการเทียบโอน-ประกาศเพ่มเติม รอบ 2 สอบ 20-21 พ.ค. 56

 

สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ประกาศเพ่มเติม รอบ 2 สอบ 20-21 พ.ค. 56

DOWNLOAD ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ ปีการศึกษา 2556‏

1.วิชา Basic Engineering Training (การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม)

2.วิชา English for Communication (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

3.วิชา English for Study Skills Development (ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน)

4.วิชา Fundametal of Electrical Engineering (หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า)

5.วิชา Human Value Arts and Sciences of Living (คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต)

6.วิชา Information Literacy (ทักษะทางสารนิเทศ)

7.วิชา Life and Social Quality Development (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)

8.วิชา Mathematics and Statistics for Daily Life (คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)

9.วิชา Science and Modern Technology (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่)

10.วิชา Sport and Recration for Health (กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ)

11.วิชา Thai for Communication (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ทุกคน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ “ค่ายพัฒนาคุณธรรมสร้างทักษะชีวิต”

ในวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2556

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (ตรงข้ามกับสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร)

โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

** หมายเหตุ  เป็นกิจกรรมบังคับของคณะ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ”อบรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ” วันที่ 13 มีนาคม 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัจยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ”อบรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของคณะได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

ผลการแข่งขัน โครงการ“ประกวดบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน”

รางวัลชนะเลิศ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ทีม CE Art

รางวัลชนะเลิศ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   ทีม ยักษ์อยาก…หยัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ทีม EE. SAVE  ENERGY

รางวัลชนะ ผลคะแนน VOTE

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ทีม INDUSTRIAL ENGINEERING 55

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

ประกาศ

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันอังคาร  ที่  26  กุมภาพันธ์  2556       เวลา  17.00 – 20.00 น.

รหัสวิชา  04-036-205   ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

– ห้องประชุมเก่า อาคาร 2        กลศาสตร์วิศวกรรม อาคาร 2  

– ห้อง 22311                        กลศาสตร์วิศวกรรม อาคาร 22   

 

วันพฤหัสบดี  ที่  28  กุมภาพันธ์  2556   เวลา  17.00 – 19.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101   ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

– ห้องประชุมเก่า อาคาร 2           การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 2   

 

วันศุกร์  ที่  1  มีนาคม  2556   เวลา  13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102   ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

– ห้องประชุมเก่า อาคาร 2        เขียนแบบวิศวกรรมอาคาร 2   

– ห้อง 22311                        เขียนแบบวิศวกรรม อาคาร 22    

 

วันเสาร์  ที่  2  มีนาคม  2556    เวลา  09.00 – 12.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101   ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

– ห้องประชุมเก่า อาคาร 2         วัสดุวิศวกรรม อาคาร 2   

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและสัมนา เพื่อรับความรู้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวคิดในการนำไปประยุกต์กับงานที่รับผิดชอบ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวท.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและสัมนา  เพื่อรับความรู้ประสบการณ์
และเป็นแนวคิดในการนำไปประยุกต์กับงานที่รับผิดชอบ

ดาวน์โหลด  รายละเอียดโครงการ!!!!!!

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ (Online) ภาคการศึกษา 1/2555

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์  (Online)

ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๕

————————————————————————————————-

ขอให้นักศึกษา  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๕  เข้าไปดำเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอน

โดยให้นักศึกษาเข้า website    ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  www.ea.rmuti.ac.th

เลือกเมนู  สำหรับนักศึกษา  >>>  ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์   หรือไปที่ URL พิมพ์   http://203.158.194.20/ass./จากนั้นทำการ Login 

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีได้จัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The German Academic Exchange Service (DADD) ประจำปี 2556/2557

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีได้จัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The  German  Academic  Exchange  Service (DADD) ประจำปี 2556/2557

 

ดาวน์โหลดเอกสาร !!!!!!!!!!   

ดาวน์โหลดรายละเอียดและรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดและรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ ***ที่นี่***

ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ยังต้องถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Download

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4

eenet2012banner_ok

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
3-5 เมษายน 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ จังหวัดหนองคาย
ดาวโหลดเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ เอกสารที่1 , เอกสารที่2
ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://dee.ea.rmuti.ac.th/eenet2012/1/

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ เมษายน 2554 – กันยายน 2554

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ เมษายน 2554 – กันยายน 2554 สามารถดาวโหลดเอกสารและเข้าสู่ระบบได้ตามลิ้งค์ ดังต่อไปนี้
– เอกสารคำสั่ง ดาวโหลด ที่นี่ 
– ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องภาระงานบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ.2552 ดาวโหลด ที่นี่
– หลักฐานประกอบการประเมินภาระงาน ดาวโหลด ที่นี่
– เข้าสู่ระบบ การประเมินได้ ที่นี่

ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย (Technology Grants)

ประเทศออสเตรีย  มีความประสงค์จะให้ทุน (Technology  Grants) เพิ่มเติ่ม  ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย  ประเภททุนปริญญาเอก (Ph.D Scholrship)  สำหรับอาจารย์/นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปและทุนวิจัย (Sandwich Programme)  สำหรับนักศึกาปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้ผู้ที่สนใจส่งเอกสารใบสมัคร  ภายในวันที่  19  กรกฏาคม  2554
หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟลน์แนบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน Open House (เราเปิดบ้านต้อนรับคุณ สู่การเป็นมืออาชีพ) ระหว่างวันที่ 1-3 ก้นยายน 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน Open House (เราเปิดบ้านต้อนรับคุณ สู่การเป็นมืออาชีพ) ระหว่างวันที่ 1-3 ก้นยายน 2554 โดย มีกำหนดการดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2554

2. คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554

3. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4423 3073โทรสาร 0 4423 3074

 

ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.1- ม.4 ที่อนาคตฝันอยากเป็นวิศวกร สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ e-Camp 2011

 

ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น  ม.1- ม.4 ที่อนาคตฝันอยากเป็นวิศวกร  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ e-Camp 2011  จัดขึ้นโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ร่วมด้วย  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

NECTEC   นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษารายละเอียด  ดังนี้

กำหนดจัดโครงการ            วันที่   10  –  14   ตุลาคม   2554

สถานที่จัดโครงการ            อาคารเรียนรวมไฟฟ้า (อาคาร 18)  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระยะเวลารับสมัคร             วันที่  15  สิงหาคม  –  15  กันยายน   2554

วิธีการสมัคร         ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์  http ://www.ea.rmuti.ac.th

– สมัครด้วยตนเอง   Ä  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

– สมัครทางโทรสาร       Ä  044-233074

– สมัครทางไปรษณีย์     Ä   สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (วงเล็บมุมซอง  สมัครโครงการ e-Camp 2011)

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน  1  ชุด  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. เรียงความที่เขียนด้วยตนเอง  เรื่อง  “อิเล็กทรอนิกส์ในจินตนาการของข้าพเจ้า”                   ความยาวไม่น้อยกว่า  1  หน้ากระดาษ

4.   ใบสมัครค่าย e-Camp 2011 ที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์พร้อมแนบหลักฐาน 

วิธีการคัดเลือก    พิจารณาจากใบสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือก    สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จะแจ้งรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์

http ://www.ea.rmuti.ac.th   ภายในวันที่  26  กันยายน  2554

ค่าใช้จ่าย                              ค่าสมัคร  200  บาท  (ค่าหนังสือ , ค่าประกันอุบัติเหตุ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.   สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จัดที่พักให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการแยกนักเรียนชาย-หญิง  นักศึกษาพี่เลี้ยงชาย – หญิง  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลตลอดโครงการ

2.   ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์มาก่อนเพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ทั่วถึง

3.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 และมีโครงการจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

4.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  ตลอดจนงานประดิษฐ์  หรือสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.  สอบถามรายละเอียด ได้ที่ อาจารย์เอกชัย   พือสันเทียะ  โทร. 080-3343558 ,นายบรรจง   เดชวรรณ  (พี่เบียร์)  โทร.  088-3496494  หรือ  044 – 233000  ต่อ  3120

 

  และสามารถดาวโหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

1.Download 3889_appication
2.Download 5434_e-Camp_2011

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 24 ระดับภาค จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 24 ระดับภาค จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1.) สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในหัวข้อ “สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ได้แก่ นางสาวสุบงกช สุกัญญา นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 อาจารย์ผู้ควบคุม นางประทุม อุ่นเรือน
2.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย ในหัวข้อ “ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม” ได้แก่
1. นายธวัชชัย ติ๊บคำ        ระดับชั้น ฟอ.1
2. นายเจษฎา มานะงาน     ระดับชั้น ฟอ.1
3. นายโยธิน หล่าสกุล       ระดับชั้น ฟอ.2
4. นายวีรภัทร อาสาเสนา    ระดับชั้น ฟอ.2
5. นายศิวพงษ์ ชูวงศ์        ระดับชั้น ฟอ.2
อาจารย์ผู้ควบคุม นายเอกชัย พือสันเทียะ
3.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล
– หัวข้อ “ช่างเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) ประเภทเยาวชน” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นาย กฤษณะ โม้สา ชผ.1 ควบคุมโดย อ.รุ่งวสันต์ ไกรกลาง และนายสุรศักดิ์ มะธิโตปะนำ
– หัวข้อ “ช่างมาตรวิทยาด้านมิติ ประเภทบุคคลทั่วไป ผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป” ได้รับ 2 รางวัล คือ
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายโกมุท วงษ์ภักดี และ นายอาริยะ เดชาวุทธิ์
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายธนวรกฤต จรรยาวิภา และนายวีรยุทธ อาจจำนง
ควบคุมโดย อ.สุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น และ อ.นรารักษ์ บุตรชา
– หัวข้อ “ช่างมาตรวิทยาด้านมิติ ประเภทเยาวชน เกิด พ.ศ. 2534-2539” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธีรภัทร คำศรี และ นายปุญยวีร์ ศรีม่วง ควบคุมโดย อ.สุรเชษณ์ ซ้อนกลิ่น และ อ.นรารักษ์ บุตรชา
– หัวข้อ “เทคโนโลยีการเชื่อม” ได้รับ 2 รางวัล คือ
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอนุชา ธนผาตี (ประเภทเยาวชน)
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายปราโมทย์ ยอดแก้ว (ประเภททั่วไป)
ควบคุมโดย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี

[imagebrowser id=4]

โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือระหว่า 12 คณะ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 1

ประชุม “ความร่วมมือระหว่าง 12 คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมบุษราคัม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการบริหารงาน อีกทั้งมีการวางแผนพัฒนาวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป

 [imagebrowser id=3]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 17

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จำนวน 2  รางวัล คือประเภทรางวัลนำไปใช้ประโยชน์  ในผลงาน ชุดควบคุมการจ่ายสารละลายธาตุอาหารสำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและ ประเภทรางวัลนำไปใช้ประโยชน์  ในผลงาน แบบจำลองเครื่องป้อนข้าวเปลือกอัตโนมัติด้วยระบบ PLC (ภาคโปสเตอร์) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ  ครั้งที่ 17  ประจำปีการศึกษา  2554  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2554  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
  �

 เอกสารเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติฯ “ล้นเกล้าฯ…..แผ่นดินไทย”

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 25,000 บาท ในโครงการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “ล้นเกล้าฯ…..แผ่นดินไทย” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขั้นดังนี้
1. นายจรินทร์ ชมสวน
2. นายอุกฤษฎ์ พินแย้ม
3. นายมังกร แสงสี
4. นางสาวสมวิตรี วิเชียรเทวี

คณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับรางวัล สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย 2ปีซ้อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัล สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น  ระดับเครือข่าย 2ปีซ้อน  และ นายพงศกร  มุ้ยกระโทก  และ    นายพิเชษฐ์  โนมขุนทด  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ได้รับรางวัล โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในงาน  สหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2553  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553 โดยมีอาจารย์กัมปนาท  ถ่ายสูงเนิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ณ ห้อง Royal Jubilee  Ballroom  อาคาร  IMPACT  Challenger  ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม  อิมแพ็คเมืองทองธานี   รับรางวัลจาก สมาคมสหกิจศึกษาไทย  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา