คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร
โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมและตรวจห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวฯ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๒ หลักสูตร ในวันนี้ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และสาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรทุกท่านเป็นอย่างสูง
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิถีผู้ประกอบการ (The entrepreneur way) พร้อมปฏิรูปการศึกษา ตั้งเป้าสร้างวิศวกรสู่ผู้ประกอบการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดงานเสวนาหัวข้อ “วิถีผู้ประกอบการ (The entrepreneur way)” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคาร 36 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมให้คำแนะนำและบอกเล่าประสบการณ์ ได้แก่ คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง CLASS CAFE คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด ดร.กฤช นฤสิงห์สำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน และ คุณจตุพล บุญเจือ ประธานกรรมการ บริษัท บุญเจือ จำกัด (ศิษย์เก่าวิศวฯ) ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสวนาร่วมกันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่ผลิตวิศกรสู่ตลาดแรงงาน เป็นการสร้างวิศกรสู่ผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มทร.อีสาน เปิดแล้ว ! ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ พร้อมให้บริการพัฒนาทักษะบุคคลตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automatic System Learning Center)​” และการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน PLC-HMI Mitsubishi ขั้นพื้นฐาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน รวมถึงผู้บริหารจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟลคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ อาคาร 36 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 4 ปี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 4 ปี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการการอบรมเทียบโอนผลการเรียน ประจำป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ RAE.63231

2.วิศวกรรมการผลิต PE.63231

3.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE.63231

4.วิศวกรรมเครื่องกล ME.63231A

5.วิศวกรรมเครื่องกล ME.63231B

6.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6323131

7.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.62231

8.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231A

9.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231B

10.วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ TDE.63231

11.วิศวกรรมโทรคมนาคม TE.63231

12.วิศวกรรมไฟฟ้า EE.63231

13.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.63231A

14.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.63231B

15.วิศวกรรมโยธา CE.63231A

16.วิศวกรรมโยธา CE.63231B

17.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.63231A

18.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.63231B

19.วิศวกรรมอุตสาหการ IE.62231

สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า มทร. อีสาน

สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า มทร. อีสาน ณ . อาคาร 18 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เบอร์โทรผู้ประสานงาน 081-9972336) สำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการไปจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554
ตามโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้ามทร. อีสาน เพื่อส่งเสริมการเป็น RMUTI-Smart and Green University

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

-วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

-วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

-วิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ

-วิชา คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 

-วิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 

-วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

-วิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-วิชาภาษาไทย

-วิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ห้อง 36-610

-กำหนดการสอบ และอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานวิชาการและวิจัย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

โดยมีบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้ทำกิจกรรม 5ส. ดีเด่น แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ประเภทห้องสำนักงาน และห้องพักอาจารย์

รางวัลชนะเลิศ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

IMG_5905

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

IMG_5904

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

IMG_5901

ประเภทที่ 2 ประเภทห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

รางวัลชนะเลิศ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

IMG_5912

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

IMG_5910

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

IMG_5908

IMG_5893 IMG_5919 IMG_5925

โครงการ”การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 3 มิถุนายน 2556

โครงการ”การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากยิ้งขึ้น  จัดในวันที่ 3 มิถุนายน  2556 ณ อาคารสถาปัตยกรรม (อาคาร 22)

ประกาศผลการเทียบโอน รอบที่ 2‏

***นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเทียบโอน ให้มาสอบในวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2556 ที่อาคาร 35 ค่ะ

ยกเว้นผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชา Basic Engineering Training รอดูประกาศคณะเรื่องวันสอบอีกครั้ง***

สรุปรายชื่อผู้มีผ่านการเทียบโอน-ประกาศเพ่มเติม รอบ 2 สอบ 20-21 พ.ค. 56

 

สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ประกาศเพ่มเติม รอบ 2 สอบ 20-21 พ.ค. 56

DOWNLOAD ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ ปีการศึกษา 2556‏

1.วิชา Basic Engineering Training (การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม)

2.วิชา English for Communication (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

3.วิชา English for Study Skills Development (ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน)

4.วิชา Fundametal of Electrical Engineering (หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า)

5.วิชา Human Value Arts and Sciences of Living (คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต)

6.วิชา Information Literacy (ทักษะทางสารนิเทศ)

7.วิชา Life and Social Quality Development (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)

8.วิชา Mathematics and Statistics for Daily Life (คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)

9.วิชา Science and Modern Technology (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่)

10.วิชา Sport and Recration for Health (กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ)

11.วิชา Thai for Communication (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

รายชื่ิอผู้ผ่านการเทียบโอนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอน(เพิ่มเติม)

รายชื่ิอผู้ผ่านการเทียบโอนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอน(เพิ่มเติม)

1.คณะวิศวกรรมไฟฟ้า

2.คณะวิศวกรรมโทรคมนาคม

3.คณะวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์

4.คณะวิศวกรรมเครื่องกล

ดาวโหลดที่นี่

ประกาศรายชื่อ(เพ่มเติม) วิชา วิทย์

 

รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอน และ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเทียบโอน

1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเทียบโอน ให้มาสอบตามวันและเวลาที่แจ้ง โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอสอบ
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สอบที่อาคาร 35 ห้อง 200 ที่นั่ง (อาคารที่นักศึกษามารายงานตัว)
3. หากนักศึกษามีข้อสงสัย เกี่ยวกับผลการเทียบโอน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์่และสถาปัตยกรรมศาสตร์
——————————————-

การจัดอบรมกิจกรรม ด้านแนวคิดและการประยุกต์ในการใช้งาน ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดบ วสท.

การจัดอบรมกิจกรรม ด้านแนวคิดและการประยุกต์ในการใช้งาน ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดบ วสท.

หัวข้อการสัมมนามีดังนี้ (สามารถโหลดข้อมูลเต็มได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง)

1.เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาคาร และการใช้ประโยชน์ฉนวนกันความร้อนพอลิยูริเทน

2.การอบรมเรื่อง Cost Control for Large Building Project   รุ่นที่ 2

3.การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายไำฟฟ้า โดยการเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และการกรองกระแสฮาร์มอนิก

4.การสัมนาเรื่อง การคำนวณกระแสลัดวงจร ตามมาตรฐาน IEC 60909 รุ่นที่ 2

5.การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็ก เพิ่อการเตรียมเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่2

6.การสัมนาเรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 10

7.การสัมนาเรื่อง การปฎิบัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูง

8.การอบรมเรื่อง การใช้ multi-cost code ในงาน cost engineering สำหรับงานอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556

 

ณ สถานที่จัดงานห้องประชุม ชั้น 3 หรือ 4 ณ อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

ดาวโหลดเอกสารทีี่นี่

 

วสท. 307 – 56

ผลการแข่งขัน หัวข้อ “หุ่นยนต์บินภายใต้ภารกิจ ท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน”

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์เห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการ สนับสนุนของบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ สถานีวิทยุ FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ร่วมประชาสัมพันธ์ จะจัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์บินขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อว่า “ภารกิจ ท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” Thai Aerial Mission Engineering Challenge โดยในการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้าง ทักษะและพัฒนาศักยภาพแก้เยาวชน นิสิตนักศึกษา ตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้สามารถคิดค้นประดิษฐ์ สร้างอากาศยานแบบปีกหมุน ที่มีทั้งการขับเคลื่อนด้วยผู้ควบคุมระยะไกล และ อากาศยานแบบไร้คนขับอัตโนมัติ

ซึ่งผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนครราชสีมา ทีมที่ 2 ชื่อทีม “ราชมงคลอีสาน ทีม 2” ได้รัับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.อีสาน นครราชสีมา

ราชมงคลอีสานทีม 1 และ 2
นายประกาศิต วรรณกลาง นายปฐมพงษ์ ประโลมรัมย์
นายอมรเทพ จันทร์โส นายดิลก ชัยฉลาด
นายสาธิต ชำนิมาศ นายณัฐพล ศรีจันทร์

โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ลาภาสระน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ “อบรมบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา” ในวันที่ 29 -30 มีนาคม 2556 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการ “อบรมบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา” ในวันที่ 29 -30 มีนาคม 2556 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ

 

 

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ทุกคน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ “ค่ายพัฒนาคุณธรรมสร้างทักษะชีวิต”

ในวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2556

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (ตรงข้ามกับสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร)

โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

** หมายเหตุ  เป็นกิจกรรมบังคับของคณะ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม

แบบประเมินคุณภาพบัณทิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณทิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของบัณทิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยฯในการพัฒนาบัณทิต  ให้มีประสิทธิภาพ  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อไป  ขอความอนุเคราะห์ท่านนำแบบประเมินคุณภาพบัณทิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา  และอัตลักษณ์บัณทิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  นำไปให้ผู้ใช้บัณทิตประเมิน  อาทิเช่น  ผู้ที่ได้งานทำให้นายจ้างหรือหัวหน้างานประเมิน  ผู้ที่กำลังศึกษาต่อให้หัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์สอนประเมิน  และโปรดส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ

( สำหรับบัญฑิต สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2551 -2554 )

โดยส่งแบบประเมินตามที่อยู่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   744  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

Email  :  ea.rmuti@hotmail.co.th

Fax  :  044-233074

ดาวน์โหลด  หนังสือถึงผู้สำเร็จการศึกษา    !!!!!
                    แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  !!!!

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและสัมนา เพื่อรับความรู้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวคิดในการนำไปประยุกต์กับงานที่รับผิดชอบ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวท.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและสัมนา  เพื่อรับความรู้ประสบการณ์
และเป็นแนวคิดในการนำไปประยุกต์กับงานที่รับผิดชอบ

ดาวน์โหลด  รายละเอียดโครงการ!!!!!!

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ (Online) ภาคการศึกษา 1/2555

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์  (Online)

ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๕

————————————————————————————————-

ขอให้นักศึกษา  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๕  เข้าไปดำเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอน

โดยให้นักศึกษาเข้า website    ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  www.ea.rmuti.ac.th

เลือกเมนู  สำหรับนักศึกษา  >>>  ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์   หรือไปที่ URL พิมพ์   http://203.158.194.20/ass./จากนั้นทำการ Login 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2555

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนรายวิชาและตารางสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนรายวิชาและตารางสอบ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้  ***ที่นี่***

 

ตารางเตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555

ตารางเตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ **ที่นี่**ดาวน์โหลดรายละเอียดและรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดและรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ ***ที่นี่***

ประกาศกำหนดการชำระค่าสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กำหนดการชำระค่าสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหว่างวันที่ 1-8 มิ.ย. 55 ผ่านทาง ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 419-0-00074-4 และ ธนาคาร กรุงไทย Company Code 8298

แจ้งวันเวลาและสถานที่ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า

สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท

– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

   – วันที่ 19 พฤษภาคม 2555

   – เวลา 14.00 น.

   – ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

   – วันที่ 19 พฤษภาคม 2555

   – เวลา 14.00 น.

   – ณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

กำหนดการโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมสร้างทักษะชีวิต ระดับ ปวส.และปริญญาตรี สมทบและปกติ

กำหนดการโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมสร้างทักษะชีวิต ระดับ ปวส.และปริญญาตรี สมทบและปกติ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ***ที่นี่*** 

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) สามารถดาวน์โหลดได้  ***ที่นี่***

ดาวน์โหลดรายละเอียดและรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดและรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ ***ที่นี่***

ประชาสัมพันธ์โครงการ “บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์” ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2555 ณ เข้าใหญ่ฟ้าใส รีสอร์ท

ประชาสัมพันธ์โครงการ “บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์” ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2555 ณ เข้าใหญ่ฟ้าใส รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลข 3104

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ change the climate change

โครงการการประกวดคลิปชวนช๊อค ในโครงการ change the climate change โดยเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ นิตยสารไบโอสโคป ได้มีการจัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 ในเวลา 09.00 น. ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผลงานชื่อ “เกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา” และ กลุ่มที่ 2 ผลงานชื่อ “korat yesterday สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ากว่าวิบัติ” ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 กลุ่ม เป็นเงินรางวัลกลุ่มล่ะ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
กลุ่มที่ื 1 ผลงานชื่อ “เกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา”
1. นางสาวจุฑามาศ  น้ำหอม
2. นางสาวลภัสลดา  สุขละม้าย
3. นางสาวขนิษฐา  สุขแจ่ม
4. นางสาวสาวิตรี  ดำริสระน้อย
กลุ่มที่ 2 ผลงานชื่อ “korat yesterday”
1. นายธนา  พรอินทร์
2. นางสาวกมลชนก  โลนุช
3. นายอุดมศักดิ์  วัชระมูสิก

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่มใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม”

ตามที่บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและมุ่งไปที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยจะเป็นการให้ทุนแก่นักวิจัยโดยไม่จำกัดสาขา ในเรื่องวัตกรรมความปลอดภัยด้านการจราจร การทำกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ มีเป้าหมายร่วมอยู่ที่การทำให้คนทุกกลุ่มในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างไร้อุบัติเหตุ และเป็นการส่งเสริมการสร้างความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่น
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ชื่อผลงานคือ “No Drink in Car เดินกลับปลอดภัยกว่า” จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลชนะเิลิศอันดับ 2 เป็นเงินรางวัล 15,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยทำการเข้ารับรางวัล ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ อาคาร The Style by TOYOTA สยามสแควร์ โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจอดทน
2. นางสาวศิริยาพัฒน์  หวังขึ้นกลาง
3. นายวโรดม  ศรีสัตยานุสรณ์

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสารคดีสั้นในรูปแบบ “แอนนิเมชั้น” หัวข้อ “เยาวชนกับการมีส่วนร่วมบนเส้นทางประชาธิปไตย”

โครงการประกวดสารคดีสั้นในรูปแบบ “แอนนิเมชั้น” หัวข้อ “เยาวชนกับการมีส่วนร่วมบนเส้นทางประชาธิปไตย”

เมื่อวันที 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. พลโท อัศวิน รัชฎานนท์ ประธานกรรมการการเืลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา มอบรางวัลเงินสด จำนวน 20,000  บาทและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม “อันเลอค่า” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยมีนายธนา พรอินทร์ เป็นผู้แทนของทีม และรางวัลชมเชยเป็นเงินสด จำนวน 10,000 บาทเกียรติบัตรให้แก่ทีม “ญาติพี่น้อง” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนายอิศรา วรรณพงษ์ เป็นผู้แทนของทีม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

ประกาศ

นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาคณิตศาสตร์  ในภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2554 

ขอให้ไปลงชื่อได้ที่  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  สำนักงานคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  15  มีนาคม  2555

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจำนวนรับจะพิจารณานักศึกษาที่ลงชื่อก่อนตามลำดับ

 

ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Download

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รายวิชาชีพพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2554

รายวิชาพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

17.00-20.00 น.

04-040-102

เขียนแบบวิศวกรรม(Engineering Drawing)

Download

พุธ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

17.00-20.00 น.

04-060-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Computer Programming)

Download

ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2555

09.00-12.00 น.

04-036-205

กลศาสตร์วิศวกรรม(Engineering Materials)

Download

เสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2555

09.00-12.00 น.

04-100-101

วัสดุวิศวกรรม(Engineering Materials)

Download

 

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งยังได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยจะเริ่มทำการตรวจประเมิน กิจกรรม 5 ส. ทั้ง 16 สาขาวิชา และ 1 หน่วยงานคือ ศูนย์สอบเทียบและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันที่ 30 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศผลการประกวดกิจกรรม 5 ส. ดีเด่น ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ภาพที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  อมตฉายา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานในพิธีกำลังกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม 5 ส. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรม 5 ส. จำนวนมาก

ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ กิจกรรม 5 ส. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิด

 

ภาพที่ 3  ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ กิจกรรม 5 ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  อมตฉายา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำลังกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม 5 ส. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ กิจกรรม 5 ส.

ภาพที่ 4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  อมตฉายา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพันธ์  จิราภรณ์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ ร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าสาขา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรม 5 ส.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ การลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2554

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ การลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีนี่  Download

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รายชื่อนักศึกษาผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2554

– สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ได้ที่นี่ Download
– คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต Download
– คำร้องขอเอกสารสำเร็จการศึกษา Download

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้โครงการ “Franco-Thai Scholarship Program 2012” ประจำปีการศึกษา 2555-2556 รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.francothai-science.com/scholarships และสามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ Download

ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่5 มกราคมนี้

ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่5 Learning fair ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ.อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในงาน บ้านและสวนแฟร์ 2011

ผลการเข้าร่วมแข่งขันสวนสวยในแก้วใสของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2011 ที่ชาเลนเจอร์  อิมแพค  เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 17ธันวาคม 2554

 

 

   

 

 

 

 

 

นักศึกษา 3 ทีมที่เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย

 

 

 

 

 

 

 ประกอบไปด้วย 

  1. ทีม Pirate Plant นางสาว อินรัตน์  ซื่อสมาน และนางสาวศุภนิตย์  เพิ่มพูน
  2. ทีม RE-CO นางสาวสสิธร  ปอสูงเนิน  และนางสาวกณิกนันท์  ธรรมแสง
  3. ทีม Alumi Life  นายอภิสิทธิ์  สมบูรณ์ และนายอภิวัฒน์  เชื่องสุวรรณ

ซึ่งจากการเข้าร่วมแข่งขันในงานดังกล่าว นักศึกษาได้รางวัลชมเชยจำนวน 2 ทีมด้วยกันคือทีม Pirate Plant และทีม Alumi Life ได้รับเงินรางวัล 2500 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร

 

 

 

 

 

ช่วงนำเสนองานออกแบบ

 

 

 

 

 

 

 

ทีม Pirate Plant นางสาว อินรัตน์  ซื่อสมาน และนางสาวศุภนิตย์  เพิ่มพูน  พร้อมภาพผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงนำเสนองานออกแบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม Alumi Life  นายอภิสิทธิ์  สมบูรณ์ และนายอภิวัฒน์  เชื่องสุวรรณ  พร้อมภาพผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม Alumi Life  นายอภิสิทธิ์  สมบูรณ์ และนายอภิวัฒน์  เชื่องสุวรรณ

 

 

 

 

 

 

20 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงนำเสนองานออกแบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม RE-CO นางสาวสสิธร  ปอสูงเนิน  และนางสาวกณิกนันท์  ธรรมแสง พร้อมภาพผลงาน

 

 

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4

eenet2012banner_ok

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
3-5 เมษายน 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ จังหวัดหนองคาย
ดาวโหลดเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ เอกสารที่1 , เอกสารที่2
ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://dee.ea.rmuti.ac.th/eenet2012/1/

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5ส.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5ส.
– กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555
– กิจกรรม 5 ส. ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2555 – 3 กุมภาพันธ์ 2555
– มอบรางวัลกิจกรรม 5 ส. ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
  และสามารถตรวจสอบกิจกรรมอื่นๆได้ ที่นี่
.

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00-20.00 น.
– วิชา เขียนแบบวิศวกรรม(Engineering Drawing)(คลิ๊กดูรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ)

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.(สอบเฉพาะกลุ่ม MME.54241)
  – วิชา วัสดุวิศวกรรม(Engineering Materials)(คลิ๊กดูรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ)

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00-20.00 น.
  – วิชา วัสดุวิศวกรรม(Engineering Materials)(คลิ๊กดุรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00-19.00 น.
  – วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Computer Programming)(คลิ๊กดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00-20.00 น.
  – วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม(Engineering Mechanics)(คลิ๊กดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชาวบ้านตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชาวบ้านตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพในวันงาน มุทิตาจิตบุคลากรในสังกัดคณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื่องจากวันที่ 15 กันยายน 2554 ที่ผ่านมาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับบุคลากรในสังกัดคณะ เนื่องจากเกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  คธาพันธ์
2. นางประทุม  อุ่นเรือน
3. นายมะลิ  ยอดผักแว่น
4. นายจิต  ขันโคกสูง

โดยมีบุคลากรของคณะเข้าร่วมงานตามภาพต่อไปนี้

รำอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการจากนักศึกษา

ผู้รำอวยพรเข้ามอบดอกไม้เพื่ออวยพรแก่ผู้เกษียณ

 

ภาพผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน

ท่านคณบดีมอบของขวัญอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

 

บุคคลากรคณะร่วมมอบดอกไม้อวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

 

คณาจารย์และบุคคลากรคณะร่วมถ่ายภาพกับผู้เกษียณอายุราชการ

 

นักศึกษาและคณาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการ ปันน้ำใจสู่บ้านพักคนชรา ณ สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ.นครราชสีมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ในสังคม โดยการฝึกให้นักศึกษาในคณะฯ มีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณรู้จักการให้ต่อเพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดทำโครงการปันน้ำใจสู่บ้านพักคนชรา

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการ ธรรมะเดลิเวอรี่ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการ ธรรมะเดลิเวอรี่ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ
   สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งทำให้วัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทำให้ทุกคนมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีเพียงทางด้านวัตถุเท่านั้น ในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจของคนในสังคมมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้คนขาดคุณธรรม จริยธรรม
   ดังนั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของนักศึกษาและบุคลากร จึงได้จัดให้มีโครงการธรรมเดลิเวอรี่ ขึ้นโดยมีภาพกิจกรรมดังนี้

 

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รางวัลชนะเลิศประเภทคอนกรีตกำลังสูง ในการแข่งขัน คอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 12

ในการแข่งขัน คอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 12 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 24 ระดับภาค จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 24 ระดับภาค จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1.) สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในหัวข้อ “สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ได้แก่ นางสาวสุบงกช สุกัญญา นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 อาจารย์ผู้ควบคุม นางประทุม อุ่นเรือน
2.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย ในหัวข้อ “ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม” ได้แก่
1. นายธวัชชัย ติ๊บคำ        ระดับชั้น ฟอ.1
2. นายเจษฎา มานะงาน     ระดับชั้น ฟอ.1
3. นายโยธิน หล่าสกุล       ระดับชั้น ฟอ.2
4. นายวีรภัทร อาสาเสนา    ระดับชั้น ฟอ.2
5. นายศิวพงษ์ ชูวงศ์        ระดับชั้น ฟอ.2
อาจารย์ผู้ควบคุม นายเอกชัย พือสันเทียะ
3.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล
– หัวข้อ “ช่างเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) ประเภทเยาวชน” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นาย กฤษณะ โม้สา ชผ.1 ควบคุมโดย อ.รุ่งวสันต์ ไกรกลาง และนายสุรศักดิ์ มะธิโตปะนำ
– หัวข้อ “ช่างมาตรวิทยาด้านมิติ ประเภทบุคคลทั่วไป ผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป” ได้รับ 2 รางวัล คือ
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายโกมุท วงษ์ภักดี และ นายอาริยะ เดชาวุทธิ์
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายธนวรกฤต จรรยาวิภา และนายวีรยุทธ อาจจำนง
ควบคุมโดย อ.สุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น และ อ.นรารักษ์ บุตรชา
– หัวข้อ “ช่างมาตรวิทยาด้านมิติ ประเภทเยาวชน เกิด พ.ศ. 2534-2539” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธีรภัทร คำศรี และ นายปุญยวีร์ ศรีม่วง ควบคุมโดย อ.สุรเชษณ์ ซ้อนกลิ่น และ อ.นรารักษ์ บุตรชา
– หัวข้อ “เทคโนโลยีการเชื่อม” ได้รับ 2 รางวัล คือ
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอนุชา ธนผาตี (ประเภทเยาวชน)
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายปราโมทย์ ยอดแก้ว (ประเภททั่วไป)
ควบคุมโดย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี

[imagebrowser id=4]

โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือระหว่า 12 คณะ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 1

ประชุม “ความร่วมมือระหว่าง 12 คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมบุษราคัม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการบริหารงาน อีกทั้งมีการวางแผนพัฒนาวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป

 [imagebrowser id=3]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 17

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จำนวน 2  รางวัล คือประเภทรางวัลนำไปใช้ประโยชน์  ในผลงาน ชุดควบคุมการจ่ายสารละลายธาตุอาหารสำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและ ประเภทรางวัลนำไปใช้ประโยชน์  ในผลงาน แบบจำลองเครื่องป้อนข้าวเปลือกอัตโนมัติด้วยระบบ PLC (ภาคโปสเตอร์) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ  ครั้งที่ 17  ประจำปีการศึกษา  2554  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2554  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
  �

 เอกสารเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติฯ “ล้นเกล้าฯ…..แผ่นดินไทย”

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 25,000 บาท ในโครงการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “ล้นเกล้าฯ…..แผ่นดินไทย” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขั้นดังนี้
1. นายจรินทร์ ชมสวน
2. นายอุกฤษฎ์ พินแย้ม
3. นายมังกร แสงสี
4. นางสาวสมวิตรี วิเชียรเทวี