คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมและตรวจห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร
โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมและตรวจห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวฯ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๒ หลักสูตร ในวันนี้ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และสาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรทุกท่านเป็นอย่างสูง
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิถีผู้ประกอบการ (The entrepreneur way) พร้อมปฏิรูปการศึกษา ตั้งเป้าสร้างวิศวกรสู่ผู้ประกอบการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดงานเสวนาหัวข้อ “วิถีผู้ประกอบการ (The entrepreneur way)” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคาร 36 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมให้คำแนะนำและบอกเล่าประสบการณ์ ได้แก่ คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง CLASS CAFE คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด ดร.กฤช นฤสิงห์สำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน และ คุณจตุพล บุญเจือ ประธานกรรมการ บริษัท บุญเจือ จำกัด (ศิษย์เก่าวิศวฯ) ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสวนาร่วมกันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่ผลิตวิศกรสู่ตลาดแรงงาน เป็นการสร้างวิศกรสู่ผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มทร.อีสาน เปิดแล้ว ! ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ พร้อมให้บริการพัฒนาทักษะบุคคลตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automatic System Learning Center)​” และการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน PLC-HMI Mitsubishi ขั้นพื้นฐาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน รวมถึงผู้บริหารจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟลคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ อาคาร 36 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 4 ปี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 4 ปี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการการอบรมเทียบโอนผลการเรียน ประจำป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ RAE.63231

2.วิศวกรรมการผลิต PE.63231

3.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE.63231

4.วิศวกรรมเครื่องกล ME.63231A

5.วิศวกรรมเครื่องกล ME.63231B

6.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6323131

7.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.62231

8.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231A

9.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231B

10.วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ TDE.63231

11.วิศวกรรมโทรคมนาคม TE.63231

12.วิศวกรรมไฟฟ้า EE.63231

13.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.63231A

14.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.63231B

15.วิศวกรรมโยธา CE.63231A

16.วิศวกรรมโยธา CE.63231B

17.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.63231A

18.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.63231B

19.วิศวกรรมอุตสาหการ IE.62231

สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า มทร. อีสาน

สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า มทร. อีสาน ณ . อาคาร 18 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เบอร์โทรผู้ประสานงาน 081-9972336) สำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการไปจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554
ตามโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้ามทร. อีสาน เพื่อส่งเสริมการเป็น RMUTI-Smart and Green University

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

-วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

-วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

-วิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ

-วิชา คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 

-วิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 

-วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

-วิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-วิชาภาษาไทย

-วิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ห้อง 36-610

-กำหนดการสอบ และอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานวิชาการและวิจัย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

โดยมีบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้ทำกิจกรรม 5ส. ดีเด่น แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ประเภทห้องสำนักงาน และห้องพักอาจารย์

รางวัลชนะเลิศ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

IMG_5905

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

IMG_5904

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

IMG_5901

ประเภทที่ 2 ประเภทห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

รางวัลชนะเลิศ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

IMG_5912

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

IMG_5910

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

IMG_5908

IMG_5893 IMG_5919 IMG_5925

โครงการ”การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 3 มิถุนายน 2556

โครงการ”การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากยิ้งขึ้น  จัดในวันที่ 3 มิถุนายน  2556 ณ อาคารสถาปัตยกรรม (อาคาร 22)

ประกาศผลการเทียบโอน รอบที่ 2‏

***นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเทียบโอน ให้มาสอบในวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2556 ที่อาคาร 35 ค่ะ

ยกเว้นผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชา Basic Engineering Training รอดูประกาศคณะเรื่องวันสอบอีกครั้ง***

สรุปรายชื่อผู้มีผ่านการเทียบโอน-ประกาศเพ่มเติม รอบ 2 สอบ 20-21 พ.ค. 56

 

สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ประกาศเพ่มเติม รอบ 2 สอบ 20-21 พ.ค. 56

DOWNLOAD ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ ปีการศึกษา 2556‏

1.วิชา Basic Engineering Training (การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม)

2.วิชา English for Communication (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

3.วิชา English for Study Skills Development (ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน)

4.วิชา Fundametal of Electrical Engineering (หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า)

5.วิชา Human Value Arts and Sciences of Living (คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต)

6.วิชา Information Literacy (ทักษะทางสารนิเทศ)

7.วิชา Life and Social Quality Development (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)

8.วิชา Mathematics and Statistics for Daily Life (คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)

9.วิชา Science and Modern Technology (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่)

10.วิชา Sport and Recration for Health (กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ)

11.วิชา Thai for Communication (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

รายชื่ิอผู้ผ่านการเทียบโอนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอน(เพิ่มเติม)

รายชื่ิอผู้ผ่านการเทียบโอนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอน(เพิ่มเติม)

1.คณะวิศวกรรมไฟฟ้า

2.คณะวิศวกรรมโทรคมนาคม

3.คณะวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์

4.คณะวิศวกรรมเครื่องกล

ดาวโหลดที่นี่

ประกาศรายชื่อ(เพ่มเติม) วิชา วิทย์

 

รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอน และ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเทียบโอน

1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเทียบโอน ให้มาสอบตามวันและเวลาที่แจ้ง โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอสอบ
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สอบที่อาคาร 35 ห้อง 200 ที่นั่ง (อาคารที่นักศึกษามารายงานตัว)
3. หากนักศึกษามีข้อสงสัย เกี่ยวกับผลการเทียบโอน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์่และสถาปัตยกรรมศาสตร์
——————————————-

การจัดอบรมกิจกรรม ด้านแนวคิดและการประยุกต์ในการใช้งาน ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดบ วสท.

การจัดอบรมกิจกรรม ด้านแนวคิดและการประยุกต์ในการใช้งาน ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดบ วสท.

หัวข้อการสัมมนามีดังนี้ (สามารถโหลดข้อมูลเต็มได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง)

1.เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาคาร และการใช้ประโยชน์ฉนวนกันความร้อนพอลิยูริเทน

2.การอบรมเรื่อง Cost Control for Large Building Project   รุ่นที่ 2

3.การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายไำฟฟ้า โดยการเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และการกรองกระแสฮาร์มอนิก

4.การสัมนาเรื่อง การคำนวณกระแสลัดวงจร ตามมาตรฐาน IEC 60909 รุ่นที่ 2

5.การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็ก เพิ่อการเตรียมเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่2

6.การสัมนาเรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 10

7.การสัมนาเรื่อง การปฎิบัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูง

8.การอบรมเรื่อง การใช้ multi-cost code ในงาน cost engineering สำหรับงานอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556

 

ณ สถานที่จัดงานห้องประชุม ชั้น 3 หรือ 4 ณ อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

ดาวโหลดเอกสารทีี่นี่

 

วสท. 307 – 56

ผลการแข่งขัน หัวข้อ “หุ่นยนต์บินภายใต้ภารกิจ ท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน”

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์เห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการ สนับสนุนของบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ สถานีวิทยุ FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ร่วมประชาสัมพันธ์ จะจัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์บินขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อว่า “ภารกิจ ท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” Thai Aerial Mission Engineering Challenge โดยในการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้าง ทักษะและพัฒนาศักยภาพแก้เยาวชน นิสิตนักศึกษา ตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้สามารถคิดค้นประดิษฐ์ สร้างอากาศยานแบบปีกหมุน ที่มีทั้งการขับเคลื่อนด้วยผู้ควบคุมระยะไกล และ อากาศยานแบบไร้คนขับอัตโนมัติ

ซึ่งผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนครราชสีมา ทีมที่ 2 ชื่อทีม “ราชมงคลอีสาน ทีม 2” ได้รัับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.อีสาน นครราชสีมา

ราชมงคลอีสานทีม 1 และ 2
นายประกาศิต วรรณกลาง นายปฐมพงษ์ ประโลมรัมย์
นายอมรเทพ จันทร์โส นายดิลก ชัยฉลาด
นายสาธิต ชำนิมาศ นายณัฐพล ศรีจันทร์

โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ลาภาสระน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ “อบรมบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา” ในวันที่ 29 -30 มีนาคม 2556 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการ “อบรมบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา” ในวันที่ 29 -30 มีนาคม 2556 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ

 

 

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ทุกคน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ “ค่ายพัฒนาคุณธรรมสร้างทักษะชีวิต”

ในวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2556

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (ตรงข้ามกับสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร)

โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

** หมายเหตุ  เป็นกิจกรรมบังคับของคณะ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม

แบบประเมินคุณภาพบัณทิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณทิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของบัณทิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยฯในการพัฒนาบัณทิต  ให้มีประสิทธิภาพ  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อไป  ขอความอนุเคราะห์ท่านนำแบบประเมินคุณภาพบัณทิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา  และอัตลักษณ์บัณทิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  นำไปให้ผู้ใช้บัณทิตประเมิน  อาทิเช่น  ผู้ที่ได้งานทำให้นายจ้างหรือหัวหน้างานประเมิน  ผู้ที่กำลังศึกษาต่อให้หัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์สอนประเมิน  และโปรดส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ

( สำหรับบัญฑิต สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2551 -2554 )

โดยส่งแบบประเมินตามที่อยู่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   744  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

Email  :  ea.rmuti@hotmail.co.th

Fax  :  044-233074

ดาวน์โหลด  หนังสือถึงผู้สำเร็จการศึกษา    !!!!!
                    แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  !!!!

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและสัมนา เพื่อรับความรู้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวคิดในการนำไปประยุกต์กับงานที่รับผิดชอบ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวท.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและสัมนา  เพื่อรับความรู้ประสบการณ์
และเป็นแนวคิดในการนำไปประยุกต์กับงานที่รับผิดชอบ

ดาวน์โหลด  รายละเอียดโครงการ!!!!!!

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ (Online) ภาคการศึกษา 1/2555

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์  (Online)

ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๕

————————————————————————————————-

ขอให้นักศึกษา  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๕  เข้าไปดำเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอน

โดยให้นักศึกษาเข้า website    ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  www.ea.rmuti.ac.th

เลือกเมนู  สำหรับนักศึกษา  >>>  ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์   หรือไปที่ URL พิมพ์   http://203.158.194.20/ass./จากนั้นทำการ Login 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2555

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนรายวิชาและตารางสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนรายวิชาและตารางสอบ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้  ***ที่นี่***

 

ตารางเตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555

ตารางเตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ **ที่นี่**ดาวน์โหลดรายละเอียดและรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดและรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ ***ที่นี่***

ประกาศกำหนดการชำระค่าสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กำหนดการชำระค่าสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหว่างวันที่ 1-8 มิ.ย. 55 ผ่านทาง ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 419-0-00074-4 และ ธนาคาร กรุงไทย Company Code 8298