คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการวิชาการร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา สร้างหุ่นยนต์ส่งของ เพื่อสนับสนุนการทำงานจากระยะไกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการวิชาการร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา สร้างหุ่นยนต์ส่งของ เพื่อสนับสนุนการทำงานจากระยะไกล
14 ก.ค. 2564 อ.ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดี พร้อม ผศ.วิทยา ศรีกุล หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ อ.พุทธาวุฒิ ลีกุลธร อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าสำรวจพื้นที่สำหรับการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ส่งของ ร่วมกับ ทันตแพทย์หญิงกิติมา ลี้สุรพลานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา โดยการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสำรวจความต้องการใช้หุ่นยนต์จากผู้ใช้งาน ตามความเหมาะสมของพื้นที่จริง และเป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานดูแลผู้ป่วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณเทศบาลนครราชสีมา เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครทุกท่าน ที่ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ขอขอบคุณ #เทศบาลนครราชสีมา เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครทุกท่าน
ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริเวณพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เปิดรับสมัครบทความใน #การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒

เปิดรับสมัครบทความใน #การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒
ESTACON 2021 (12th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2021)
“วิศวกรรมในอนาคตสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่หลังโรคระบาดใหญ่”(Engineering in the Future under the New Normal after PANDEMIC)
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์โคราช
⏰กำหนดการรับสมัคร
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สมัคร ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม
ข้อมูลเพิ่มเติม:

ขอเชิญศิษย์เก่าอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมอบรม Up Skill “การพัฒนาทักษะการประกอบและควบคุมตู้คอนโทรลอัตโนมัติด้วยพีแอลซี”

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ห้อง ๓๖-๓๐๑
❌รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๐ ท่าน
รับสมัครวันนี้-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔
สมัครออนไลน์🔽
จัดโดย :
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนง สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด

ขอเชิญชม 30 ผลงานโครงงานนักศึกษา ในงาน “Project Day”

ขอเชิญชม 30 ผลงานโครงงานนักศึกษาที่พร้อมพัฒนาสู่ เชิงพานิชย์ ในงาน “Project Day”
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ชั้น 1 หน้าห้อง FABLAB อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตึก 36) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
———————————–
และขอเชิญผู้ประสานงานเข้าร่วมกลุ่มไลน์ :
———————————–
หมายเหตุ :
ส่งผลงานแล้วไม่มีรายชื่อติดต่อ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขา เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Structure of Data Center Cabling Basic and Best Practice”

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขา เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Structure of Data Center Cabling Basic and Best Practice”
จัดโดย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ บริษัท ไอที กรีน จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ห้องอบรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
________________________________
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ชิติสรรค์ วิชิโต
อาจารย์วิทยา ศรีกุล

โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ : การผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา
โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ นี้ ดำเนินโครงการโดย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม และบูรณาการร่วมกับศิษย์เก่าวิศวกรรมโทรคมนาคม คณาจารย์และนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน สำนักหอสมุดเบญญาลัย และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา
ในโครงการได้ดำเนินการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ทำให้ลดค่าเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งมีราคาแพงมาก ทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วจากนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ชิ้นนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด และผู้แทนบริษัท ซึ่งนำโดย ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ (ผู้จัดการทั่วไป) นายธนบดี ประดิษฐ์จา (หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ,ศิษย์เก่า) นายจักรกฤษณ์ สุขสงวน (วิศวกรอาวุโสฝ่ายผลิต) และนางสาวจิราภรณ์ รามจาตุ (เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบุคคล) สัมภาษณ์และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล นาคทอง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องบุษราคัม ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นักศึกษาที่ได้รับทุน ได้แก่
🌱นายศุภวิชญ์ เที่ยงกระโทก
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ
🌱นางสาวนัยนา โป๊ะสูงเนิน
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี พร้อม รศ.ดร. บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์เกษม พรมรินทร์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด
โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามร่วมกับ นายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
ณ ศูนย์ฝึกอบรมนิวแมติกส์อัตโนมัติ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 999/33 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือ ดังนี้
1. เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการ
2. เพื่อสนับสนุนการศึกษาของพนักงานของบริษัทในการจัดการศึกษาหรืออบรม
3. เพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าฝึกงานหรือ สหกิจศึกษา
4. เพื่อมุ่งสร้างให้นักศึกษา มีความรู้ตรงกับความต้องการของบริษัทและตลาดแรงงาน
5. เพื่อผลิตนักศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร
โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมและตรวจห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวฯ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๒ หลักสูตร ในวันนี้ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และสาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรทุกท่านเป็นอย่างสูง
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิถีผู้ประกอบการ (The entrepreneur way) พร้อมปฏิรูปการศึกษา ตั้งเป้าสร้างวิศวกรสู่ผู้ประกอบการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดงานเสวนาหัวข้อ “วิถีผู้ประกอบการ (The entrepreneur way)” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคาร 36 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมให้คำแนะนำและบอกเล่าประสบการณ์ ได้แก่ คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง CLASS CAFE คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด ดร.กฤช นฤสิงห์สำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน และ คุณจตุพล บุญเจือ ประธานกรรมการ บริษัท บุญเจือ จำกัด (ศิษย์เก่าวิศวฯ) ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสวนาร่วมกันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่ผลิตวิศกรสู่ตลาดแรงงาน เป็นการสร้างวิศกรสู่ผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มทร.อีสาน เปิดแล้ว ! ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ พร้อมให้บริการพัฒนาทักษะบุคคลตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automatic System Learning Center)​” และการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน PLC-HMI Mitsubishi ขั้นพื้นฐาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน รวมถึงผู้บริหารจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟลคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ อาคาร 36 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดอบรม “Upskill : โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑

วันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๖๓
สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดอบรม “Upskill : โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ ” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๕ คน
เพื่อเป็นการทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาใน มคอ.2 ของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา อาจารย์นพรัตน์ อมัติรัตน์ อาจารย์อภิเดช บุญเจือ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาทุกท่าน ร่วมเป็นผู้ดำเนินการอบรมและทดสอบ
ณ อาคารสาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศ ผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน)

ประกาศผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน “นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ให้ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านรายวิชาละ 300 บาท (ชำระเงินเฉพาะรายวิชาที่อบรมผ่าน เท่านั้น) รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะ หรือสาขาวิชาที่สังกัด พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563”

Dowload รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 4 ปี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 4 ปี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการการอบรมเทียบโอนผลการเรียน ประจำป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ RAE.63231

2.วิศวกรรมการผลิต PE.63231

3.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE.63231

4.วิศวกรรมเครื่องกล ME.63231A

5.วิศวกรรมเครื่องกล ME.63231B

6.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6323131

7.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.62231

8.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231A

9.วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231B

10.วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ TDE.63231

11.วิศวกรรมโทรคมนาคม TE.63231

12.วิศวกรรมไฟฟ้า EE.63231

13.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.63231A

14.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.63231B

15.วิศวกรรมโยธา CE.63231A

16.วิศวกรรมโยธา CE.63231B

17.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.63231A

18.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.63231B

19.วิศวกรรมอุตสาหการ IE.62231

สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า มทร. อีสาน

สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า มทร. อีสาน ณ . อาคาร 18 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เบอร์โทรผู้ประสานงาน 081-9972336) สำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการไปจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554
ตามโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้ามทร. อีสาน เพื่อส่งเสริมการเป็น RMUTI-Smart and Green University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบ รายชื่อนักศึกษา/ รหัสวิชา/ วันที่สอบ/ ช่วงเวลาที่สอบ/ รหัสเข้าสอบ/ เวลาในการสอบ
สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ shorturl.at/DIJO2

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบ ให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด หากตารางสอบของนักศึกษาคนใดตรงกับรายวิชาอื่น ให้ติดต่อได้ที่คุณธนาภรณ์ กระพี้นอก เบอร์โทร 09-5762-7360 สำนักศึกษาทั่วไป (อาคาร 35 ชั้น2)

ตารางสอบสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ1)
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CE.63231A)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CE.63231B)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE.63231)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EEE.63231A)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EEE.63231B)
6. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (TE.63231)
7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE.63231)
8. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE.63231
9. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME.63231A)
10. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME.63231B
11. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231
12. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (AME.63231)
13. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (MCE.63231)
14. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE.63231) 
15. สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (RAE.63231) 
16. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (TDE.63231)

หมายเหตุ : ช่องว่าง
กรณีที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ยื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา ก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 คือ ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม โดยตรวจสอบรายชื่อวิชาที่จะต้องเข้าอบรม ซึ่งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

กรณีที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ยื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2563 ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอน รอบที่ 2 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผ่าน www.ea.rmuti.ac.th (หากนักศึกษาท่านใดไม่จัดส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาจะไม่สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอเทียบโอนภายหลังได้ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน เท่านั้น)
***นักศึกษายื่นใบแสดงผลการเรียนไปที่ e-mail : anchalee_jin@windowslive.com ***

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ลงพื้นที่บริการวิชาการให้สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา

วัน​อังคาร​ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อิทธิพล วรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. พลเทพ เวงสูงเนิน และอาจารย์​ ดร. จาริณี จงปลื้มปิติ​ อาจารย์​สาขาวิศวกรรม​เครื่องจักรกลเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงเรือน​อัจฉริยะ​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ​ ลงพื้นที่บริการวิชาการให้สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ​
โดยการลงพื้นที่สำรวจโรงเพาะเห็ดของสมาคมฯ เพื่อวิเคราะห์​ปัญหาและหารือด้านการปรับปรุงแก้ไข​โรงเรือนเพาะเห็ดให้เป็นระบบอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยลดแรงงาน​ และเพิ่มผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดให้ตรงตามอริยาบทการทำงานของผู้่พิการ

บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะ​วิศวะฯ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นค​รราชสีมา จำนวน ๒ ทุน (ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท)​ เป็นเงินทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

และขอแสดงความยินดีกับ​นักศึกษา​ที่ได้รับทุน ดังนี้

➡️นายกมลชัย เลื่อมใส
สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

➡️นางสาวณัฐิสินี พรชัยศรีธนชาติ
สาขาวิศวกรรมวัสดุ

โดยมี ผศ.ณรงค์​ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒ​นา​ทรัพยากร​มนุษย์​ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี อ.ดร. จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์วรรณา หอมจะบก ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ ร่วมต้อนรับคณะ​ผู้บริหาร​ของ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ Fabrication Lab ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร ๓๖

ประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ “26th AE National Conference”

วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓
นักศึกษา​สาขา​วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิ​ศวกรรม​ศาสตร์​และ​สถาปัตย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน นครราชสีมา​ เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ “26th AE National Conference” ที่จัดขึ้น​เพื่อให้นักศึกษาในวงการวิชาชีพเดียวกัน ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าและทำโครงงานวิศวกรรมเกษตรให้ดีที่สุด ณ คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​​ มหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ทำบุญ​ตักบาตร​ข้าวสารอาหาร​แห้ง เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​

วัน​ศุกร์​ที่ ๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๓​
​ คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน นครราชสีมา​ จัดพิธีทำบุญ​ตักบาตร​ข้าวสารอาหาร​แห้ง เนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ ​ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณ​โถงชั้นล่าง อาคาร ๓๖

โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์​และนักศึกษา​เข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า ๓๐๐ คน

คณะวิศว มทร.อีสาน เข้าส่งต่อ “กระเช้าความสุข” ให้กับผู้พิการ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา

วัน​จันทร์​ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี พร้อมคณะ​ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ​ เข้าส่งต่อ “กระเช้าความสุข” ให้กับผู้พิการ​ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา และเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการสร้างอาชีพให้คนพิการ “การเพาะเห็ด” ของสมาคมฯ
ทั้งนี้คณะวิศวะฯ ได้มีแผนช่วยเหลือด้านวิชาการให้สมาคมคนพิการในด้านการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ​ให้โรงเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์​เห็ด และการพัฒนารถเข็น(วีลแชร์)​ ให้ตรงตามความลักษณะการใช้งานของผู้พิการและคนชราในอนาคตต่อไป

เข้าศึกษาดูงาน “โครงการสร้างรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต

วัน​ศุกร์​ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ พร้อมด้วยพนักงานศูนย์ฝึกฯ และสมาชิก วศร. ๙ เข้าศึกษาดูงาน “โครงการสร้างรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต” ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยโครงการได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในต้นปี ๒๕๖๔

แสดงผลงาน “THAILAND INVENTORS’ DAY 2020” ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓

ขอเชิญ​ชม #ผลงานสิ่งประดิษฐ์​ ของคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน​ ในงาน “THAILAND INVENTORS’ DAY 2020” ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓

🚩ผลงานที่ ๑ ระบบติดตามดวงอาทิตย์​สำหรับรถยนต์​ไฟฟ้า ➡️ เจ้าของผลงาน : อ.ชิติสรรค์ วิชิโต

🚩ผลงานที่ ๒ ระบบแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุ​ทางรถจักรยานยนต์​ ➡️ เจ้าของผลงาน : ผศ.วิทยา ศรีกุล

🚩ผลงานที่ ๓ ระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ​ตามความชื้นที่เหมาะสมผ่านเว๊บแอพพลิเคชั่น ➡️เจ้าของผลงาน :อ.ธรรมกร ครองไตรภพ

🚩ผลงานที่ ๔ ระบบควบคุมโรงเรือนระบบปิดอัตโนมัติ​ผ่านเว๊บแอพพลิเคชั่น ➡️ เจ้าของผลงาน : อ.สุภัทรา​ เกิดเมฆ

🚩ผลงานที่ ๕ ระบบควบคุมและรายงานสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูก​พืช​ไร้ดินผ่านอินเตอร์​เน็ต​ ➡️ เจ้าของผลงาน : อ.สนั่น จันทร์​พรม

🚩ผลงานที่ ๖ ระบบควบคุมอุปกรณ์​เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเว๊บแอปพลิเคชั่น ➡️ เจ้าของผลงาน : อ.พุทธาวุฒิ สีกุลธร

🚩ผลงานที่ ๗ เครื่องจำแนกสีโดยใช้เทคนิคโมเดลสีเอชเอสไอ ➡️ เจ้าของผลงาน : ผศ.วิทยา ศรีกุล

🚩ผลงานที่ ๘ ระบบป้องกันการลืมน้องในรถโดยสาร ➡️ เจ้าของผลงาน : อ.ปริญญา กิตติสุทธิ์

🚩ผลงานที่ ๙ ระบบในงานและสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์​ภาพปฏิบัติ ➡️ เจ้าของผลงาน :อ.ทิพา กองศรีมา

รับโล่เกียรติ​คุณ ในวันคล้ายวันสถาปนา​ ๑๕ ปี มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มง​ค​ลอีสาน​

 

วันศุกร์​ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
มหาวิทยาลั​ย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน​จัดโครงการร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มง​ค​ลอีสาน​ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๓๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา นำโดย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีฯ พาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดี​กับทุกท่านที่ได้รับโล่ประกาศ​เกียรติ​คุณ

 

มทร.อีสาน ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ไทย รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ไทย รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีนายสมยศ โกศัย ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร ๓๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานวิชาการ งานทดสอบ งานหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนของบริษัทฯ ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ต่อมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตให้ใช้ร่วมกันได้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท

ทั้งนี้ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีฯ ได้นำคณะของบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับ ปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อหารือแนวทางการทดสอบ “ความรู้และทักษะฝีมืองานช่าง”

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์​ผู้เชี่ยวชาญด้านงานทดสอบ งานเชื่อมโลหะและเครื่องจักร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับ คุณสาธิต อัจฉริยบุญยงค์ ;Tranning Manager และคณะผู้แทนจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อหารือแนวทางการทดสอบ “ความรู้และทักษะฝีมืองานช่าง” สำหรับเป็นเกณฑ์ในการรับพนักงานใหม่ในด้านทักษะงานเชื่อมโลหะ ทักษะการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร และความสามารถในการอ่านแบบส่วนประกอบเครื่องกล ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ ห้องประชุม​โกเมน คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ ชั้น ๒ อาคาร ๓๖ มทร.อีสาน นครราชสีมา​
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
#นครราชสีมา #เรียนต่อ​ #หลักสูตร​ #ราชมงคล #วิศวะ #ปี1 #มหาลัย

 

ประกาศผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพเฉพาะ เมื่อเดือนตุลามคม – พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ให้ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านรายวิชาละ 300 บาท (ชำระเงินเฉพาะรายวิชาที่อบรมผ่าน เท่านั้น)
รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะ หรือสาขาวิชาที่สังกัด
พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด
ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธันวาคม  2562

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเทียบโอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกงานวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2 )

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม-ผลการอบรม
-วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม-ผลการอบรม
-วิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ-ผลการอบรม
-วิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน-ผลการอบรม
-วิชา คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต-ผลการบอรม
-วิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม-ผลการอบรม
-วิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ-ผลการอบรม
-วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ผลการอบรม
-วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ-ผลการอบรม
-วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่-ผลการอบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบ WIL

19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน โดยมี หัวหน้าสาขา อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ พื้นที่แต่ละสาขาและหน่วยงานรับผิดชอบ โดยพร้อมเพียงกัน

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาพร้อมเข้าฝึกงานโครงการสหกิจ กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
ได้รับทุนการศึกษาประเภท 1 และเข้าฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา รวม 3 คน ทุนละ 35000 บาท รวมเป็นเงิน 105000 บาท
1.นายกฤษกร      ปริชัยยะ       ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2.นายธีรวุฒิ        สังสูงเนิน     ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3.นายวรายุทธ    แซ่ตั้ง           ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ได้รับทุนการศึกษาประเภท 2 สำหรับนิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทุนละ 16000 บาท รวมเป็นเงิน 32000 บาท
1.นายกนต์ธร      สถิตย์วราคม      ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2.นายพิพัฒน     สัญจรดี              ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

รายชื่อนักศึกษา เข้าฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา
1.นายจิรศักดิ์      ร่มไทร                ชั้นปีที่ 3  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.นายกลม         สันขุนทด            ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3.นายชยานนท์ ทองเหล็ก           ชั้นปีที่ 4   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
4.นายอนุสรณ์   ไตรสูงเนิน           ชั้นปีที่ 4   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

-อบรมวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

-อบรมวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

-อบรมวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ

-อบรมวิชา คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 

-อบรมวิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 

-อบรมวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

-อบรมวิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-อบรมวิชาภาษาไทย

-อบรมวิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

-สอบเทียบโอนความรู้ วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม  ห้อง 36-607

สอบเทียบโอนความรู้ วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ห้อง 36-610

-กำหนดการสอบ และอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานวิชาการและวิจัย

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10


การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ครั้งที่ 10
(10th World Environmental Education Congress : WEEC2019)
วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม
1.เอกสารโครงการ
2.กำหนดการภายในงาน

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามเอกสารแนบ ที่กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

ไทยออยล์ รับสมัครงาน 10 – 11 ส.ค. นี้ @ เซ็นทรัลโคราช

#งานหาคน #ไทยออยล์ #รับสมัครงาน
10 – 11 ส.ค. นี้ @เซ็นทรัลโคราช

หากคุณมองหาความก้าวหน้าในชีวิต 🎯
งานนี้มีคำตอบ “THAIOIL CAREER DAY 2019”
…….
เปิดรับสมัครพนักงานประจำโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ จ.ชลบุรี
👉 รับสมัคร พร้อม สัมภาษณ์ Pre-screen*
10 – 11 สิงหาคม นี้ ที่ #เซ็นทรัลพลาซาโคราช
ชั้น 1 หน้าร้าน Jaspal เวลา 10.00 – 19.00 น.

ตำแหน่งที่เราค้นหา คือ
1. วิศวกรผลิต Process Engineer ( Technologist )
คุณสมบัติ : เพศชาย หรือ หญิง ไม่จำกัดอายุ

2. พนักงานปฏิบัติการกลั่น Refinery Operator
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี

*Pre-screen สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เท่านั้น
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเร็วๆ นี้!!

***เอกสารที่ต้องเตรียมมา : Resume / สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ใบผ่านทหาร (สำหรับผู้ชาย) / รูปถ่าย 1 นิ้ว

👉 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ThaioilGroupRecruitment/

#ThaioilCareerDay2019 #ThaioilGroup #ThaioilEnergyServices #ThaioilRecruitment #ไทยออยล์

ย้อนรอยตู้เย็นน้ำมันก๊าด สู่การพัฒนาตู้เย็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต ฝีมือวิศวกรซินโครตรอนไทย

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมทีมวิศวกรซินโครตรอนไทย เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานความสำเร็จในการซ่อมแซมตู้เย็นน้ำมันก๊าด อายุกว่า 60 ปี จนสามารถนำกลับมาใช้งานได้จริง พร้อมกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะครูและนักเรียนนายร้อย จปร ชั้นปีที่ 5 เข้าชมนิทรรศการ ย้อนรอยตู้เย็นน้ำมันก๊าด จากอดีตพัฒนาสู่ปัจจุบัน พร้อมชมการสาธิตการใช้งานตู้เย็นฯ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี อีกด้วย

 

 

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด

บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในจำนวนหลายอัตรา
เพื่อเปิดโอกาสสำหรับ ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมถึงผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางานที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง
กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง
1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง
2.เจ้าหน้าที่ประจำนักงาน 3 ตำแหน่ง
3.วิศวกรประจำโรงงาน 3 ตำแหน่ง
4.พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนหลายตำแหน่ง

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รับสมัครงาน

ศูนย์สอบเทียบเปิดอบรม การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน มอก.9001:2015

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
เปิดอบรมขอเชิญผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงวิชาการทุกท่าน
เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน มอก.9001:2015”
ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ.ห้องปาริชาติ ชั้น 2 ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 )

ท่านสนใจสามารถดาว์นโหลดใบสมัครและกำหนดการสัมมนาได้ที่นี่>>>https://drive.google.com/drive/folders/1MRGfq14h_4SZRcKQofsXisz9Qv53JN7W?usp=sharingผลการสอบเทียบโอนความรู้ และผลการอบรมรายวิชา

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน รอบที่ 2
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รอบที่ 2
วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ รอบที่ 2
วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รอบที่ 2
วิชา คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน รอบที่ 2
วิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 2
วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รอบที่ 2
วิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ รอบที่ 2
วิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ รอบที่ 2
วิชา คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต NEW
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน ครั้งที่ 2 25-26 , 30 มิ.ย. 2 ก.ค. 2562

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา

ลิงค์เข้าโปรแกรม English discoveries

https://ed.engdis.com/nrru

Username = รหัสนักศึกษา (ไม่มีขีด)

Password = รหัสนักศึกษา (ไม่มีขีด)

 

คู่มือการสอบและการเข้าใช้งาน English Discoveries

https://drive.google.com/open?id=1m8lmUEA585VY7CES4nFHNNLNaz4DWug1

ลิงค์วิดีโอการสอบ Placement test


ลิงวิดีโอการใช้งาน


ทั้งนี้ทางทีมงานได้ตั้งกลุ่ม Facebook : English Discoveries rmuti ( https://m.facebook.com/groups/772286623115536?ref=share ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งประกาศกำหนดการต่างๆ เพิ่มเติม

และหากนักศึกษาสงสัยการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้อีก 2 ช่องทางคือ Line ID : @edothailand Facebook Page : edothailand

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์
การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
ทีมละไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมสมัครขอทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานเพื่อสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศไทย
ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย”
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โปสเตอร์

โครงการ “การปรับพื้นฐานการเรียนรู้” ประจำปี 2562

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัดโครงการ “การปรับพื้นฐานการเรียนรู้” สำหรับนักศึกษาประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีประธานเปิดโครงการและให้ข้อคิดกับนักศึกษา

โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย
19 มิถุนายน 2562
-วิศวกรยุคใหม่รับไทยแลนด์ 4.0 (วิทยากร : ดร.จารุพงษ์ บรรเทา)
-การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาชอบภาษาอังกฤษ และการนำภาษาอังกฤษ มาใช้ในงานวิศวกรรม (วิทยากร : ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ)

20 มิถุนายน 2562
-ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (วิทยากร : ร้อยตรีอัตพล แสงเพ็ง)

21 มิถุนายน 2562
-ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ฟิสิกส์ (วิทยากร : ร้อยตรีอัตพล แสงเพ็ง)

โดยวัตถุประสงค์
-ปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
-ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมและปรับทัศนคติในการเรียนการสอน
 

โครงการประชุม ผู้ปกครอง

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กำหนดจัดโครงการ “ประชุมผู้ปกครอง” ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
โดยได้รับเกียรติ จากท่าน รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีประธานเปิดโครงการ

 

การรายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 1)

การรายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 1)
นักศึกษาใหม่คณะบริหารฯ-วิศวะฯ
มีการต้อนรับจากรุ่นพี่สาขาต่างๆอย่างเนื่องแน่น ยกของช่วยน้องพาน้องไปลงทะเบียนเข้าหอ ณ.จุดบริการต่างๆ เป็นไปด้วยความอบอุ่น กันเอง และสำเร็จเรียบร้อย

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งแผนบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดการส่งแผนบูรณาการเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้เสนอแผนบูรณาการฯ เพื่อรองรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการนี้ จึงขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัดไดเ้ทราบและกำหนดส่งแผนบุรณาการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ค่ะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อกำหนดแผน
ดังแนบมาพร้อมนี้ ค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ปวส. ต่อ ป.ตรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ปวส. ต่อ ป.ตรี)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สามารถตรวจชื่อได้ตามลิงค์นี้นะครับ

https://drive.google.com/open?id=1-EuUDFyDZzWZIWS1h6RYMahLXjBlNulB

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมคณะในครั้งนี้ คือเพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครพนักงานของบริษัท THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ดำเนินกิจการด้านบริการอบชุบโลหะ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการขยายกิจการ และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน
โดยคณะผู้บริหารของบริษัท ได้แก่
1. กรรมการผู้จัดการ Mr.Junichi Nagai
2. ผู้จัดการทั่วไป Mr.Naoyuki Massui
3. ผู้จัดการทั่วไป ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์
4. ผู้จัดการฝ่ายผลิต นางสาวผกาวลี ปักเขมา
5. หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพและศิษย์เก่า นายธนบดี ประดิษฐ์
6. วิศวกรอาวุโส นายอาณัติ เขตชัยภูมิ
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นางสาวสรารัตน์ สุทธิเจริญ
ในการนี้ คณะผู้บริหารของบริษัท ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของอาจารย์ตามห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการอบชุบโลหะ การเชื่อม การฉีดแม่พิมพ์พลาสติก เป็นต้น

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ นำ วทน. สู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนด้วยระบบ CMO และ GMAP รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่น GHP  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งดำเนินงานโดยสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ในการนี้ คณบดี ได้มอบใบอนุญาตผลิตอาหารแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริก โดยมี นางละมัย บุญนอก ประธานกลุ่มแปรรูปพริก อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะอนุกรรมการ ดังนี้
– รองศาสตราจารย์เกษม เพชรเกตุ
– รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์
– รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
– คุณพิมพ์ณดา นกหรั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

1. อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ
นางสาวพัชชาพร พลชนะ
นายภานุมาส เรืองทิพย์

2. อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น
ด้านวิจัย 

ดร.พีรวัส คงสง
ดร.รตินันท์ เหลือมพล

     ด้านสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ริทินโย

3.อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน
ผศ.ดร.จักษดา ธำรงวุฒิ

4.นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น
นายณฐนนท์ บุญสินธุ์

5.กลุ่มผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
นางสาวรัชนก ซอสูงเนิน

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

-วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

-วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

-วิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ

-วิชา คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 

-วิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 

-วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

-วิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-วิชาภาษาไทย

-วิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ห้อง 36-610

-กำหนดการสอบ และอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานวิชาการและวิจัย

 

ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation)

ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   จังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งสถาบันเครือข่ายเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation)  ประกอบด้วยหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักของสถาบันฯ เพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้มีความพร้อมรองรับความเจริญและสอดคล้องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบาลที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

ตารางการอบรมเทียบโอน ปีการศึกษา 2561
1.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication
2.ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)
3.ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Quality Development)
5.คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
6.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Science and Modern Technology)
7.วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Science for Health)
8.Social Dynamics and Happy Living
9.กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Sport and Recreation for Health)
10.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 22 ตุลาคม 2561  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-036-205,04-036-201,03-407-076-201  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 25 ตุลาคม 2561  เวลา  15.00 – 18.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101,03-407-060-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

 

วันเสาร์ดี  ที่ 27 ตุลาคม 2561  เวลา  09.00 – 11.00 น.

รหัสวิชา  03-407-100-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-610

 

วันจันทร์  ที่ 29 ตุลาคม 2561  เวลา  09.00 – 11.00 น.

รหัสวิชา  03-407-050-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

ห้องสอบ 36-806

ตารางคุมสอบปลายภาค 1-2561

 

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (AICA)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดู งาน ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (AICA) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561

เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.qa/Account/Login

สามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่  3 กันยายน 2561 – 6 พฤศจิกายน 261

***หากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการเรียนการสอน จะไม่สามารถดูเกรดได้***

แผนกงานวิชาการและวิจัย บรรยายให้ความรู้เรื่อง “เส้นทางสู่อาชีพวิศวกร” เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์แนะแนว” โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

นายจารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล วรพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาหลักสูตร แผนกงานวิชาการและวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เส้นทางสู่อาชีพวิศวกร” เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ในกิจกรรม “สัปดาห์แนะแนว” ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 20 สิงหาคม 2561  เวลา  17.00 – 19.00 น.

รหัสวิชา  03-407-100-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-304
-ห้องสอบ 36-306
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-610

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 23 สิงหาคม 2561  เวลา  15.00 -17.00 น.

รหัสวิชา  03-407-050-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-304
-ห้องสอบ 36-306
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-607
-ห้องสอบ 36-610
-ห้องสอบ 36-806

 

วันศุกร์  ที่ 24 สิงหาคม 2561  เวลา  09.00 – 12.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101,03-407-060-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-304
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-607
-ห้องสอบ 36-610

ตารางคุมสอบกลางภาค 1-2561

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย คุณสุชานนท์ โนนยะโส ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรม 7ส งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานด้านบริหารงานบุคคล ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ อ่อนน้อม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะให้การต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ รศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลคะแนนประเมินประจำปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน การดำเนินงานระดับดี

ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561

นักศึกษาที่สอบผ่าน ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบผ่าน  รายวิชาละ 300 บาท (ชำระเงินเฉพาะรายวิชาที่สอบผ่าน เท่านั้น) 

รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะ หรือสาขาวิชาที่สังกัด พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2561

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมและส่งใบเสร็จรับเงินตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเทียบโอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผนกงานวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2)

ผลสอบเทียบโอนผลความรู้วิชาศึกษาทั่วไป

 

 

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบ ให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
หากตารางสอบของนักศึกษาคนใดตรงกับรายวิชาอื่น ให้ติดต่อได้ที่คุณณวรพร คำกิ่ง สำนักศึกษาทั่วไป (อาคาร 35 ชั้น)

9. AME.61231 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
10. CE.61231A สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
11. CE.61231B สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
12. CPE.61231 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
13. EE.61231 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
14. EEE.61231A สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
15. EEE.61231B สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
16. IE.61241 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
17.IE.61231 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
18. ME.61231A สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
19. ME.61231B สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
20. TE.61231 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
21. TDE.61231 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิ
ตารางสอบ เทียบโอน รอบ 2 (27-29 มิ.ย.61)

ประกาศ ผลการสอบเทียบโอนความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาที่สอบผ่าน ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบผ่าน  รายวิชาละ 300 บาท (ชำระเงินเฉพาะรายวิชาที่สอบผ่าน เท่านั้น) 

รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะ หรือสาขาวิชาที่สังกัด พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด

ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2561

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมและส่งใบเสร็จรับเงินตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเทียบโอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  แผนกงานวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2)

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3. คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
5. ทักษะการรู้สารสนเทศ
6. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
9. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.qa/Account/Login

สามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่  7 พฤษภาคม 2561 – 8 มิถุนายน 2561

***หากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการเรียนการสอน จะไม่สามารถดูเกรดได้***

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบ ให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด

หากนักศึกษาคนใดไม่มีผลการเทียบโอนผลการเรียน ในรอบที่ 1 ให้ตรวจสอบผลการเทียบโอนผลการเรียน ได้อีกครั้ง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.61231A
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.61231B
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ TDE.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม TE.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า EE.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา CE.61231A
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา CE.61231B
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.61231A
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.61231B
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IE.61231

ตารางสอบเทียบโอนความรู้วิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. โดยคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส รายชื่อดังนี้
1. อาจารย์ชาตยา นิลพลับ
2. อาจารย์สุกัญญา นิลม่วง
3. คุณปวีณา ปิตคุณ

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน (ปวส. ต่อ ป.ตรี)

ให้ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียนประจำปีการศึกษา2561_สำหรับนักศึกษา.pdf

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ สาขาการแข่งขัน สาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ผลการแข่งขันคือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือคนตาบอดให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมมราชูปถัมภ์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้มอบโปรเจ็คนักศึกษา สื่อการเรียนรู้อุปกรณ์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือคนตาบอด โดยนักศึกษาและอาจารย์ ได้ทำโปรเจ็คขึ้นมา 3 ชิ้น คือ
1) ระบบเรียนรู้อักษรเบรลล์
2) เครื่องสอนการพิมพ์อักษรเบรลล์
3) แผนที่นำทางสำนักหอสมุดเบญญาลัย
ซึ่งได้มอบให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมมราชูปถัมภ์

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

LOGO EA

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 12 มีนาคม 2561  เวลา  09.00 – 11.00 น.

รหัสวิชา  04-036-205,04-036-201  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

วันพุธ  ที่ 14 มีนาคม 2561  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

ห้องสอบ 15-301

ห้องสอบ 15-401

ห้องสอบ 15-402

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

 วันพฤหัสบดี  ที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา  13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

วันศุกร์  ที่ 16 มีนาคม 2561  เวลา  09.00 -11.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

ตารางคุมสอบปลายภาค 2-2560ตารางสอบปลายภาค 2- 2560_001

ประกาศ สอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 2-2560_001

ประกาศ สอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 2-2560_002

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”
กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 36
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
6. ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
7. ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร มหาวิทยาลัยบูรพา
8. นายประทีป ตันติพงศ์ บริษัท เอฟไอทีที จำกัด
9. นายนภดล อ่อนจังหรีด บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอวิส (จำกัด)
10. นายนรภัทร จันทนิภามาศ บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (๒๐๐๐) จำกัด
11. นายสายัณห์ ปล้องงูเหลือม บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

IMG_5331 IMG_5332 IMG_5335 IMG_5337 IMG_5338 IMG_5341 IMG_5342 IMG_5343 IMG_5358

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

1 2 2-1 3 4 5 6 7 7-1 7-2 8-1 8-2 8-3 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่  29 – 31  มกราคม  2561

 

  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายศักดิ์สิทธิ์          พันทวี      

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายกรรพล ปิ่นกำลัง , นายธีรวัฒน์  พูนผล  ,นายสราวุฒิ ชนะน้อย

  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการทำความเย็นและการปรับอากาศ

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายนพรัตน์           อมัติรัตน์        

         ผู้เข้าแข่งขัน  นายสุวัฒนา  ทินราช , นายสุรศักดิ์  ใจเที่ยง

  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายเมที               สุขขี             

         ผู้เข้าแข่งขัน  นายปริญญา  กุกสันเทียะ , นายรัตนพล  ต้อนครบุรี

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                    นายศักดิ์สิทธิ์          พันทวี   

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายจิรวัฒน์           เกษร

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันออกแบบและสร้างระบบ IoT ในหัวข้อ Eary warning of disasters

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายธรรมกร           ครองไตรภพ    

         ผู้เข้าแข่งขัน    นายรังสิมันตุ์  ชาญพล , นายเสฎฐวุฒิ  สืบปรุ ,  นายอนุพนธ์  มูลหลวง,  นายพงศ์พันธ์  ปูนขุนทด

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายจัตุพล             ป้องกัน          

         ผู้เข้าแข่งขัน  นายกฤษกร   ปริชัยยะ ,นายธีรัตน์  รอดจันทร์พะเนา

  1. รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ (3D Modeling)

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายสุรเดช             สินจะโป๊ะ       

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายอนุสรณ์   ไตรสูงเนิน ,  นายชัยณรงค์   สีมาวรพงศ์พันธุ์

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขัน CNC งานกัด และงานกลึง

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายสุรศักดิ์            มะธิโตปะนำ    

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายภัควัฒน์    ใจโชติ , นายณัฐพล    เหงขุนทด

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น  คอกพิมาย   

         ผู้เข้าแข่งขัน    นายณัฐภัทร   แก้ววิจิตร ,  นางสาวแพรวา    สุนทรวีราทักษ์

ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0001 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0002 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0003 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0004 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0005 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0006 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0007 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0008 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0009 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0010 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0011 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0012 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0013 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0014 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0016 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0017 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0018 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0019 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0020 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0021 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0023

 

สภาวิศวกรรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สภาวิศวกรรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประกอบวิชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2560  ถึงปีการศึกษา 2564

IMG_0558 IMG_0560 กว.หลักสูตรการผลิต_๑๘๐๑๒๙_0013

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคนิคการเคลือบผิวชั้นสูง ในโลหะที่ใช้ในรางรถไฟ จากศาสตราจารย์ Dawei Zhang Seminar และศาสตราจารย์ Poster Wei Liu

เมื่อวันที่ วันที่ 22 มกราคม 2561  ศาสตราจารย์ ดร.Dawei Zhang Seminar, ศาสตราจารย์ ดร.Poster Wei Liu  จาก University of Science and Technology Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย ดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวิจัย พร้อมกันนี้ได้บรรยายเรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคนิคการเคลือบผิวชั้นสูง ในโลหะที่ใช้ในรางรถไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์งานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับ ร่วมรับฟังการบรรยายและหารือแนวทางการวิจัยร่วมกันในอนาคตต่อไป

วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0023 วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0024 วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0026 วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0027 วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0040 วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0071

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผ่นประชาสัมพันธ์_กำหนดการ ป.โท 1

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สมควรได้รับการยกย่อง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 วันที่ 18 มกราคม 2561

– บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ

– อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน

– นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น

– ผู้นำนักศึกษา

วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0007 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0008 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0009 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0013 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0014 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0015 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0023 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0025 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0027 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0028

แผนกงานวิชาการและวิจัย สำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 16 – 17 มกราคม 2561 แผนกงานวิชาการและวิจัย เดินทางสำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าในแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ในปี 2562  โดยวันที่ 16 มกราคม 2561 ออกสำรวจความต้องการของชุมชน บ้านพะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา และวันที่ 17 มกราคม 2561 สำรวจความต้องการของชุมชน ณ บ้านดอนสระจันทร์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลงพิณ  เพียรภูมิพงศ์  ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ  ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชน เป็นอย่างดี

บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0001 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0002 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0003 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0004 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0005 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0006 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0007 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0008 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0009 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0001 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0002 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0003 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0004 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0005 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0006 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0007

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลหนัก เพื่อขอรับรองในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมานิตย์   กู้ธนพัฒน์  กรรมการสภาวิศวกร พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ทวาโรจน์ ,นายอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และคณโชติกา ทยากรโกสิน ได้ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก เพื่อขอรับรองในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการ และนำคณะคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ

HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0001 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0004 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0008 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0009 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0012 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0014 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0018 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0020 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0021

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

LOGO EA

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 8 มกราคม 2561  เวลา  13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-304
-ห้องสอบ 36-306
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-607
-ห้องสอบ 36-610

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 11 มกราคม 2561  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

-ห้องสอบ 15-301
-ห้องสอบ 15-401
-ห้องสอบ 15-402
-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-304
-ห้องสอบ 36-306
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-607
-ห้องสอบ 36-610

 

วันศุกร์  ที่ 12 มกราคม 2561  เวลา  09.00 -11.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-607
-ห้องสอบ 36-610

ตารางคุมสอบกลางภาค 2-2560

ตารางสอบกลางภาค 2- 2560_001 ประกาศ สอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 2-2560_001 ประกาศ สอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 2-2560_002

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปี 2561 (TCAS) รอบที่ 1/1 ระดับปริญญาตรี ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse กับ ทปอ

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปี 2561 (TCAS) รอบที่ 1/1 ระดับปริญญาตรี ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse กับ ทปอ

ตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560

ที่เว็บไซต์  http://tcas.cupt.net/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th

โทร 044233000 ต่อ 2730

 LOGO EA

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วย การพัฒนาการจัดการศึกษา งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วย การพัฒนาการจัดการศึกษา งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา

ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร,  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิผล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

S__36962311 S__36962312 S__36962313 S__36962314 S__36962315

บริษัทซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ Ethernet เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้กับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ Ethernet เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จากบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณชลเขต จงไพศาล รักษาการผู้อำนวยการ โครงข่ายส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็นตัวแทนส่งมอบในครั้งนี้

1 2 3 4

ประกาศผลการอบรมรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ เมื่อเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560

LOGO EA

นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ให้ชำระค่าธรรมเนียม ได้ที่กองคลัง อาคาร 19 ชั้น 2 รายวิชาละ 300 บาท (เฉพาะรายวิชาที่อบรมผ่านเท่านั้น) รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่สำนักงานคณบดี (อาคาร 36 ชั้น 2) หรือสาขาวิชาที่สังกัด และส่งใบเสร๋จรับเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด ชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษา ไม่ประสงค์จะเทียบโอนนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่**

1. ผลการอบรมวิชา Mathematics and Statistics for Daily Life

2. ผลการอบรมวิชา Life and Environment

3. ผลการอบรมวิชา science and Modern Technology

4. ผลการอบรมวิชา Basic Enginering Training

5. ผลการอบรมวิชา Life and Social Development

6. ผลการอบรมวิชา Sport and Recreation for Health

7. ผลการอบรมวิชา Science for Health

8. ผลการอบรมวิชา Thai for Communication

9. ผลการอบรมวิชา Human Value

10. ผลการอบรมวิชา Information Literacy Skills

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. โดยผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส อาจารย์ชาตยา   นิลพลับ  อาจารย์วนิดา  พลศรี และคุณปวีณา   ปิตคุณ

7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0005 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0032 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0036 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0048 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0065 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0081 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0088 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0102 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0105 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0106

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงานราตรีคืนสู่เหย้า “60 ปี เทคโนตะโกราย” 25 พฤศจิกายน 2560

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในงานราตรีคืนสู่เหย้า “60 ปี เทคโนตะโกราย” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
_MG_9696

_MG_9697

_MG_9698

_MG_9699

_MG_9830

_MG_9831

_MG_9832

_MG_9833

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 พ.ย. 60 (เช้า) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

120171121-MCT02-AM102 120171121-PR06-AM-012 120171121-PR06-AM-013 120171121-PR06-AM-014 120171121-PR06-AM-016 120171121-PR06-AM-018 120171121-PR06-AM-020 120171121-PR06-AM-021 120171121-PR06-AM-026 120171121-PR06-AM-075 120171121-PR08-AM-00220171121-MCT02-AM05720171121-MCT02-AM09920171121-PR06-AM-02920171121-PR06-AM-03020171121-PR06-AM-03220171121-PR06-AM-03620171121-PR06-AM-04120171121-PR06-AM-04220171121-PR06-AM-04420171121-PR06-AM-04620171121-PR06-AM-04820171121-PR06-AM-04920171121-PR06-AM-05020171121-PR06-AM-05220171121-PR06-AM-07320171121-PR06-AM-08420171121-PR06-AM-08720171121-PR06-AM-08820171121-PR08-AM-00420171121-PR08-AM-00620171121-PR08-AM-00720171121-PR08-AM-00820171121-PR08-AM-00920171121-PR08-AM-01020171121-PR08-AM-01120171121-PR08-AM-01220171121-PR08-AM-01320171121-PR08-AM-01420171121-PR08-AM-01520171121-PR08-AM-016 (1)20171121-PR08-AM-01620171121-PR08-AM-01720171121-PR08-AM-018

ภาพบบรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มทร.ธัญบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

ภาพบบรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มทร.ธัญบุรี

วัที่ 19 พฤศจิกายน 2560

20171119_๑๗๑๑๒๒_0021 20171119_๑๗๑๑๒๒_0022 20171119_๑๗๑๑๒๒_0023 20171119_๑๗๑๑๒๒_0024 20171119_๑๗๑๑๒๒_0025 20171119_๑๗๑๑๒๒_0026 20171119_๑๗๑๑๒๒_0028 20171119_๑๗๑๑๒๒_0029 20171119_๑๗๑๑๒๒_0030 20171119_๑๗๑๑๒๒_0031 20171119_๑๗๑๑๒๒_0032 20171119_๑๗๑๑๒๒_0033 20171119_๑๗๑๑๒๒_0034 20171119_๑๗๑๑๒๒_0035 20171119_๑๗๑๑๒๒_0036 20171119_๑๗๑๑๒๒_0037 20171119_๑๗๑๑๒๒_0038 20171119_๑๗๑๑๒๒_0039 20171119_๑๗๑๑๒๒_0040 20171119_๑๗๑๑๒๒_0041 20171119_๑๗๑๑๒๒_0042 20171119_๑๗๑๑๒๒_0043 20171119_๑๗๑๑๒๒_0044 20171119_๑๗๑๑๒๒_0045 20171119_๑๗๑๑๒๒_0046 20171119_๑๗๑๑๒๒_0047 20171119_๑๗๑๑๒๒_0051 20171119_๑๗๑๑๒๒_0052 20171119_๑๗๑๑๒๒_0053 20171119_๑๗๑๑๒๒_0054 20171119_๑๗๑๑๒๒_0055 20171119_๑๗๑๑๒๒_0056 20171119_๑๗๑๑๒๒_0057 20171119_๑๗๑๑๒๒_0058 20171119_๑๗๑๑๒๒_0062 20171119_๑๗๑๑๒๒_0063 20171119_๑๗๑๑๒๒_0064 20171119_๑๗๑๑๒๒_0077 20171119_๑๗๑๑๒๒_0080 20171119_๑๗๑๑๒๒_0081 20171119_๑๗๑๑๒๒_0082 20171119_๑๗๑๑๒๒_0083 20171119_๑๗๑๑๒๒_0084 20171119_๑๗๑๑๒๒_0085 20171119_๑๗๑๑๒๒_0086 20171119_๑๗๑๑๒๒_0088 20171119_๑๗๑๑๒๒_0091 20171119_๑๗๑๑๒๒_0092 20171119_๑๗๑๑๒๒_0097 20171119_๑๗๑๑๒๒_0098 20171119_๑๗๑๑๒๒_0099 20171119_๑๗๑๑๒๒_0100 20171119_๑๗๑๑๒๒_0101 20171119_๑๗๑๑๒๒_0104 20171119_๑๗๑๑๒๒_0105 20171119_๑๗๑๑๒๒_0106 20171119_๑๗๑๑๒๒_0107 20171119_๑๗๑๑๒๒_0108 20171119_๑๗๑๑๒๒_0109 20171119_๑๗๑๑๒๒_0110 20171119_๑๗๑๑๒๒_0112 20171119_๑๗๑๑๒๒_0113 20171119_๑๗๑๑๒๒_0115 20171119_๑๗๑๑๒๒_0117 20171119_๑๗๑๑๒๒_0118 20171119_๑๗๑๑๒๒_0120 20171119_๑๗๑๑๒๒_0121 20171119_๑๗๑๑๒๒_0123 20171119_๑๗๑๑๒๒_0126 20171119_๑๗๑๑๒๒_0133 20171119_๑๗๑๑๒๒_0134 20171119_๑๗๑๑๒๒_0135 20171119_๑๗๑๑๒๒_0136 20171119_๑๗๑๑๒๒_0138 20171119_๑๗๑๑๒๒_0139 20171119_๑๗๑๑๒๒_0140 20171119_๑๗๑๑๒๒_0141 20171119_๑๗๑๑๒๒_0142 20171119_๑๗๑๑๒๒_0143 20171119_๑๗๑๑๒๒_0144 20171119_๑๗๑๑๒๒_0146 20171119_๑๗๑๑๒๒_0147 20171119_๑๗๑๑๒๒_0148 20171119_๑๗๑๑๒๒_0149 20171119_๑๗๑๑๒๒_0150 20171119_๑๗๑๑๒๒_0151 20171119_๑๗๑๑๒๒_0152 20171119_๑๗๑๑๒๒_0153 20171119_๑๗๑๑๒๒_0154 20171119_๑๗๑๑๒๒_0155 20171119_๑๗๑๑๒๒_0156 20171119_๑๗๑๑๒๒_0157 20171119_๑๗๑๑๒๒_0158 20171119_๑๗๑๑๒๒_0159 20171119_๑๗๑๑๒๒_0160 20171119_๑๗๑๑๒๒_0161 20171119_๑๗๑๑๒๒_0162 20171119_๑๗๑๑๒๒_0163 20171119_๑๗๑๑๒๒_0164 20171119_๑๗๑๑๒๒_0165 20171119_๑๗๑๑๒๒_0166 20171119_๑๗๑๑๒๒_0167 20171119_๑๗๑๑๒๒_0168 20171119_๑๗๑๑๒๒_0169 20171119_๑๗๑๑๒๒_0170 20171119_๑๗๑๑๒๒_0171 20171119_๑๗๑๑๒๒_0172 20171119_๑๗๑๑๒๒_0173 20171119_๑๗๑๑๒๒_0174 20171119_๑๗๑๑๒๒_0175 20171119_๑๗๑๑๒๒_0176 20171119_๑๗๑๑๒๒_0177 20171119_๑๗๑๑๒๒_0178 20171119_๑๗๑๑๒๒_0179 20171119_๑๗๑๑๒๒_0180 20171119_๑๗๑๑๒๒_0181 20171119_๑๗๑๑๒๒_0182 20171119_๑๗๑๑๒๒_0183 20171119_๑๗๑๑๒๒_0184 20171119_๑๗๑๑๒๒_0185 20171119_๑๗๑๑๒๒_0186 20171119_๑๗๑๑๒๒_0187 20171119_๑๗๑๑๒๒_0188 20171119_๑๗๑๑๒๒_0189 20171119_๑๗๑๑๒๒_0190 20171119_๑๗๑๑๒๒_0191 20171119_๑๗๑๑๒๒_0192 20171119_๑๗๑๑๒๒_0193 20171119_๑๗๑๑๒๒_0194 20171119_๑๗๑๑๒๒_0195 20171119_๑๗๑๑๒๒_0196 20171119_๑๗๑๑๒๒_0197 20171119_๑๗๑๑๒๒_0198 20171119_๑๗๑๑๒๒_0199 20171119_๑๗๑๑๒๒_0200 20171119_๑๗๑๑๒๒_0201 20171119_๑๗๑๑๒๒_0202 20171119_๑๗๑๑๒๒_0203 20171119_๑๗๑๑๒๒_0204 20171119_๑๗๑๑๒๒_0205 20171119_๑๗๑๑๒๒_0206 20171119_๑๗๑๑๒๒_0207 20171119_๑๗๑๑๒๒_0208 20171119_๑๗๑๑๒๒_0209 20171119_๑๗๑๑๒๒_0210 20171119_๑๗๑๑๒๒_0211 20171119_๑๗๑๑๒๒_0212 20171119_๑๗๑๑๒๒_0213 20171119_๑๗๑๑๒๒_0214 20171119_๑๗๑๑๒๒_0215 20171119_๑๗๑๑๒๒_0216 20171119_๑๗๑๑๒๒_0217 20171119_๑๗๑๑๒๒_0218 20171119_๑๗๑๑๒๒_0219 20171119_๑๗๑๑๒๒_0220 20171119_๑๗๑๑๒๒_0221 20171119_๑๗๑๑๒๒_0222

 

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “I love Techno Takorai” เนื่องในงานครบรอบ ๖๐ ปีเทคโนตะโกราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “I love Techno Takorai”

ชิงโล่เกียรติยศจาก ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานมูลค่า ๒๑,๕๐๐ บาท

เปิดรับสมัครวันที่ ๒๔ ตุลาคม ถึง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ ๒๒พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประกาศผลการ ประกวดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmuti.ac.th และ https://www.facebook.com/RMUTI.PR/

โปสเตอร์_001

ใบสมัครประกวดภาพถ่าย

รายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย PR