ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบ รายชื่อนักศึกษา/ รหัสวิชา/ วันที่สอบ/ ช่วงเวลาที่สอบ/ รหัสเข้าสอบ/ เวลาในการสอบ
สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ shorturl.at/DIJO2

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบ ให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด หากตารางสอบของนักศึกษาคนใดตรงกับรายวิชาอื่น ให้ติดต่อได้ที่คุณธนาภรณ์ กระพี้นอก เบอร์โทร 09-5762-7360 สำนักศึกษาทั่วไป (อาคาร 35 ชั้น2)

ตารางสอบสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ1)
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CE.63231A)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CE.63231B)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE.63231)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EEE.63231A)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EEE.63231B)
6. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (TE.63231)
7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE.63231)
8. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE.63231
9. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME.63231A)
10. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME.63231B
11. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก HVE.63231
12. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (AME.63231)
13. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (MCE.63231)
14. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE.63231) 
15. สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (RAE.63231) 
16. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (TDE.63231)

หมายเหตุ : ช่องว่าง
กรณีที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ยื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา ก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 คือ ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม โดยตรวจสอบรายชื่อวิชาที่จะต้องเข้าอบรม ซึ่งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

กรณีที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ยื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2563 ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอน รอบที่ 2 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผ่าน www.ea.rmuti.ac.th (หากนักศึกษาท่านใดไม่จัดส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาจะไม่สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอเทียบโอนภายหลังได้ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน เท่านั้น)
***นักศึกษายื่นใบแสดงผลการเรียนไปที่ e-mail : anchalee_jin@windowslive.com ***

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ พื้นที่แต่ละสาขาและหน่วยงานรับผิดชอบ โดยพร้อมเพียงกัน

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

-อบรมวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

-อบรมวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

-อบรมวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ

-อบรมวิชา คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 

-อบรมวิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 

-อบรมวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

-อบรมวิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-อบรมวิชาภาษาไทย

-อบรมวิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

-สอบเทียบโอนความรู้ วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม  ห้อง 36-607

สอบเทียบโอนความรู้ วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ห้อง 36-610

-กำหนดการสอบ และอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานวิชาการและวิจัย

 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา

ลิงค์เข้าโปรแกรม English discoveries

https://ed.engdis.com/nrru

Username = รหัสนักศึกษา (ไม่มีขีด)

Password = รหัสนักศึกษา (ไม่มีขีด)

 

คู่มือการสอบและการเข้าใช้งาน English Discoveries

https://drive.google.com/open?id=1m8lmUEA585VY7CES4nFHNNLNaz4DWug1

ลิงค์วิดีโอการสอบ Placement test


ลิงวิดีโอการใช้งาน


ทั้งนี้ทางทีมงานได้ตั้งกลุ่ม Facebook : English Discoveries rmuti ( https://m.facebook.com/groups/772286623115536?ref=share ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งประกาศกำหนดการต่างๆ เพิ่มเติม

และหากนักศึกษาสงสัยการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้อีก 2 ช่องทางคือ Line ID : @edothailand Facebook Page : edothailand

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมคณะในครั้งนี้ คือเพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครพนักงานของบริษัท THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ดำเนินกิจการด้านบริการอบชุบโลหะ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการขยายกิจการ และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน
โดยคณะผู้บริหารของบริษัท ได้แก่
1. กรรมการผู้จัดการ Mr.Junichi Nagai
2. ผู้จัดการทั่วไป Mr.Naoyuki Massui
3. ผู้จัดการทั่วไป ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์
4. ผู้จัดการฝ่ายผลิต นางสาวผกาวลี ปักเขมา
5. หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพและศิษย์เก่า นายธนบดี ประดิษฐ์
6. วิศวกรอาวุโส นายอาณัติ เขตชัยภูมิ
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นางสาวสรารัตน์ สุทธิเจริญ
ในการนี้ คณะผู้บริหารของบริษัท ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของอาจารย์ตามห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการอบชุบโลหะ การเชื่อม การฉีดแม่พิมพ์พลาสติก เป็นต้น

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ นำ วทน. สู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนด้วยระบบ CMO และ GMAP รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่น GHP  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งดำเนินงานโดยสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ในการนี้ คณบดี ได้มอบใบอนุญาตผลิตอาหารแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริก โดยมี นางละมัย บุญนอก ประธานกลุ่มแปรรูปพริก อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะอนุกรรมการ ดังนี้
– รองศาสตราจารย์เกษม เพชรเกตุ
– รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์
– รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
– คุณพิมพ์ณดา นกหรั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

1. อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ
นางสาวพัชชาพร พลชนะ
นายภานุมาส เรืองทิพย์

2. อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น
ด้านวิจัย 

ดร.พีรวัส คงสง
ดร.รตินันท์ เหลือมพล

     ด้านสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ริทินโย

3.อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน
ผศ.ดร.จักษดา ธำรงวุฒิ

4.นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น
นายณฐนนท์ บุญสินธุ์

5.กลุ่มผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
นางสาวรัชนก ซอสูงเนิน

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาชีพเฉพาะ

-วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

-วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

-วิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ

-วิชา คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 

-วิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 

-วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

-วิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-วิชาภาษาไทย

-วิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ห้อง 36-610

-กำหนดการสอบ และอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานวิชาการและวิจัย

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและที่มีสิทธิ์เข้าอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

ตารางการอบรมเทียบโอน ปีการศึกษา 2561
1.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication
2.ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)
3.ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Quality Development)
5.คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
6.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Science and Modern Technology)
7.วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Science for Health)
8.Social Dynamics and Happy Living
9.กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Sport and Recreation for Health)
10.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 22 ตุลาคม 2561  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-036-205,04-036-201,03-407-076-201  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 25 ตุลาคม 2561  เวลา  15.00 – 18.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101,03-407-060-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

 

วันเสาร์ดี  ที่ 27 ตุลาคม 2561  เวลา  09.00 – 11.00 น.

รหัสวิชา  03-407-100-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-610

 

วันจันทร์  ที่ 29 ตุลาคม 2561  เวลา  09.00 – 11.00 น.

รหัสวิชา  03-407-050-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

ห้องสอบ 36-806

ตารางคุมสอบปลายภาค 1-2561

 

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (AICA)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดู งาน ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (AICA) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561

เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.qa/Account/Login

สามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่  3 กันยายน 2561 – 6 พฤศจิกายน 261

***หากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการเรียนการสอน จะไม่สามารถดูเกรดได้***

แผนกงานวิชาการและวิจัย บรรยายให้ความรู้เรื่อง “เส้นทางสู่อาชีพวิศวกร” เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์แนะแนว” โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

นายจารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล วรพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาหลักสูตร แผนกงานวิชาการและวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เส้นทางสู่อาชีพวิศวกร” เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ในกิจกรรม “สัปดาห์แนะแนว” ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 20 สิงหาคม 2561  เวลา  17.00 – 19.00 น.

รหัสวิชา  03-407-100-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-304
-ห้องสอบ 36-306
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-610

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 23 สิงหาคม 2561  เวลา  15.00 -17.00 น.

รหัสวิชา  03-407-050-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-304
-ห้องสอบ 36-306
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-607
-ห้องสอบ 36-610
-ห้องสอบ 36-806

 

วันศุกร์  ที่ 24 สิงหาคม 2561  เวลา  09.00 – 12.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101,03-407-060-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-304
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-607
-ห้องสอบ 36-610

ตารางคุมสอบกลางภาค 1-2561

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย คุณสุชานนท์ โนนยะโส ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรม 7ส งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานด้านบริหารงานบุคคล ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ อ่อนน้อม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะให้การต้อนรับ

ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561

นักศึกษาที่สอบผ่าน ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบผ่าน  รายวิชาละ 300 บาท (ชำระเงินเฉพาะรายวิชาที่สอบผ่าน เท่านั้น) 

รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะ หรือสาขาวิชาที่สังกัด พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2561

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมและส่งใบเสร็จรับเงินตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเทียบโอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผนกงานวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2)

ผลสอบเทียบโอนผลความรู้วิชาศึกษาทั่วไป

 

 

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบ ให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
หากตารางสอบของนักศึกษาคนใดตรงกับรายวิชาอื่น ให้ติดต่อได้ที่คุณณวรพร คำกิ่ง สำนักศึกษาทั่วไป (อาคาร 35 ชั้น)

9. AME.61231 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
10. CE.61231A สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
11. CE.61231B สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
12. CPE.61231 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
13. EE.61231 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
14. EEE.61231A สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
15. EEE.61231B สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
16. IE.61241 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
17.IE.61231 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
18. ME.61231A สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
19. ME.61231B สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
20. TE.61231 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
21. TDE.61231 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิ
ตารางสอบ เทียบโอน รอบ 2 (27-29 มิ.ย.61)

ประกาศ ผลการสอบเทียบโอนความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาที่สอบผ่าน ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบผ่าน  รายวิชาละ 300 บาท (ชำระเงินเฉพาะรายวิชาที่สอบผ่าน เท่านั้น) 

รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะ หรือสาขาวิชาที่สังกัด พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด

ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2561

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมและส่งใบเสร็จรับเงินตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเทียบโอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  แผนกงานวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2)

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3. คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
5. ทักษะการรู้สารสนเทศ
6. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
9. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.qa/Account/Login

สามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่  7 พฤษภาคม 2561 – 8 มิถุนายน 2561

***หากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการเรียนการสอน จะไม่สามารถดูเกรดได้***

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบ ให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด

หากนักศึกษาคนใดไม่มีผลการเทียบโอนผลการเรียน ในรอบที่ 1 ให้ตรวจสอบผลการเทียบโอนผลการเรียน ได้อีกครั้ง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.61231A
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.61231B
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ TDE.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม TE.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า EE.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.61231
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา CE.61231A
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา CE.61231B
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.61231A
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEE.61231B
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IE.61231

ตารางสอบเทียบโอนความรู้วิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 1

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน (ปวส. ต่อ ป.ตรี)

ให้ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียนประจำปีการศึกษา2561_สำหรับนักศึกษา.pdf

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือคนตาบอดให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมมราชูปถัมภ์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้มอบโปรเจ็คนักศึกษา สื่อการเรียนรู้อุปกรณ์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือคนตาบอด โดยนักศึกษาและอาจารย์ ได้ทำโปรเจ็คขึ้นมา 3 ชิ้น คือ
1) ระบบเรียนรู้อักษรเบรลล์
2) เครื่องสอนการพิมพ์อักษรเบรลล์
3) แผนที่นำทางสำนักหอสมุดเบญญาลัย
ซึ่งได้มอบให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมมราชูปถัมภ์

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

LOGO EA

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 12 มีนาคม 2561  เวลา  09.00 – 11.00 น.

รหัสวิชา  04-036-205,04-036-201  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

วันพุธ  ที่ 14 มีนาคม 2561  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

ห้องสอบ 15-301

ห้องสอบ 15-401

ห้องสอบ 15-402

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

 วันพฤหัสบดี  ที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา  13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

วันศุกร์  ที่ 16 มีนาคม 2561  เวลา  09.00 -11.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

ตารางคุมสอบปลายภาค 2-2560ตารางสอบปลายภาค 2- 2560_001

ประกาศ สอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 2-2560_001

ประกาศ สอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 2-2560_002

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”
กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 36
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
6. ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
7. ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร มหาวิทยาลัยบูรพา
8. นายประทีป ตันติพงศ์ บริษัท เอฟไอทีที จำกัด
9. นายนภดล อ่อนจังหรีด บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอวิส (จำกัด)
10. นายนรภัทร จันทนิภามาศ บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (๒๐๐๐) จำกัด
11. นายสายัณห์ ปล้องงูเหลือม บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

IMG_5331 IMG_5332 IMG_5335 IMG_5337 IMG_5338 IMG_5341 IMG_5342 IMG_5343 IMG_5358

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

1 2 2-1 3 4 5 6 7 7-1 7-2 8-1 8-2 8-3 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่  29 – 31  มกราคม  2561

 

  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายศักดิ์สิทธิ์          พันทวี      

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายกรรพล ปิ่นกำลัง , นายธีรวัฒน์  พูนผล  ,นายสราวุฒิ ชนะน้อย

  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการทำความเย็นและการปรับอากาศ

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายนพรัตน์           อมัติรัตน์        

         ผู้เข้าแข่งขัน  นายสุวัฒนา  ทินราช , นายสุรศักดิ์  ใจเที่ยง

  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายเมที               สุขขี             

         ผู้เข้าแข่งขัน  นายปริญญา  กุกสันเทียะ , นายรัตนพล  ต้อนครบุรี

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                    นายศักดิ์สิทธิ์          พันทวี   

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายจิรวัฒน์           เกษร

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันออกแบบและสร้างระบบ IoT ในหัวข้อ Eary warning of disasters

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายธรรมกร           ครองไตรภพ    

         ผู้เข้าแข่งขัน    นายรังสิมันตุ์  ชาญพล , นายเสฎฐวุฒิ  สืบปรุ ,  นายอนุพนธ์  มูลหลวง,  นายพงศ์พันธ์  ปูนขุนทด

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายจัตุพล             ป้องกัน          

         ผู้เข้าแข่งขัน  นายกฤษกร   ปริชัยยะ ,นายธีรัตน์  รอดจันทร์พะเนา

  1. รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ (3D Modeling)

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายสุรเดช             สินจะโป๊ะ       

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายอนุสรณ์   ไตรสูงเนิน ,  นายชัยณรงค์   สีมาวรพงศ์พันธุ์

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขัน CNC งานกัด และงานกลึง

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายสุรศักดิ์            มะธิโตปะนำ    

         ผู้เข้าแข่งขัน   นายภัควัฒน์    ใจโชติ , นายณัฐพล    เหงขุนทด

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น  คอกพิมาย   

         ผู้เข้าแข่งขัน    นายณัฐภัทร   แก้ววิจิตร ,  นางสาวแพรวา    สุนทรวีราทักษ์

ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0001 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0002 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0003 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0004 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0005 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0006 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0007 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0008 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0009 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0010 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0011 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0012 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0013 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0014 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0016 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0017 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0018 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0019 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0020 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0021 ราชมงคลวิศวกรรม 2561_๑๘๐๒๐๖_0023

 

สภาวิศวกรรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สภาวิศวกรรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประกอบวิชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2560  ถึงปีการศึกษา 2564

IMG_0558 IMG_0560 กว.หลักสูตรการผลิต_๑๘๐๑๒๙_0013

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคนิคการเคลือบผิวชั้นสูง ในโลหะที่ใช้ในรางรถไฟ จากศาสตราจารย์ Dawei Zhang Seminar และศาสตราจารย์ Poster Wei Liu

เมื่อวันที่ วันที่ 22 มกราคม 2561  ศาสตราจารย์ ดร.Dawei Zhang Seminar, ศาสตราจารย์ ดร.Poster Wei Liu  จาก University of Science and Technology Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย ดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวิจัย พร้อมกันนี้ได้บรรยายเรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคนิคการเคลือบผิวชั้นสูง ในโลหะที่ใช้ในรางรถไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์งานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับ ร่วมรับฟังการบรรยายและหารือแนวทางการวิจัยร่วมกันในอนาคตต่อไป

วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0023 วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0024 วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0026 วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0027 วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0040 วันที่ 22 ม.ค. 61_๑๘๐๑๒๔_0071

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผ่นประชาสัมพันธ์_กำหนดการ ป.โท 1

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สมควรได้รับการยกย่อง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 วันที่ 18 มกราคม 2561

– บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ

– อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน

– นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น

– ผู้นำนักศึกษา

วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0007 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0008 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0009 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0013 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0014 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0015 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0023 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0025 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0027 วันสถาปนา 18ม.ค.61_๑๘๐๑๒๔_0028

แผนกงานวิชาการและวิจัย สำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 16 – 17 มกราคม 2561 แผนกงานวิชาการและวิจัย เดินทางสำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าในแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ในปี 2562  โดยวันที่ 16 มกราคม 2561 ออกสำรวจความต้องการของชุมชน บ้านพะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา และวันที่ 17 มกราคม 2561 สำรวจความต้องการของชุมชน ณ บ้านดอนสระจันทร์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลงพิณ  เพียรภูมิพงศ์  ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ  ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชน เป็นอย่างดี

บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0001 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0002 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0003 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0004 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0005 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0006 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0007 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0008 บริการวิชาการ_๑๘๐๑๒๔_0009 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0001 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0002 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0003 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0004 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0005 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0006 บริการวิชาการ2_๑๘๐๑๒๔_0007

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลหนัก เพื่อขอรับรองในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมานิตย์   กู้ธนพัฒน์  กรรมการสภาวิศวกร พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ทวาโรจน์ ,นายอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และคณโชติกา ทยากรโกสิน ได้ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก เพื่อขอรับรองในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการ และนำคณะคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ

HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0001 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0004 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0008 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0009 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0012 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0014 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0018 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0020 HVE 11 ม.ค. 2561_๑๘๐๑๒๔_0021

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

LOGO EA

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 8 มกราคม 2561  เวลา  13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-304
-ห้องสอบ 36-306
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-607
-ห้องสอบ 36-610

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 11 มกราคม 2561  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

-ห้องสอบ 15-301
-ห้องสอบ 15-401
-ห้องสอบ 15-402
-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-304
-ห้องสอบ 36-306
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-607
-ห้องสอบ 36-610

 

วันศุกร์  ที่ 12 มกราคม 2561  เวลา  09.00 -11.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

-ห้องสอบ 36-301
-ห้องสอบ 36-605
-ห้องสอบ 36-607
-ห้องสอบ 36-610

ตารางคุมสอบกลางภาค 2-2560

ตารางสอบกลางภาค 2- 2560_001 ประกาศ สอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 2-2560_001 ประกาศ สอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 2-2560_002

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปี 2561 (TCAS) รอบที่ 1/1 ระดับปริญญาตรี ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse กับ ทปอ

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปี 2561 (TCAS) รอบที่ 1/1 ระดับปริญญาตรี ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse กับ ทปอ

ตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560

ที่เว็บไซต์  http://tcas.cupt.net/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th

โทร 044233000 ต่อ 2730

 LOGO EA

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วย การพัฒนาการจัดการศึกษา งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วย การพัฒนาการจัดการศึกษา งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา

ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร,  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิผล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

S__36962311 S__36962312 S__36962313 S__36962314 S__36962315

บริษัทซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ Ethernet เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้กับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ Ethernet เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จากบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณชลเขต จงไพศาล รักษาการผู้อำนวยการ โครงข่ายส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็นตัวแทนส่งมอบในครั้งนี้

1 2 3 4

ประกาศผลการอบรมรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ เมื่อเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560

LOGO EA

นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ให้ชำระค่าธรรมเนียม ได้ที่กองคลัง อาคาร 19 ชั้น 2 รายวิชาละ 300 บาท (เฉพาะรายวิชาที่อบรมผ่านเท่านั้น) รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่สำนักงานคณบดี (อาคาร 36 ชั้น 2) หรือสาขาวิชาที่สังกัด และส่งใบเสร๋จรับเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด ชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษา ไม่ประสงค์จะเทียบโอนนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่**

1. ผลการอบรมวิชา Mathematics and Statistics for Daily Life

2. ผลการอบรมวิชา Life and Environment

3. ผลการอบรมวิชา science and Modern Technology

4. ผลการอบรมวิชา Basic Enginering Training

5. ผลการอบรมวิชา Life and Social Development

6. ผลการอบรมวิชา Sport and Recreation for Health

7. ผลการอบรมวิชา Science for Health

8. ผลการอบรมวิชา Thai for Communication

9. ผลการอบรมวิชา Human Value

10. ผลการอบรมวิชา Information Literacy Skills

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. โดยผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส อาจารย์ชาตยา   นิลพลับ  อาจารย์วนิดา  พลศรี และคุณปวีณา   ปิตคุณ

7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0005 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0032 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0036 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0048 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0065 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0081 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0088 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0102 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0105 7ส-28-11-60_๑๗๑๑๓๐_0106

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงานราตรีคืนสู่เหย้า “60 ปี เทคโนตะโกราย” 25 พฤศจิกายน 2560

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในงานราตรีคืนสู่เหย้า “60 ปี เทคโนตะโกราย” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
_MG_9696

_MG_9697

_MG_9698

_MG_9699

_MG_9830

_MG_9831

_MG_9832

_MG_9833

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 พ.ย. 60 (เช้า) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

120171121-MCT02-AM102 120171121-PR06-AM-012 120171121-PR06-AM-013 120171121-PR06-AM-014 120171121-PR06-AM-016 120171121-PR06-AM-018 120171121-PR06-AM-020 120171121-PR06-AM-021 120171121-PR06-AM-026 120171121-PR06-AM-075 120171121-PR08-AM-00220171121-MCT02-AM05720171121-MCT02-AM09920171121-PR06-AM-02920171121-PR06-AM-03020171121-PR06-AM-03220171121-PR06-AM-03620171121-PR06-AM-04120171121-PR06-AM-04220171121-PR06-AM-04420171121-PR06-AM-04620171121-PR06-AM-04820171121-PR06-AM-04920171121-PR06-AM-05020171121-PR06-AM-05220171121-PR06-AM-07320171121-PR06-AM-08420171121-PR06-AM-08720171121-PR06-AM-08820171121-PR08-AM-00420171121-PR08-AM-00620171121-PR08-AM-00720171121-PR08-AM-00820171121-PR08-AM-00920171121-PR08-AM-01020171121-PR08-AM-01120171121-PR08-AM-01220171121-PR08-AM-01320171121-PR08-AM-01420171121-PR08-AM-01520171121-PR08-AM-016 (1)20171121-PR08-AM-01620171121-PR08-AM-01720171121-PR08-AM-018

ภาพบบรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มทร.ธัญบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

ภาพบบรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มทร.ธัญบุรี

วัที่ 19 พฤศจิกายน 2560

20171119_๑๗๑๑๒๒_0021 20171119_๑๗๑๑๒๒_0022 20171119_๑๗๑๑๒๒_0023 20171119_๑๗๑๑๒๒_0024 20171119_๑๗๑๑๒๒_0025 20171119_๑๗๑๑๒๒_0026 20171119_๑๗๑๑๒๒_0028 20171119_๑๗๑๑๒๒_0029 20171119_๑๗๑๑๒๒_0030 20171119_๑๗๑๑๒๒_0031 20171119_๑๗๑๑๒๒_0032 20171119_๑๗๑๑๒๒_0033 20171119_๑๗๑๑๒๒_0034 20171119_๑๗๑๑๒๒_0035 20171119_๑๗๑๑๒๒_0036 20171119_๑๗๑๑๒๒_0037 20171119_๑๗๑๑๒๒_0038 20171119_๑๗๑๑๒๒_0039 20171119_๑๗๑๑๒๒_0040 20171119_๑๗๑๑๒๒_0041 20171119_๑๗๑๑๒๒_0042 20171119_๑๗๑๑๒๒_0043 20171119_๑๗๑๑๒๒_0044 20171119_๑๗๑๑๒๒_0045 20171119_๑๗๑๑๒๒_0046 20171119_๑๗๑๑๒๒_0047 20171119_๑๗๑๑๒๒_0051 20171119_๑๗๑๑๒๒_0052 20171119_๑๗๑๑๒๒_0053 20171119_๑๗๑๑๒๒_0054 20171119_๑๗๑๑๒๒_0055 20171119_๑๗๑๑๒๒_0056 20171119_๑๗๑๑๒๒_0057 20171119_๑๗๑๑๒๒_0058 20171119_๑๗๑๑๒๒_0062 20171119_๑๗๑๑๒๒_0063 20171119_๑๗๑๑๒๒_0064 20171119_๑๗๑๑๒๒_0077 20171119_๑๗๑๑๒๒_0080 20171119_๑๗๑๑๒๒_0081 20171119_๑๗๑๑๒๒_0082 20171119_๑๗๑๑๒๒_0083 20171119_๑๗๑๑๒๒_0084 20171119_๑๗๑๑๒๒_0085 20171119_๑๗๑๑๒๒_0086 20171119_๑๗๑๑๒๒_0088 20171119_๑๗๑๑๒๒_0091 20171119_๑๗๑๑๒๒_0092 20171119_๑๗๑๑๒๒_0097 20171119_๑๗๑๑๒๒_0098 20171119_๑๗๑๑๒๒_0099 20171119_๑๗๑๑๒๒_0100 20171119_๑๗๑๑๒๒_0101 20171119_๑๗๑๑๒๒_0104 20171119_๑๗๑๑๒๒_0105 20171119_๑๗๑๑๒๒_0106 20171119_๑๗๑๑๒๒_0107 20171119_๑๗๑๑๒๒_0108 20171119_๑๗๑๑๒๒_0109 20171119_๑๗๑๑๒๒_0110 20171119_๑๗๑๑๒๒_0112 20171119_๑๗๑๑๒๒_0113 20171119_๑๗๑๑๒๒_0115 20171119_๑๗๑๑๒๒_0117 20171119_๑๗๑๑๒๒_0118 20171119_๑๗๑๑๒๒_0120 20171119_๑๗๑๑๒๒_0121 20171119_๑๗๑๑๒๒_0123 20171119_๑๗๑๑๒๒_0126 20171119_๑๗๑๑๒๒_0133 20171119_๑๗๑๑๒๒_0134 20171119_๑๗๑๑๒๒_0135 20171119_๑๗๑๑๒๒_0136 20171119_๑๗๑๑๒๒_0138 20171119_๑๗๑๑๒๒_0139 20171119_๑๗๑๑๒๒_0140 20171119_๑๗๑๑๒๒_0141 20171119_๑๗๑๑๒๒_0142 20171119_๑๗๑๑๒๒_0143 20171119_๑๗๑๑๒๒_0144 20171119_๑๗๑๑๒๒_0146 20171119_๑๗๑๑๒๒_0147 20171119_๑๗๑๑๒๒_0148 20171119_๑๗๑๑๒๒_0149 20171119_๑๗๑๑๒๒_0150 20171119_๑๗๑๑๒๒_0151 20171119_๑๗๑๑๒๒_0152 20171119_๑๗๑๑๒๒_0153 20171119_๑๗๑๑๒๒_0154 20171119_๑๗๑๑๒๒_0155 20171119_๑๗๑๑๒๒_0156 20171119_๑๗๑๑๒๒_0157 20171119_๑๗๑๑๒๒_0158 20171119_๑๗๑๑๒๒_0159 20171119_๑๗๑๑๒๒_0160 20171119_๑๗๑๑๒๒_0161 20171119_๑๗๑๑๒๒_0162 20171119_๑๗๑๑๒๒_0163 20171119_๑๗๑๑๒๒_0164 20171119_๑๗๑๑๒๒_0165 20171119_๑๗๑๑๒๒_0166 20171119_๑๗๑๑๒๒_0167 20171119_๑๗๑๑๒๒_0168 20171119_๑๗๑๑๒๒_0169 20171119_๑๗๑๑๒๒_0170 20171119_๑๗๑๑๒๒_0171 20171119_๑๗๑๑๒๒_0172 20171119_๑๗๑๑๒๒_0173 20171119_๑๗๑๑๒๒_0174 20171119_๑๗๑๑๒๒_0175 20171119_๑๗๑๑๒๒_0176 20171119_๑๗๑๑๒๒_0177 20171119_๑๗๑๑๒๒_0178 20171119_๑๗๑๑๒๒_0179 20171119_๑๗๑๑๒๒_0180 20171119_๑๗๑๑๒๒_0181 20171119_๑๗๑๑๒๒_0182 20171119_๑๗๑๑๒๒_0183 20171119_๑๗๑๑๒๒_0184 20171119_๑๗๑๑๒๒_0185 20171119_๑๗๑๑๒๒_0186 20171119_๑๗๑๑๒๒_0187 20171119_๑๗๑๑๒๒_0188 20171119_๑๗๑๑๒๒_0189 20171119_๑๗๑๑๒๒_0190 20171119_๑๗๑๑๒๒_0191 20171119_๑๗๑๑๒๒_0192 20171119_๑๗๑๑๒๒_0193 20171119_๑๗๑๑๒๒_0194 20171119_๑๗๑๑๒๒_0195 20171119_๑๗๑๑๒๒_0196 20171119_๑๗๑๑๒๒_0197 20171119_๑๗๑๑๒๒_0198 20171119_๑๗๑๑๒๒_0199 20171119_๑๗๑๑๒๒_0200 20171119_๑๗๑๑๒๒_0201 20171119_๑๗๑๑๒๒_0202 20171119_๑๗๑๑๒๒_0203 20171119_๑๗๑๑๒๒_0204 20171119_๑๗๑๑๒๒_0205 20171119_๑๗๑๑๒๒_0206 20171119_๑๗๑๑๒๒_0207 20171119_๑๗๑๑๒๒_0208 20171119_๑๗๑๑๒๒_0209 20171119_๑๗๑๑๒๒_0210 20171119_๑๗๑๑๒๒_0211 20171119_๑๗๑๑๒๒_0212 20171119_๑๗๑๑๒๒_0213 20171119_๑๗๑๑๒๒_0214 20171119_๑๗๑๑๒๒_0215 20171119_๑๗๑๑๒๒_0216 20171119_๑๗๑๑๒๒_0217 20171119_๑๗๑๑๒๒_0218 20171119_๑๗๑๑๒๒_0219 20171119_๑๗๑๑๒๒_0220 20171119_๑๗๑๑๒๒_0221 20171119_๑๗๑๑๒๒_0222

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

LOGO EA

ประกาศ

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 16 ตุลาคม 2560  เวลา  09.00 – 11.00 น.

รหัสวิชา  04-036-205,04-036-201  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

-ห้องสอบ36-301

-ห้องสอบ36-304

-ห้องสอบ36-306

-ห้องสอบ36-605

-ห้องสอบ36-607

-ห้องสอบ36-610

-ห้องสอบ36-810

วันจันทร์  ที่ 16 ตุลาคม 2560  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

 -ห้องสอบ36-306

-ห้องสอบ36-605

-ห้องสอบ36-607

-ห้องสอบ36-610

วันพฤหัสบดี  ที่ 19 ตุลาคม 2560  เวลา  15.00 -17.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

-ห้องสอบ36-301

-ห้องสอบ36-304

-ห้องสอบ36-306

-ห้องสอบ36-605

-ห้องสอบ36-607

-ห้องสอบ36-610

-ห้องสอบ36-703

-ห้องสอบ36-806

-ห้องสอบ36-810

วันเสาร์  ที่ 21 ตุลาคม 2560  เวลา  09.00 – 12.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

-ห้องสอบ36-301

-ห้องสอบ36-304

-ห้องสอบ36-305

-ห้องสอบ36-306

-ห้องสอบ36-605

-ห้องสอบ36-607

-ห้องสอบ36-610

ตารางคุมสอบปลายภาค 1-2560

ตารางสอบปลายภาค 1- 2560

ประกาศ สอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 1-2560_001 ประกาศ สอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 1-2560_002

ผลการสอบเทียบโอนความรู้ รายวิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Training) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

ผลการสอบเทียบโอนความรู้

รายวิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม(Basic Engineering Training)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

นักศึกษาที่สอบผ่าน ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบผ่านได้ที่กองคลัง อาคาร 19 ชั้น 2
รายวิชาละ 300 บาท
(ชำระเงินเฉพาะรายวิชาที่สอบผ่าน เท่านั้น)
รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะหรือสาขาวิชาที่สังกัด พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2560

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษา ไม่ประสงค์จะเทียบโอนนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่**

รายวิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Training)

รายวิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Training)2

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงาน Temasek Foundation International@10 CDIO Forum 2017 ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 11-14 กันยายน 2560 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงาน Temasek Foundation International@10 CDIO Forum 2017 ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์  โดยตัวแทน มทร.อีสาน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้  คือ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี และ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในงานได้รับทราบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ CDIO ของประเทศต่างๆ หลายประเทศได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ภูฏาน ฯลฯ และได้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Design Thinking ที่จะนำมาปรับใช้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

@10 CDIO Forum 2017_๑๗๐๙๑๘_0001 @10 CDIO Forum 2017_๑๗๐๙๑๘_0002 @10 CDIO Forum 2017_๑๗๐๙๑๘_0005 @10 CDIO Forum 2017_๑๗๐๙๑๘_0004 @10 CDIO Forum 2017_๑๗๐๙๑๘_0006 @10 CDIO Forum 2017_๑๗๐๙๑๘_0003

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุมคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 มทร.

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุมคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 มทร. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในการประชุมคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 มทร. มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีวาระสำคัญ ในการเลือกประธานที่ประชุม ซึ่งในอดีตเป็นการหมุนเวียนประธานที่ประชุมไปตามสถานที่ที่จัดงาน ประชุมทำให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงานที่ประชุมจึงเสนอให้มีการเลือกประธานที่ประชุม โดยดำรงตำแหน่ง วาระละ 1 ปี ไม่เกิน 2 วาระ และประธานคนแรกที่ได้รับการเลือกด้วยมติเอกฉันท์ โดยการลงคะแนน คือ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

FB_IMG_1505437496084 FB_IMG_1505437503122 คณบดีคณะวิศวฯ 9 มทร._๑๗๐๙๑๘_0002

ประกาศ ผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รายวิชา English for Study Skills Development เมื่อวันที่ 2 -3 กันยายน 2560 และวิชา English for Communication เมื่อวันที่ 9-10 กันยาย 2560

ประกาศ ผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

รายวิชา English for Study Skills Development เมื่อวันที่ 2 -3 กันยายน 2560

และวิชา English for Communication เมื่อวันที่ 9-10 กันยาย 2560

นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ให้ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่าน

รายวิชาละ 300 บาท (ชำระเงินเฉพาะรายวิชาที่อบรมผ่าน เท่านั้น) 

รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะ หรือสาขาวิชาที่สังกัด

พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด

ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2560

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเทียบโอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่**

ผลการอบรมรายวิชา English for Communication (9-10 ก.ย. 2560)

ผลการอบรมรายวิชา English for Study Skills Development (2-3 ก.ย. 2560)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมศึกษาดูงานและแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมศึกษาดูงานและแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ 1) Massey University 2) Wellington Institute of Technology 3) Lincoln University 4) Air New Zealand Aviation Institute 5) CCEL College of English University of Canterbury โดยคณะเดินทางประกอบด้วย คณะกรรมการพิจาณาตำแหน่งทางวิชาการฯ และผู้บริหารของ มทร.อีสาน โดยการนำของประธานคณะกรรมการพิจาณาตำแหน่งทางวิชาการฯ  ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา การศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ได้แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านการศึกษาและทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46711

โครงการ “ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่และหลักสูตรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การพบผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่และหลักสูตรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 การพบผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย”
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น
– โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
– ราชการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง
– วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
– วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
– โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
– โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ คณะ รวมถึงหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นำทีมโดย นายจารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พบผู้บริหาร 5 กย._๑๗๐๙๐๕_0001 พบผู้บริหาร 5 กย._๑๗๐๙๐๕_0002 พบผู้บริหาร 5 กย._๑๗๐๙๐๕_0003 พบผู้บริหาร 5 กย._๑๗๐๙๐๕_0004 พบผู้บริหาร 5 กย._๑๗๐๙๐๕_0005 พบผู้บริหาร 5 กย._๑๗๐๙๐๕_0006

 

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560

เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.qa/Account/Login

สามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2560 – 27 ตุลาคม 2560

***หากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการเรียนการสอน จะไม่สามารถดูเกรดได้***

ประเมิน 1-60

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ ร้านกาแฟ coffee co ชั้น 1 อาคาร 36 เก็บกระเป๋าสตางค์นักศึกษาได้และนำส่งคืนให้แก่นักศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ นายนิรันดร์ สุภาศิริธนานนท์ ร้านกาแฟ coffee co ชั้น 1 อาคาร 36 เก็บกระเป๋าสตางค์นักศึกษาได้และนำส่งคืนให้แก่นักศึกษา

S__1323

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560    ณ ห้องประชุมบุษราคัม

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 36

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

1.ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

2.รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

3.นายสุเทพ  ฤทธิ์เดช (ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคโนบิวเดอร์ 2001)

วิพากษ์หลักสูตรCE_๑๗๐๙๐๑_0008 วิพากษ์หลักสูตรCE_๑๗๐๙๐๑_0011 วิพากษ์หลักสูตรCE_๑๗๐๙๐๑_0012

โครงการติวน้องก่อนสอบ ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 18220 (ชั้น 2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร 18)

แผนกงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดโครงการติวน้องก่อนสอบ ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 18220 (ชั้น 2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะ ในการทำข้อสอบให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมีการติวใน 3 วิชาดังนี้

1. วิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

2. วิชาฟิสิกส์ 1

3. วิชาเคมี

20986415_1584721468269004_36926787_n 20987634_1584721561602328_808125762_n 21013287_1584721518268999_808820269_n 21015301_1584721578268993_1119146907_n 21015425_1584721431602341_362645803_n 21017459_1584721414935676_226805406_o

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วันที่  17  สิงหาคม 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง  นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติสมองกลฝังตัว  ห้องปฏิบัติการวิจัย  และโครงงานของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

DSC_0678 DSC_0682 DSC_0684 DSC_0700 DSC_0702 DSC_0709

โครงการการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ ในวันพุธที่ 16 ส.ค.60 ณ อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะ 4ปี (พ.ศ.2561– 2564) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ประเทศ และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้บุคลากรของคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในการจะพัฒนาคณะให้ดียิ่งขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์  วัฒนา  ว่าที่ รต.ชัยรัตน์  อุดมเดชะ  และ ดร.พรมณี ขำเลิศ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์
การประชุมสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตร์
โครงการแผน 61-64 ประเด็น1
โครงการแผน 61-64 ประเด็น2
โครงการแผน 61-64 ประเด็น3
โครงการแผน 61-64 ประเด็น4
บทสรุปยุธศาสตร์4ปี 57-60-ควส.

ประชาพิจารณ์16ส.ค.60_๑๗๐๘๑๗_0008 ประชาพิจารณ์16ส.ค.60_๑๗๐๘๑๗_0011 ประชาพิจารณ์16ส.ค.60_๑๗๐๘๑๗_0013 ประชาพิจารณ์16ส.ค.60_๑๗๐๘๑๗_0054ประชาพิจารณ์16ส.ค.60_๑๗๐๘๑๗_0030ประชาพิจารณ์16ส.ค.60_๑๗๐๘๑๗_0031

LOGO EA

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

ประกาศ

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ

กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 21 สิงหาคม 2560  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

-ห้องสอบ 36-306

-ห้องสอบ 36-605

-ห้องสอบ 36-607

-ห้องสอบ 36-610

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 24 สิงหาคม 2560  เวลา  15.00 -17.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

-ห้องสอบ 15-401

-ห้องสอบ 15-402

-ห้องสอบ 36-301

-ห้องสอบ 36-304

-ห้องสอบ 36-306

-ห้องสอบ 36-605

-ห้องสอบ 36-607

-ห้องสอบ 36-610

 

วันศุกร์  ที่ 25 สิงหาคม 2560  เวลา  13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

-ห้องสอบ 15-401

-ห้องสอบ 15-402

-ห้องสอบ 36-304

-ห้องสอบ 36-306

-ห้องสอบ 36-605

-ห้องสอบ 36-607

-ห้องสอบ 36-610

ตารางคุมสอบกลางภาค 1-2560

ประกาศสอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม1-2560_001 ประกาศสอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม1-2560_002

ตารางสอบกลางภาค 1- 2560_001

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีกวาระหนึ่ง และร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

 

คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มอบเงินสบทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  นำรองคณบดีและตัวแทนนักศึกษา เข้ามอบเงินสบทบและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 1 ส.ค.60 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมโยธา และหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วันที่ 2 ส.ค.60 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

วันที่ 3 ส.ค.60 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

วันที่ 4 ส.ค.60 หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  และหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

IMG_2838 IMG_2839 IMG_2840 IMG_2855 IMG_2863 IMG_2875

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  วันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 60  ณ ห้องตะโกราย1 อาคาร 35

IMG_2722 IMG_2748 IMG_2751 IMG_2761 IMG_2765 IMG_2766 IMG_2768 IMG_2771 IMG_2773 IMG_2783 IMG_2786 IMG_2792 IMG_2794 IMG_2804

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมย่อยที่ 1 : บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

แผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมย่อยที่ 1 : บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย อ. วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โดยมี นักศึกษาร่วมออกค่าย 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. วิศวกรรมโยธา
2. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3. วิศวกรรมอุตสาหการ
4. วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

20374339_1557302224344262_1378523692329846162_n 20375783_1557302257677592_2193333300962837942_n 20429748_1557302117677606_859382870212076466_n 20375860_1557302121010939_371265366751003191_n S__7233558 S__7233557 S__7233559 S__7233560 S__7233561

โครงการ “หนึ่งโครงการเพื่อชุมชน” กิจกรรมย่อยที่ 1 : บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม “ระบบเรียกบริการพยาบาลฉุกเฉินไร้สาย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี”

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำ “ระบบเรียกบริการพยาบาลฉุกเฉินแบบไร้สาย” มอบให้แก่โรงพยาบาลลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.วัชรพล นาคทอง, ดร.อภิญญา อินทร์นอก, ดร.นุชนาฏ สันทาลุนัย, อ.ปิยดนัย บุญไมตรี และ อ.สุภาธิณี กรสิงห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

1500866267138 1500866272259 1500866274315 1500866283419 1500866288001

โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “วิศวะ-สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 3” ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับแผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “วิศวะ-สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 3” ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมีการจัดกิจกรรมย่อย โชว์เชียร์กลาง “วิศวะ-สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน” ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1. กิจกรรมตักบาตร-บายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ EA แคแสดช่อที่ 13 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธาน

2. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ EA

3. กิจกรรมโชว์เชียร์กลาง “วิศวะ-สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ชั้นปีอื่นๆ พร้อมทั้งสร้างความอบอุ่น สร้างความรัก สร้างความสามัคคี และเพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะของตน

20353807_1550841214990363_598031522_o 20316780_1550841391657012_2050396971_o 20316971_1550841631656988_907872046_o 20314564_1550840868323731_484569774_o 20394523_1550841764990308_1794935575_o 20394936_1550841674990317_1874055022_o 20314854_1550856711655480_372933994_o20394638_1550856698322148_25587395_o20370656_1550856688322149_1096576455_n20348092_1550840601657091_732211485_o20747593_1572054419535709_2060845154_o20771658_1572054709535680_177754285_o20773329_1572054606202357_456392863_o

 

โครงการ ประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (The 8th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2017)

โครงการ ประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (The 8th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2017)  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ ดังกล่าว

โดยในงานประชุมวิชาการดังกล่าว มีบทความวิจัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 164 บทความ แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย จำนวน 105 บทความ และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน 59 บทความ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีการส่งบทความวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 79 บทความ โดยแบ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 51 บทความ และภาคโปสเตอร์ 28 บทความ  โดยคณะได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นจำนวน 2 บทความ ได้แก่

กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ

นายอภิลักษณ์  คบทองหลาง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บทความวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของมีดโต้ของจังหวัดน่านและจังหวัดสงขลา”

กลุ่มวิจัยสถาบัน/วิจัยในชั้นเรียน

          ดร.นุชนาฏ  สันทานุลัย สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วงจรข่ายของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมโดยใช้หลักการเรียนแบบกลุ่มและเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น

NEUNIC2017_0059 NEUNIC2017_0003 NEUNIC2017_0004 NEUNIC2017_0016 NEUNIC2017_0028 NEUNIC2017_0033 NEUNIC2017_0075 NEUNIC2017_0085 NEUNIC2017_0090 NEUNIC2017_0105 NEUNIC2017_0109 NEUNIC2017_0116 NEUNIC2017_0117 ลอง_๑๗๐๗๒๓_0069 ลอง_๑๗๐๗๒๓_0077 ลอง_๑๗๐๗๒๓_0096

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เพื่อรับรองในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และประธานหลักสูตร ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการ และนำเสนอรายละเอียดของการขอรับรองหลักสูตรรวมถึงนำคณะคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ

IMG_2581 IMG_2582 IMG_2584 IMG_2585 IMG_2593 IMG_2599IMG_0599 IMG_0614 IMG_0622 IMG_0627 IMG_0661 IMG_0668

ขอรับรองกว.อุตสาหการ_๑๗๐๗๒๑_0028

 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 27 ระดับภาค

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 27 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศ

สาขาการแข่งขัน  ระบบอัติโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Automation)

นายณัฐภัทร แก้ววิจิตรและนางสาวแพรวา สุนทรีวีราทักษ์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม  ผศ.เด่น คอกพิมาย

001

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

สาขาการแข่งขัน  เทคโนโลยีระบบทำความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning)

นายรัฐพล ชุมโคกกรวด และนายอภิวัฒน์ พิมาลัย

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและและการปรับอากาศ

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อ.อภิเดช  บุญเจือและ อ.นพรัตน์  อมัติรัตน์

002

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

สาขาการแข่งขัน  เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)

นางสาวศศิธร  กฤษณสุวรรณและนางสาวสุพัฒตา บัวทอง

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อ.เอกบดี เมืองกลาง

003

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศ

สาขาการแข่งขัน  เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)

นายทัสพงค์  แก้วคล้าย และ นายศศิวรรธน์ งิมสันเทียะ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อ.เทวิล สกุลบุญยงค์

004

 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

สาขาการแข่งขัน  เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)

นางสาวเกศวดี  บุญสุวรรณ และ นายวรกิติ บุญประสงค์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อ.เกษม พรมรินทร์

005

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

สาขาการแข่งขัน  ระบบอัติโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Automation)

นายวรายุทธ  แซ่ตั้ง และ นายสุวัฒน์  พิงเกาะ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อ.เกษม พรมรินทร์

006

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสงอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส อาจารย์ และนักศึกษาร่วมในพิธี จำนวนกว่า 3,000 คน ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง ซึ่งกิจกรรมไหว้ครูในปีนี้มีวงดนตรีออเคสตร้าและนักร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยร่วมบรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศอันอับอุ่นตลอดพิธีการ ในโอกาสพิธีไหว้ครูปีนี้นักศึกษาได้ทำพิธีขมาอาจารย์ผู้จะครบรอบเกษียณอายุราชการปี 2560 จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน และขอขมาครู อาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีจากทุกคณะอีกจำนวนกว่า 200 ท่าน ด้วยการนำพานไหว้ครู และมาลาดอกไม้มอบให้กับครูทุกท่านเพื่อขมาบูชาครูและสำนึกในพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สั่งสอนให้ศิษย์ทุกคนเป็นดีแล้ว กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3,000 คน ที่ร่วมในพิธีได้พร้อมใจรำบูชาครูอาจารย์ด้วยสำนึกในพระคุณอย่างแท้จริง จากนั้นอธิการบดีให้เกียรติทำพิธีเจิมอุปกรณ์การศึกษาทั้งเครื่องมือและตำราเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีความประพฤติดีกีฬาเด่น รวมทั้งนักศึกษาผู้สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครูในปีนี้

 

พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0001 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0019 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0029 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0038 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0044 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0048 พิธีไหว้ครู 2560_๑๗๐๗๒๐_0070

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. จัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. จัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร และผู้ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาติไทยและต่างชาติ ได้ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อขยายผลแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมโยธาให้แพร่หลายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเป็นกลไกขับเคลื่อนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0004 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0026 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0033 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0044 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0082 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0116 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0118 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0122 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0126 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0148 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0165 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0184 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0194 งานโยธา_๑๗๐๗๑๘_0199

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิพากษ์หลักสูตร “Smart Farm Engineering”

วันที่  3 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิพากษ์หลักสูตร “Smart Farm Engineering” ณ ห้องประชุมโกเมน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
2. ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย
3. นายสุริยา ทองคุณ
4. นายธีรทัศน์ วิภาตะจิตร์

15- หลักสูตรวิศวกรรม สมาร์ทฟาร์ม3- หลักสูตรวิศวกรรม สมาร์ทฟาร์ม

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมคณะทำงานระบบราง รายงานผลการสำรวจปริมาณการจราจรบริเวณจุดตัดทางข้ามรถไฟในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. รองศาสตรจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมคณะทำงานฯรายงานผลการสำรวจปริมาณการจราจรบริเวณจุดตัดทางข้ามรถไฟในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยมี นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สำนักการช่าง ร่วมรับฟัง  ณ ห้องประชุมบุษราคัม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25600628_๑๗๐๖๒๘_001025600628_๑๗๐๖๒๘_000725600628_๑๗๐๖๒๘_000625600628_๑๗๐๖๒๘_004225600628_๑๗๐๖๒๘_002125600628_๑๗๐๖๒๘_000425600628_๑๗๐๖๒๘_000225600628_๑๗๐๖๒๘_0001

ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและคณะทำงานระบบราง มทร.อีสาน เข้าประชุมความคืบหน้า กับนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 น. ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและคณะทำงานระบบราง มทร.อีสาน เข้าประชุมความคืบหน้า กับนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เพื่อกำหนดรายละเอียดการทำงาน ในความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
S__33955859S__33955858S__3395586026418

 

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.qa/Account/Login

สามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 – 23 มิถุนายน 2560

***หากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการเรียนการสอน จะไม่สามารถดูเกรดได้***

ประเมิน ฤดูร้อน-59

นายกเทศมนตรีโคราช หารือร่วม มทร.อีสาน เตรียมพร้อมวางฐานระบบรถไฟรางคู่และระบบขนส่งมวลชน

LOGO EA

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60  ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ต้อนรับ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา และคณะ ในการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการวางฐานระบบรถไฟรางคู่และระบบขนส่งมวลชนให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมามีส่วนร่วมผลักดันระบบการคมนาคมให้มีเสถียรภาพอันจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภาคอีสาน

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่สอบผ่าน ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเทียบโอนความรู้ (เฉพาะรายวิชาที่สอบผ่าน รายวิชาละ 300 บาท) รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะ หรือสาขาวิชาที่สังกัด พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด ระหว่างวันที่ 5 – 30 มิถุนายน 2560

 **นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบเทียบโอนความรู้ ตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเทียบโอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่**

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมโยธา (A)

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมโยธา (B)

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (A)

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (B)

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (A)

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (B)

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 59

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (A)

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (B)

ผลสอบเทียบโอนความรู้ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

LOGO EA

คณะขอยกเลิกประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า A สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา A และ B ก่อนหน้านี้ และให้ใช้ข้อมูลผลการเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศฉบับนี้เป็นหลัก

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน 

คณะขอยกเลิกประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า A สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา A และ B ก่อนหน้านี้ และให้ใช้ข้อมูลผลการเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศฉบับนี้เป็นหลัก 
                 หมายเหตุ :     ได้  หมายถึง  สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 
                                        ไม่ได้ หมายถึง ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ให้นักศึกษาเข้าอบรม (ประมาณ ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
                                        ช่องว่าง หมายถึง  ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ให้นักศึกษาเข้าอบรม (ประมาณ ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
                                        สอบ  หมายถึง  นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบ ให้นักศึกษามาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้ง
LOGO EA

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน และตารางสอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน และตารางสอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา ให้มาดำเนินการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่แจ้ง 
รายวิชาเทียบโอนผลการเรียน ในสาขาวิชา ขอประกาศผลในภายหลัง
 

 

หมายเหตุ      ได้  หมายถึง  สามารถเทียบโอนรายวิชาได้
                      ไม่ได้ หมายถึง ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ให้นักศึกษาเข้าอบรม (ประมาณ ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
                       ช่องว่าง หมายถึง  ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ให้นักศึกษาเข้าอบรม (ประมาณ ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
                       สอบ  หมายถึง  นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบ ให้นักศึกษามาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้ง
LOGO EA

ขอให้นักศึกษาเข้าประเมินความพึงพอใจการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาเข้าประเมินความพึงพอใจการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559
โดยเข้าที่เว็บไซต์ http://e-survey.oarit.rmuti.ac.th/

แบบสำรวจ_001

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้เข้าประเมินภายในวันที่ 16 เมษายน 2560

 ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ให้เข้าประเมินภายในวันที่ 16 เมษายน 2560

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.qa/Account/Login

 

23633

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

ประกาศ 2-2559 ระเบียบ 2-2559

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันอังคาร  ที่ 18 เมษายน 2560  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

 

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-305

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

 ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

ห้องสอบ 1541

วันอังคาร  ที่ 18 เมษายน 2560  เวลา  17.00 – 19.00 น.

รหัสวิชา  04-036-205,04-036-201 ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-305

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610 

วันพฤหัสบดี  ที่ 20 เมษายน 2560  เวลา  13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610 

วันศุกร์  ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา  13.00 -15.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

jpg_1

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมบุษราคัม ผศ.วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ พร้อมด้วย อาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นำนักเรียนและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560    เข้าพบ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อรายงานผลการแข่งขัน

_DSC0315

_DSC0322 _DSC0321 _DSC0318 _DSC0317

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Youth Engineering Camp ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Youth Engineering Camp

ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Youth Engineering Camp 2017

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Youth Engineering Camp 2017 (เพิ่มเติม)

YEC(1)

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาพื้นฐานทางวิศกรรม

ประกาศสำหรับนักศึกษา_001 ประกาศสำหรับนักศึกษา_002

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ

กลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

 

วันพุธ  ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  17.00 – 19.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

 ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-305

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

ห้องสอบ 36-806

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  13.00 -15.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

ตารางคุมสอบกลางภาค 2-2559

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สมควรได้รับการยกย่อง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 18 มกราคม 2560

– บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ

– อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน

– นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น

– ผู้นำนักศึกษา

IMG_0750 IMG_0763 IMG_0777 IMG_0832 IMG_0833 IMG_0849  IMG_0860 IMG_0864 IMG_0868 IMG_0875 IMG_0880 IMG_0859 IMG_0882 IMG_0885 IMG_0891

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุทธจินดา (ธ) พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

ณ วัดสุทธจินดา (ธ) พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

A B C D E F G H I J

ประกาศผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559

นักศึกษาที่​ผ่านการอบรม ให้ไปชำระเงินได้ที่กองคลัง (อาคาร 19 ชั้น 2) รายวิชาละ 300 บาท

ชำระเฉพาะรายวิชาที่อบรมผ่าน เท่านั้น ชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560

*** นักศึกษารับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่สาขาวิชาที่สังกัด / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2) ***

ผลการอบรมวิชา-english-for-communication
ผลการอบรมวิชา-english-for-study-skills-development
ผลการอบรมวิชา-human-value-arts-and-sciences-in-daily-living
ผลการอบรมวิชา-information-literacy
ผลการอบรมวิชา-life-and-environment
ผลการอบรมวิชา-life-and-social-quality-development
ผลการอบรมวิชา-mathematics-and-statistics-for-daily-life
ผลการอบรมวิชา-science-and-modern-technology
ผลการอบรมวิชา-science-for-health
ผลการอบรมวิชา-sport-and-recreation-for-health
ผลการอบรมวิชา-thai-for-communication
ผลการอบรมวิชา-basic-engineering-training  new

LOGO EA

 

นักศึกษาที่ยังไม่ประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ที่ยังไม่ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอน

slide1

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

ประกาศ

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันอังคาร  ที่ 6 ธันวาคม 2559  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

 

  วันอังคาร  ที่ 6 ธันวาคม 2559  เวลา  17.00 -19.00 น.

รหัสวิชา  04-036-205,04-036-201  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-303

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-305

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

วันพฤหัสบดี  ที่ 8 ธันวาคม 2559  เวลา  17.00 -19.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

ห้องสอบ 36-303

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-305

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

 

วันศุกร์  ที่ 9 ธันวาคม 2559  เวลา  13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

ห้องสอบ 36-301

ห้องสอบ 36-303

ห้องสอบ 36-304

ห้องสอบ 36-306

ห้องสอบ 36-605

ห้องสอบ 36-607

ห้องสอบ 36-610

LOGO EA

ตารางสอบปลายภาคและตารางคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบได้ 2 วิธี

                   1.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์กลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

                   1.2 เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ http://www.ea.rmuti.ac.th

2. กรณีนักศึกษาไม่มีรายชื่อผู้เข้าสอบ/นักศึกษาที่ตารางสอบซ้อน ให้ติดต่อสอบถาม ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่สำนักงานคณบดี                  

   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2)

ตารางสอบปลายภาค-1-2559

ตารางคุมสอบปลายภาค-1-2559

LOGO EA

ประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การลงคะแนนหยั่งเสียง(Popular Vote) ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote) ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 -15.00 น.

ณ บริเวณห้องประชุมตะโกราย3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร35)

ประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การลงคะแนนหยั่งเสียง(Popular Vote) ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายชื่อข้าราชการ

รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)

LOGO EA

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการโครงการ “อบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ”

ให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ของคณะ www.ea.rmuti.ac.th หรือ ที่สาขาวิชาที่สังกัด

2. นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลา ตามกำหนดการแนบ

3. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ได้ที่สาขาวิชา

4. การอบรม คณะจะจัดให้เพียง 1 ครั้ง หากอบรมไม่ผ่าน หรือ ไม่ได้เข้ารับการอบรมให้นักศึกษาลงทะเบียน เรียนใหม่

กำหนดการอบรมเทียบโอน_ปรับเปลี่ยนตาราง

LOGO EA

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.qa/Account/Login
สามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 – 17 พฤศจิกายน 2559
***หากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการเรียนการสอน จะไม่สามารถดูเกรดได้***

 

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%991-59

กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559

กำหนดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน
ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559

 

untitled

 

กำหนดการอบรมเทียบโอน

คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Mathematics and Statistics for Daily Life

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม-Basic-Engineering-Training

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม-Life-and-Social-Quality-Development

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ-Sport-and-Recreation-for-Health

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม-Life-and-Enviornment

ทักษะทางสารนิเทศ-Information-Literacy

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-Thai-for-Communication

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-English-for-Communication

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน-English-for-Study-Skills-Development

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ-Science-for-Health

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่-Science-and-Modern-Technology

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

ประกาศ

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ

กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 10 ตุลาคม 2559  เวลา  13.00 – 15.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 

– ห้องสอบ 36-605

– ห้องสอบ 36-607

– ห้องสอบ 36-610

 

วันพุธ  ที่ 12 ตุลาคม 2559  เวลา  17.00 -19.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

– ห้องสอบ 36-303

– ห้องสอบ 36-304

– ห้องสอบ 36-305

– ห้องสอบ 36-306

– ห้องสอบ 36-605

– ห้องสอบ 36-607

– ห้องสอบ 36-610

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 13 ตุลาคม 2559  เวลา  13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)


– ห้องสอบ 36-304

– ห้องสอบ 36-305

– ห้องสอบ 36-306

– ห้องสอบ 36-605

– ห้องสอบ 36-607

– ห้องสอบ 36-610

ตารางคุมสอบกลางภาค 1-2559 

ประกาศสอบ1-59 ระเบียบการเข้าห้องสอบ

ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน เข้าประเมินภายในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559

ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน เข้าประเมินภายในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.qa/Account/Login

11-Aug-16 15-49-50

ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาที่สอบผ่านการเที่ยบโอนความรู้ ให้ไปชำระเงินได้ที่กองคลัง (อาคาร 19 ชั้น 2) รายวิชาละ 300 บาท
ชำระเฉพาะรายวิชาที่สอบผ่าน เท่านั้น ชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559 
*** นักศึกษารับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่สาขาวิชาที่สังกัด / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2) ***
LOGO EA