โครงการ “ปันน้ำใจ EA สู่บ้านพักคนชราปี 2”

โครงการ “ปันน้ำใจ EA สู่บ้านพักคนชราปี 2”

วันที่ 10 เมษายน 2557

ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ.นครราชสีมา

ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ปันน้ำใจ EA สู่บ้านพักคนชราปี 2” วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักครอบครัวและสร้างนิสัยการช่วยเหลือสังคมให้แก่นักศึกษา โดยทำกิจกรรมร่วมกับคนชราเพื่อสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้นแก่คนชรา และแสดงให้เห็นว่าคนชรายังคงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการมีจิตสาธารณะของผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

DSC_0016 (Custom) DSC_1006 (Custom) DSC_0995 (Custom)  DSC_0976 (Custom) DSC_0974 (Custom) DSC_0973 (Custom) DSC_0968 (Custom) DSC_0960 (Custom) DSC_0956 (Custom) DSC_0922 (Custom)  DSC_0901 (Custom)  DSC_0870 (Custom) DSC_0867 (Custom) DSC_0862 (Custom) DSC_0812 (Custom) DSC_0809 (Custom) DSC_0024 (Custom) DSC_0023 (Custom)

About admin