ประชุมหารือการยื่นข้อเสนอโครงการกองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะประโยชน์ (กทปส) | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมหารือการยื่นข้อเสนอโครงการกองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะประโยชน์ (กทปส)

วันที่ 7 ม.ค. 2565 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง ผู้อำนวยการสถาบันสหเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน และทีมงาน ร่วมประชุมหารือการยื่นข้อเสนอโครงการกองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะประโยชน์ (กทปส) ณ ห้องประชุมบุษราคัม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมี พ.ท.ประคอง ขันธเขตต์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล ศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และตัวแทนจากบริษัทดีแบร์ ภายใต้โครงการพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสารเพื่อบูรณาการระบบสื่อสารของกระทรวงกลาโหม ร่วมพัฒนาระบบมัลติเน็ตเวิร์ค และพัฒนาต้นแบบรถปฏิบัติการสื่อสาร บูรณาการผสมผสานข้อมูลสื่อ

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อเสนอในการสร้างรถที่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามด้วยระบบเครือข่ายโทรคมนาคม (GSM / Satellite / Fiber Optic) เพิ่มศักยภาพการติดต่อสื่อสารจากภาคสนาม

About wasin nakrungsun