คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นางณวรรณ วัฒนะกุล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ และ กองพัฒนานักศึกษา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

 

 

About นฤมล ผ่องกุศล