คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับผู้แทนบริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดี อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ วรรณศรี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมวัตถุมงคลและของที่ระลึก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับผู้แทนบริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด เพื่อหาแนวทางในการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพ (ระยะสั้น) และเตรียมความพร้อมในการลงนามความร่วมมือทางวิจัยและพัฒนาวิชาการ

ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

About wasin nakrungsun