ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยโดยใช้โมเดล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยโดยใช้โมเดล BCG Economy ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน และผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยีและการแปรรูปกัญชาและกัญชงครบวงจร เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในครั้งนี้

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงกระบวนการทำงานของสถาบันภายใต้สังกัดของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

About wasin nakrungsun