นักศึกษา ป.โท วิศวกรรมโยธา คว้ารางวัล “Excellent Oral Presentation” การนำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม

นางสาวนันทนา บอกขุนทด
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จักษดา ธำรงวุฒิ

ได้รับรางวัล “Excellent Oral Presentation” การนำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม

บทความเรื่อง Experimental Study of Cellular Lightweight Concrete-Filled Steel Tube Columns using Hydraulic Cement

ในงานประชุมวิชาการ 2021 5th International Conference on Advanced Manufacturing and Materials (ICAMM 2021), University of Macau, Macau, China. (November 19-21, 2021)

About admin