ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ  ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ  ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ขอแสดงความยินดีกับ
Mr.THYDA THEA
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2564
จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

About นฤมล ผ่องกุศล