คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำทีมเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่เพื่อช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในบ้าน ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

วันที่ 4 ตุลาคม 2564
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นำทีมเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่เพื่อช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในบ้าน ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บ้านกระดาน อ.โนนไทย
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลโชคชัย เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย

About นฤมล ผ่องกุศล