ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน ส่งโครงงานร่วมประกวด ชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรในงาน “Project Day”

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อ : การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสาวไหมเปลือกนอก
🪴เจ้าของผลงาน
จักกริช ยังไธสง
อัษฎางค์ เพวงค์
🌿อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.มาโนช ริทินโย
ผศ.ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
อาจารย์อมรศักดิ์ มาใหญ่
อาจารย์ ดร.วรรณนิศา นุชคุ้ม
…………………
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ #1
ชื่อ : รถเก็บลูกกอล์ฟ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
🪴เจ้าของผลงาน
ธรรยวิทย์ เสือสูงเนิน
ณัฐพงศ์ ทับทิม
🌿อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พินิจ ศรีธร
อาจารย์ ดร. มงคล ด่านบำรุงตระกูล
……………….
รองชนะเลิศอันดับที่ #2
ชื่อ : ไม้พลาสติกจากฝาขวดน้ำดื่มผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา
🪴เจ้าของผลงาน
ปัณฑิตา ไทยมณี
กฤษฎาพร พิมพ์กลาง
ณัฐกานต์ รัตนสุข
พิชชาภา แพะขุนทด
ธีระยุทธ มุ่งครอบกลาง
🌿อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. นวลละออง สระแก้ว
อาจารย์ ดร. ณัฐกฤตา ประเสริฐโสภา
อาจารย์ ดร. พัชราภรณ์ สมดี
อาจารย์ ดร. วิษณุ เจริญถนอม
…………………
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ #3
ชื่อ : เครื่องนับเม็ดยาด้วยคอมพิวเตอร์วิชัน
🪴เจ้าของผลงาน
เอกลักษณ์ เกษสันเทียะ
นัทธพงศ์ นามวงษา
🌿อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ประจวบ อินระวงค์
…………………
รางวัลชมเชย
ชื่อ : รถเข็นไต่บันได
🪴เจ้าของผลงาน
สมิทธิ์ บุญภิญโญ
วิกานดา อ่างสูงเนิน
ยศกร กรอบเพ็ชร
พุธิตา สีดาเสถียร
ภัทรสิทธิ์ นาคบุญธรรม
🌿อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ
อาจารย์ ดร. สาวิตรี ประภาการ
จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
…………………

About admin