โครงการ “ Retreat มทร. อีสาน ๒๕๖๔ : เหลียวหลังแลหน้า เพื่ออนาคตอีสาน”

วันที่ ๒-๕ เมษายน ๒๕๖๔
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี พร้อม รศ.ดร. บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้าสาขาทั้ง ๑๓ สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เข้าร่วมโครงการ “ Retreat มทร. อีสาน ๒๕๖๔ : เหลียวหลังแลหน้า เพื่ออนาคตอีสาน” เพื่อศึกษาความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับใช้และการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การบูรณาการ การเรียนการสอนให้ผู้บริหารและบุคลากรนำความรู้ด้าน Smart Agriculture Technology ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนด้านการเกษตร และร่วมกันพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) พิจารณาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี ๒๔๖๔ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากร รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประธาน ทปนอ.มทร. กล่าวบรรยายพิเศษ “อนาคตของมหาวิทยาลัยไทย” และเป็นประธานในโครงการ
ขอบคุณข้อมูล|ภาพข่าว : PR RMUTI

About admin