บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะ​วิศวะฯ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นค​รราชสีมา จำนวน ๒ ทุน (ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท)​ เป็นเงินทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

และขอแสดงความยินดีกับ​นักศึกษา​ที่ได้รับทุน ดังนี้

➡️นายกมลชัย เลื่อมใส
สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

➡️นางสาวณัฐิสินี พรชัยศรีธนชาติ
สาขาวิศวกรรมวัสดุ

โดยมี ผศ.ณรงค์​ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒ​นา​ทรัพยากร​มนุษย์​ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี อ.ดร. จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์วรรณา หอมจะบก ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ ร่วมต้อนรับคณะ​ผู้บริหาร​ของ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ Fabrication Lab ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร ๓๖

About ศุภกิตติ์ กองเศษ