ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา #สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิศวกรรม ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต์ จันทร์นอก นักศึกษา #สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิศวกรรม ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภายใต้ผลงานชื่อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตีเกลียวเส้นไหม” โดยมี ผศ.ดร.มาโนช ริทินโย ผศ.ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน นายอมรศักดิ์ มาใหญ่ และนายสมบัติ น้อยมิ่ง เป็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

About ศุภกิตติ์ กองเศษ