โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม​ ๒๕๖๓
บรรยากาศ​การฝึกอบรม “โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย” ของคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน นครราชสีมา​ เพื่อให้อาจารย์​ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยการป้องกันอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์​หรือเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ รวมทั้งทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวในการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย ตระหนักถึงความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัย​ตระหนักถึงความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัย และให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย​

ณ อาคารปฏิบัติการ​คณะวิศวกรรมศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ (อาคาร ๓๖)​
เวลา ๑๓.๐๐ น.

About ศุภกิตติ์ กองเศษ