ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา #สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าร่วมแข่งขันทักษะคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โดยมีอาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี และอาจารย์จีรศักดิ์ สุพรมวัน เป็นอาจารย์ผู้คุมทีมในการแข่งขัน

About ศุภกิตติ์ กองเศษ