มทร.อีสาน ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ไทย รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ไทย รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีนายสมยศ โกศัย ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร ๓๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานวิชาการ งานทดสอบ งานหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนของบริษัทฯ ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ต่อมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตให้ใช้ร่วมกันได้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท

ทั้งนี้ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีฯ ได้นำคณะของบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมโยธา

About ศุภกิตติ์ กองเศษ