ประกาศผลการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพเฉพาะ เมื่อเดือนตุลามคม – พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ให้ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านรายวิชาละ 300 บาท (ชำระเงินเฉพาะรายวิชาที่อบรมผ่าน เท่านั้น)
รับแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่คณะ หรือสาขาวิชาที่สังกัด
พร้อมส่งใบเสร็จการชำระเงินที่สาขาวิชาที่สังกัด
ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธันวาคม  2562

**นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเทียบโอน นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกงานวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 ชั้น 2 )

-วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม-ผลการอบรม
-วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม-ผลการอบรม
-วิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ-ผลการอบรม
-วิชา คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน-ผลการอบรม
-วิชา คุณค่าของมนุษย์ ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต-ผลการบอรม
-วิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม-ผลการอบรม
-วิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ-ผลการอบรม
-วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ผลการอบรม
-วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ-ผลการอบรม
-วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่-ผลการอบรม

About ศุภกิตติ์ กองเศษ