มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบ WIL

19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน โดยมี หัวหน้าสาขา อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ

About ศุภกิตติ์ กองเศษ