นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาพร้อมเข้าฝึกงานโครงการสหกิจ กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
ได้รับทุนการศึกษาประเภท 1 และเข้าฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา รวม 3 คน ทุนละ 35000 บาท รวมเป็นเงิน 105000 บาท
1.นายกฤษกร      ปริชัยยะ       ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2.นายธีรวุฒิ        สังสูงเนิน     ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3.นายวรายุทธ    แซ่ตั้ง           ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ได้รับทุนการศึกษาประเภท 2 สำหรับนิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทุนละ 16000 บาท รวมเป็นเงิน 32000 บาท
1.นายกนต์ธร      สถิตย์วราคม      ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2.นายพิพัฒน     สัญจรดี              ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

รายชื่อนักศึกษา เข้าฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา
1.นายจิรศักดิ์      ร่มไทร                ชั้นปีที่ 3  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.นายกลม         สันขุนทด            ชั้นปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3.นายชยานนท์ ทองเหล็ก           ชั้นปีที่ 4   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
4.นายอนุสรณ์   ไตรสูงเนิน           ชั้นปีที่ 4   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

About ศุภกิตติ์ กองเศษ