Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามเอกสารแนบ ที่กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

About ศุภกิตติ์ กองเศษ