ย้อนรอยตู้เย็นน้ำมันก๊าด สู่การพัฒนาตู้เย็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต ฝีมือวิศวกรซินโครตรอนไทย

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมทีมวิศวกรซินโครตรอนไทย เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานความสำเร็จในการซ่อมแซมตู้เย็นน้ำมันก๊าด อายุกว่า 60 ปี จนสามารถนำกลับมาใช้งานได้จริง พร้อมกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะครูและนักเรียนนายร้อย จปร ชั้นปีที่ 5 เข้าชมนิทรรศการ ย้อนรอยตู้เย็นน้ำมันก๊าด จากอดีตพัฒนาสู่ปัจจุบัน พร้อมชมการสาธิตการใช้งานตู้เย็นฯ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี อีกด้วย

 

 

About ศุภกิตติ์ กองเศษ