สัมมนาเชิงปฏิบัติ จากบริษัท Schneider Electric

25 มิถุนายน 2562
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับบริษัท Schneider Electric
จัดอบรมการเรียนรู้ให้กับ นักศึกษาของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ในเรื่อง “ระบบการควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
โดยได้รับความอนุเคราะห์ 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัทมาให้การบรรยาย
อีกทั้งมีการเยี่ยมชม “Mobile Innovation Bus”
พร้อมทั้งการทดลองและอธิบายการทำงาน
ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง

About ศุภกิตติ์ กองเศษ