โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
จัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 62
ณ ห้องประชุมตะโกราย 2
อาคาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 850 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมการดำเนินชีวิตในรั้วมหาลัย
กิจกรรมนักศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัย

About ศุภกิตติ์ กองเศษ