โครงการประชุม ผู้ปกครอง

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กำหนดจัดโครงการ “ประชุมผู้ปกครอง” ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
โดยได้รับเกียรติ จากท่าน รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีประธานเปิดโครงการ

 

About ศุภกิตติ์ กองเศษ