ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 22 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 22 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร และตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อให้ทุกหลักสูตรทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง

About ศุภกิตติ์ กองเศษ