การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2562

18 มิ.ย.2562คณะวิศวฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับการบรรยายเรื่อง “กรอบแนวคิดและความสำเร็จในการปฏิบัติสหกิจศึกษา”
โดย อ.วรรณณา หอมจะบก (ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษาและเคือข่าย) อีกทั้งยังการบรรยาย
จากตัวแทนสถานประกอบการ 
คุณบรรจง มะณีศรี จากบริษัท โคราชไซซัน จำกัด มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการคาดหลังของสถานประกอบการต่อการรับนักศึกษา
ยังมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “สหกิจรุ่นเก่า เล่าประสบการณ์ โดยมีผู้ดำเนินการ โดย น.ส.มะลิวัลย์ เหวชัยภูมิ และ นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน
ได้พา เล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับการทำงานการใช้ชีวิตอยู่ในคนหมู่มาก ปรับตัวเข้ากับสังคม

About ศุภกิตติ์ กองเศษ