ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งแผนบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดการส่งแผนบูรณาการเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้เสนอแผนบูรณาการฯ เพื่อรองรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการนี้ จึงขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัดไดเ้ทราบและกำหนดส่งแผนบุรณาการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ค่ะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อกำหนดแผน
ดังแนบมาพร้อมนี้ ค่ะ

About ศุภกิตติ์ กองเศษ