Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 11

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
โดยผลการแข่งขันมี ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์บอนอัตโนมัติบังคับวิทยุแบบปีกหมุน (โดรน)

– รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์

– รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันงานเชื่อมโลหะ ทักษะการเชื่อม SMAW

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันระบบควบคุมอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรม

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขัน Self compact concrete รักษ์โลกตามเป้าหมาย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์

– เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา
– เข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ
– เข้าร่วมการแข่งขัน  การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอ่านค่าจากเซนเซอร์ผ่านระบบเครือข่าย
– เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม “น้ำเสียสู่น้ำใส”

About admin