Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 14 มกราคม 2562  เวลา  09.00 – 12.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101,03-407-060-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

-ห้องสอบ 36-301

-ห้องสอบ 36-304

-ห้องสอบ 36-306

-ห้องสอบ 36-605

-ห้องสอบ 36-607

-ห้องสอบ 36-610

 

วันพุธ  ที่ 16 มกราคม 2562  เวลา  13.00 -15.00 น.

รหัสวิชา  03-407-050-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

-ห้องสอบ 36-605

-ห้องสอบ 36-607

-ห้องสอบ 36-610

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 17 มกราคม 2562  เวลา  13.00 -15.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101,03-407-100-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

-ห้องสอบ 36-301

-ห้องสอบ 36-304

-ห้องสอบ 36-306

-ห้องสอบ 36-605

-ห้องสอบ 36-607

-ห้องสอบ 36-610

-ห้องสอบ 36-810

About admin