Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

โครงการ“พัฒนาบุคลากรฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางด้านระบบขนส่งทางราง”

วันที่ 12 – 21 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางด้านระบบขนส่งทางราง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรสายอาชีวศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมปฏิบัติการในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับพัฒนาให้เป็นแรงงานขั้นสูงให้ตรงกับความต้องการของรัฐบาล เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็น บุคลากรสายสอนระดับอุดมศึกษา และ ระดับอาชีวศึกษา โดยการจัดฝึกอบรมดังกล่าว จะมี 2 ช่วงเวลาในการจัดโครงการ

ช่วงที่ 1 : วันที่ 12-18 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ช่วงที่ 2 : วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) , การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย , พิพิธภัณฑ์รถไฟ

About admin