Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรเทียบโอน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดเทพบุตรเรืออีโปง

นายพัชรพงษ์ แอบจะบก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรเทียบโอน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดเทพบุตรเรืออีโปง ปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561. จัดโดย เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

About admin