โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงประเภทสวยงาม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รองชนะเลิศอันดับ 2 กระทงประเภทสวยงาม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
รองชนะเลิศอันดับ 3 กระทงประเภทสวยงาม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

การประกวดนางนพมาศและหนุ่มราชมงคลอนุรักษ์ไทย
นายวศิน ถาดสระน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 หนุ่มราชมงคลอีสานอนุรักษไทย
นางสาวอมร รัตน์พันธุชิน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางนพมาศ

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มทร.อีสาน กิจกรรม AIS เสียงดี มีทุนการศึกษา
นายอุรเคนทร์ ชินเกษม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรเทียบโอน)
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มทร.อีสาน กิจกรรม AIS เสียงดี มีทุนการศึกษา

About admin