Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation)

ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   จังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งสถาบันเครือข่ายเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation)  ประกอบด้วยหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักของสถาบันฯ เพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้มีความพร้อมรองรับความเจริญและสอดคล้องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบาลที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

About admin