Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

โครงการอบรมนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ วันที่ 15-16 กันยายน 2561

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ณ ห้อง 18-220 อาคาร 18

About admin