Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

โครงการ การจัดทำ มคอ.3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

วันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการ“การจัดทำ มคอ.3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความชัดเจน เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ. 3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียตริจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้าน CDIO ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. ดร. รุ่งนภา ศรานุชิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ( ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย )
3. อ. เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ( ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย )

About admin