Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

แผนกงานวิชาการและวิจัย บรรยายให้ความรู้เรื่อง “เส้นทางสู่อาชีพวิศวกร” เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์แนะแนว” โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

นายจารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล วรพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาหลักสูตร แผนกงานวิชาการและวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เส้นทางสู่อาชีพวิศวกร” เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ในกิจกรรม “สัปดาห์แนะแนว” ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

About admin