โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “วิศวะ ราชมงคลอีสาน ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 4” ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “วิศวะ ราชมงคลอีสาน ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 4” ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งสร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ แค่แสดช่อที่ 14 ตะโกราย 63
2. กิจกรรมร่วมร้องเพลงสถาบัน ณ อนุสรณ์สถาน ดร.วทัญญู ณ ถลาง
3. กิจกรรมสานสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์
4. กิจกรรมโชว์เพลงเชียร์สาขาวิชา17สาขาวิชา
5. กิจกรรมโชว์เชียร์กลาง
6. กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตชมรมวงดรตรีพื้นถิ่นอีสาน

About admin