Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2561

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน, ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.วารี ศรีสอน โดยได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1.เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกข้าวตอกตกเกรด ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคบรรยาย โดย นายคุณากร เปรุนาวิน, นางสาวลลิตา แปรกระโทก และนายอิสระ ดุกขุนทด ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

2.เครื่องซอยมะพร้าวเส้นใส่กระยาสารท ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคนิทัศน์ โดย นายคณิตศร ทะเลดอน, นายจักรพล ชายกลาง, นายสิทธิโชค สมดี และนายพลกฤต ปุ่นนอก ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

3.โรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือโดยการให้น้ำด้วยระบบควบคุมหัวอัลตร้าโซนิคแบบอัตโนมัติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภาคนิทัศน์ โดย นายอานนท์ หุ้มไธสง, นายนครินทร์ ทวยไธสง และนายพิษณุ ลาวัล ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ และ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

 

About admin