โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนกงานพพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ สวนลุงโชค อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วม และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเป็นการณรงค์การปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0001 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0002 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0003 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0004 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0005 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0006 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0007 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0008 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0009 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0010 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0011 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0012 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0013 ปลูกจิตสำนึก 12-14ธ.ค_๑๗๑๒๑๘_0014

About admin